Bijdrage Carla Dik-Faber aan het voortgezet algemeen overleg voortgang trekkingsrechten pgb (AO d.d. 14/09)

dinsdag 13 oktober 2015

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber als lid van de vaste commissie aan een voortgezet algemeen overleg met staatssecretaris van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Onderwerp:   VAO Voortgang trekkingsrechten pgb (AO d.d. 14/09)

Kamerstuk:    25 657          

Datum:           13 oktober 2015

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):
Voorzitter. Ik dien drie moties in.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het systeem van het trekkingsrecht eenvoudiger gemaakt moet worden;

van mening dat een belangrijke vereenvoudigingsslag van het trekkingsrecht één budget per wet zou zijn;

overwegende dat één budget per wet met ingang van 1 januari 2016 niet haalbaar wordt geacht;

verzoekt de regering, voor 1 januari met een stappenplan te komen waarin wordt verduidelijkt op welke wijze en met welke tijdsplanning toegewerkt wordt naar één pgb-budget per wet, en daarbij een doorkijk te geven naar een integraal pgb,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door het lid Dik-Faber. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 211 (25657).

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het pgb binnenkort in alle zorgwetten is verankerd;

overwegende dat in de praktijk blijkt dat cliënten moeilijk toegang krijgen tot een pgb;

van mening dat, hoewel er in elke wet voorwaarden zijn opgenomen waaraan voldaan moet worden wil men recht hebben op een pgb, dit niet mag betekenen dat een pgb geen volwaardig alternatief meer is voor zorg in natura;

verzoekt de regering, in kaart te brengen waarom de toegang tot een pgb wordt geweigerd en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door het lid Dik-Faber. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 212 (25657).

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat met gemeenten nieuwe afspraken zijn gemaakt over de termijnen van herindicaties;

van mening dat eventuele financiële consequenties niet voor rekening van gemeenten mogen komen indien gemeenten in verband met een zorgvuldig proces gekozen hebben voor uitstel van herindicaties;

verzoekt de regering, budgettaire afspraken te maken met gemeenten en daarbij rekening te houden met de belangen van budgethouders en de situatie van gemeenten,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door het lid Dik-Faber. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 213 (25657).

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

 

« Terug