Inbreng schriftelijk overleg Carla Dik-Faber inzake voorhangbrief wijziging tariefsoort abortushulpverlening aan niet-WLZ-gerechtigden

vrijdag 20 november 2015

Inbreng schriftelijk overleg van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber als lid van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake de voorhangbrief wijziging tariefsoort abortushulpverlening aan niet-WLZ-gerechtigden

Onderwerp:   Voorhangbrief wijziging tariefsoort abortushulpverlening aan niet-WLZ-gerechtigden

Kamerstuk:    29 214          

Datum:           20 november 2015

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben kennis genomen van de brief met daarin de voorgestelde wijziging van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg (WMG). De regering is voornemens om de NZA opdracht te geven tot wijziging van de tariefsoort voor abortushulpverlening voor niet-WLZ gerechtigden.

Voor de leden van de ChristenUnie-fractie staat voorop dat de wetgeving die abortus legaliseerde indruist tegen een van de meest elementaire waarden van het ons leven en dat is de beschermwaardigheid ervan. Een zwangerschapsafbreking kan voor deze leden nooit een geaccepteerde praktijk zijn. Voor deze leden is het van belang dat klinieken

Zij hebben hierover enkele vragen:

Kan de regering uiteenzetten wat het verschil is tussen niet-WLZ-gerechtigden en niet-WLZ-verzekerden? Waarom wordt deze terminologie door elkaar gebruikt in de brief? Wie behoren er tot de groep niet-WLZ-verzekerden (gerechtigden) en wie behoren zicht tot de wel-WLZ-gerechtigden(verzekerden)? Hoe groot is deze groep?

Kan de regering inzicht geven in het aantal gedeclareerde verrichtingen over 2014 van niet-WLZ verzekerden? Voor welk bedrag werd er over dat jaar in totaal gedeclareerd? 

Hebben deze leden het goed begrepen dat er voor de Wlz-verzekerden niets wijzigt en de regering ook niet voornemens is hierin iets te wijzigen?

Welk effect wordt verwacht op het aantal verrichtingen door de wijziging van de tariefsoort? Welk effect wordt verwacht op het totale budget aan abortushulpverlening? Krijgen abortusklinieken middels deze wijziging per saldo meer of minder financiële middelen bij gelijk aantal verrichtingen?  

Wat hoopt de regering te bewerkstelligen als abortusklinieken de mogelijkheid krijgen om zelf meer verantwoordelijkheid te krijgen over hun eigen middelen? Ligt er ook een zorginhoudelijk argument ten grondslag aan deze wijziging? Verwacht de regering dat er meer middelen beschikbaar zullen zijn voor counseling en controles? Is de regering het met de leden van de ChristenUnie-fractie eens dat om zorgvuldige counseling en besluitvorming te garanderen de gesprekken het liefst in een neutrale omgeving zouden moeten plaatsvinden? Een niet-neutrale omgeving (zoals een abortuskliniek) zou de besluitvorming kunnen beïnvloeden. Zou hier meer aandacht voor moeten zijn?

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug