Bijdrage Joël Voordewind aan het VAO Transitiecommissie Stelselherziening Jeugdzorg (AO d.d. 21/03)

donderdag 04 april 2013

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind aan een voortgezet algemeen overleg met staatssecretaris van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en staatssecretaris  Teeven van Veiligheid en Justitie

Onderwerp:   VAO Transitiecommissie Stelselherziening Jeugdzorg (AO d.d. 21/03)

Kamerstuk:    31 839

Datum:            4 april 2013

De heer Voordewind (ChristenUnie):

Voorzitter. Ik heb twee moties. Ik zal ze meteen voorlezen.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat uit de voortgangsrapportage van de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd blijkt dat er onvoldoende voortgang is geboekt ten aanzien van de transitie van de jeugdzorg;

overwegende dat wanneer het huidige tijdpad wordt aangehouden de tijd begint te dringen;

van mening dat er door de onvoldoende voortgang onzekerheid is ontstaan binnen de jeugdzorgsector, waardoor de continuïteit van zorg voor kinderen en jongeren in gevaar dreigt te komen;

verzoekt de regering, vaart te maken met het maken van afspraken met de jeugdzorgsector, en daarover nog vóór de zomer van 2013 de Tweede Kamer te informeren, zodat de transitiedatum van 1 januari 2015 wordt gehaald,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Voordewind en Keijzer. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 280 (31839).

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat beoogd wordt dat de nieuwe Wet op de jeugdhulp per 1 januari 2015 uitgevoerd gaat worden door gemeenten;

constaterende dat onder de Wet op de jeugdhulp ook de pleegzorg zal gaan vallen;

van mening dat voor kinderen die in pleegzorg zijn de continuïteit van zorg te allen tijde gewaarborgd moet blijven en dat deze kinderen in principe in het pleeggezin moeten kunnen blijven;

verzoekt de regering, in het vervolg van het wetstraject specifiek rekening te houden met de kinderen die in de pleegzorg zijn en hier de continuïteit van zorg voor te waarborgen, zodat kinderen niet zonder zorginhoudelijke redenen moeten veranderen van pleegouders, en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Voordewind, Keijzer en Bergkamp. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 281 (31839).

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug