Bijdrage Joël Voordewind aan het algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken

donderdag 23 mei 2013

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind als lid van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken aan een algemeen overleg met minister Timmermans van Buitenlandse Zaken

Onderwerp:   Raad Buitenlandse Zaken

Kamerstuk:    21 501 - 02

Datum:            23 mei 2013

De heer Voordewind (ChristenUnie): Voorzitter. Ik begin met de herijking van het nabuurschap. Het principe "more for more" is het uitgangspunt, maar dat zou suggereren dat het principe "less for less" wordt losgelaten. Bevestigt de minister dat, als het slechter gaat met landen, de conditionaliteit wordt verzwakt en de steun dus niet wordt teruggeschroefd? Met betrekking tot het nabuurschap van Egypte stelt de EU vast dat in 2012 beperkte vooruitgang is geboekt op het punt van de democratisering en de mensenrechten. Kan de minister aangeven op welke punten die vooruitgang heeft plaatsgevonden? Ik denk met name aan de vrouwenrechten en de godsdienstvrijheid, want wij krijgen daar tegenstrijdige berichten over.

Over Israël lezen we dat het associatieverdrag binnen de EU niet wordt opgewaardeerd en dat het kabinet zich in die houding kan vinden. Betekent dit dat het ook de inzet van het kabinet zal zijn dat er geen opwaardering van het associatieverdrag moet plaatsvinden? Dat zou ik zeer betreuren.

Met betrekking tot de Palestijnse gebieden oordeelt de EU dat daar een redelijke vooruitgang is geboekt. Bedoelt de EU daar ook de Gazastrook mee? Daar lezen we verder namelijk niets expliciets over. Je leest met betrekking tot die gebieden veel over de mensenrechten. Ook de werkloosheid en de terreur duren voort. Vanuit de Gazastrook worden ook nog steeds raketten afgeschoten, zoals we vorige week tijdens een briefing hebben gehoord. Kan de minister daarop ingaan?

Ik kom op het Midden-Oosten Vredesproces. We feliciteren Israël met het 65-jarig bestaan. Het is echt een wonder dat het land na zo veel dreigingen en een aantal oorlogen nog bestaat. We hebben van de minister gehoord dat het labelen van producten uit Israël in de ijskast zou worden gezet. Dat doet mij deugd.

De voorzitter: Ik hoor opmerkingen, maar gaat u verder met uw vragen.

De heer Voordewind (ChristenUnie): Ik zal het corrigeren: producten uit de Westbank, en dus nog steeds uit Israël, want er is nog steeds geen vredesakkoord. We hebben als partij inmiddels 7.000 labels verzameld op naam van de heer Timmermans, maar die hoeven we mogelijk niet aan te bieden om hem ertoe aan te zetten om niet door te gaan met de eerder genoemde labels. Tegelijkertijd hoor ik echter toch weer andere berichten in de media, namelijk dat de minister zich ervoor gaat inzetten om een Europese consensus te krijgen over de labels. Daarover krijg ik graag duidelijkheid, ook omdat de Amerikanen de EU hebben aangezegd om vooral niet door te gaan met dat labelen, juist in het kader van het vredesproces.

Met betrekking tot Mali feliciteer ik de minister maar specifiek ook de heer Bert Koenders met diens benoeming tot onder-secretaris-generaal van de VN en tot hoofd van de stabilisatiemissie in Mali. Hij is een uitstekend bestuurder en we zien uit naar wat hij gaat doen om de verkiezingen straks in goede banen te leiden. Nederland trekt 12 miljoen euro uit voor verbetering van de veiligheid en de rechtsstaat en voor het organiseren van de verkiezingen. We weten dat het Malinese leger zich schuldig heeft gemaakt aan mensenrechtenschendingen. We vragen ons af hoe dat fonds van 12 miljoen euro specifiek wordt gebruikt om duidelijk te maken dat ook de daders in het Malinese leger berecht dienen te worden voor de mensenrechtenschendingen die zij hebben gepleegd; ik denk maar even aan de bij ons bekende standrechtelijke executies. Daarop krijg ik graag een reactie van de minister.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug