Bijdrage Carla Dik-Faber aan het voortgezet algemeen overleg Decentralisatie Wmo / Wlz

woensdag 07 oktober 2015

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber als lid van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan een voortgezet algemeen overleg met staatssecretaris van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Onderwerp:   VAO Decentralisatie Wmo/Wlz (AO d.d. 9/9)

Kamerstuk:    34 104          

Datum:           7 oktober 2015

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):
Voorzitter. Ik had een motie over meerzorg willen indienen, maar mij kwam ter ore dat die motie al zou worden ingediend. Dat is inmiddels gedaan door de collega's Van Dijk en Bergkamp. Ik steun die motie van harte.

Ik wilde ook een motie indienen over palliatieve zorg, maar volgens mij krijgen wij nog een brief van de staatssecretaris. Er is ook nog een debat over gepland, dus ook dat onderwerp laat ik nu even rusten.

Ik wil nu twee moties indienen, een over zorgboerderijen en een over indicaties.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat zorgboerderijen in deze fase van de transitie aanlopen tegen tal van knelpunten, waaronder late betalingen door gemeenten, bureaucratie, ontmoedigen pgb en budgetplafonds;

overwegende dat deze knelpunten weliswaar tijdelijk van aard zijn, maar wel het voortbestaan van zorgboerderijen bedreigen;

overwegende dat zorgboerderijen avant la lettre vernieuwing in de zorg hebben vormgegeven en behouden dienen te blijven;

verzoekt de regering, in overleg met de Federatie Landbouw en Zorg deze knelpunten onder de aandacht van gemeenten te brengen, en de Kamer voor het eind van het jaar te informeren over de wijze waarop verbeteringen worden ingezet,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door het lid Dik-Faber. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 79 (34104).

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de zorgprofielen en de hiervan afgeleide meerzorgregeling vooral gericht zijn op intramurale zorg en tot nu toe onvoldoende aansluiten bij zorg die mensen thuis ontvangen;

overwegende dat een "hybride" zorglandschap ontstaat met onder andere kleinschalige instellingszorg op basis van zorg in natura, pgb-gefinancierde kleinschalige initiatieven en zorg thuis met ondersteuning van zorgprofessionals;

van mening dat het onwenselijk is wanneer cliënten te weinig zorg kunnen ontvangen doordat de zorgprofielen onvoldoende mogelijkheden bieden om passende zorg thuis of in een kleinschalig initiatief te ontvangen;

verzoekt de regering, de huidige manier van indiceren zo snel mogelijk te veranderen en daarbij oog te hebben voor de breedte van het zorgaanbod, zodat er aansluiting gevonden wordt bij kleinschaliger opgezette zorg, zowel voor pgb als voor zorg in natura, in instellingen en zorg thuis,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door het lid Dik-Faber. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 80 (34104).

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

 

 

« Terug