Bijdrage Eppo Bruins aan het algemeen overleg Algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) en sociaal belang behartigende instellingen (SBBI's)

woensdag 20 juni 2018

Bijdrage Eppo Bruins aan een algemeen overleg met staatssecretaris Snel van Financiën

Kamerstuknr. 34 552

De heer Bruins (ChristenUnie):

Dank u wel, voorzitter. Dat filantropie een belangrijk onderdeel van of zelfs een fundament onder onze samenleving is, staat buiten kijf. Als de ChristenUnie iets wil, dan is het vrijwilligerswerk en het geven aan goede doelen stimuleren. Als er één fiscale maatregel bij onze visie op de samenleving hoort, is het wel de giftenaftrek. Deze faciliteit is de fiscale pijler onder de inzet van zo veel burgers voor onze samenleving. Mijn fractie wil dan ook beslist niet gokken met de giftenaftrek, met als risico dat het geefgedrag van Nederlanders zou verminderen. En ja, ik ken de evaluaties en een doelmatigheidsperspectief. En nee, mijn fractie is niet tegen een robuustere en beter controleerbare giftenaftrek. Daarom is het goed dat het ministerie in gesprek is gegaan en gaat met de goededoelensector, met de SBF. Dat gesprek moet vooral ongestoord vervolgd worden. Dat neemt niet weg dat de ChristenUniefractie vanochtend enkele aandachtspunten aan de Staatssecretaris wil meegeven.

Dat de giftenaftrek vooral moet blijven bestaan, wil niet zeggen dat mijn fractie niets zou willen doen aan de uitvoerbaarheid, controleerbaarheid en handhaafbaarheid. Daarnaast staan wij van harte achter de generieke beperking van aftrekposten tot het nieuwe basistarief van net geen 37%, want 90% van de belastingplichtigen zal sowieso in deze basisbelastingschijf gaan vallen en geen last krijgen van welke beperking dan ook.

Met betrekking tot de fraudegevoelige contante giften voel ik mee met de brief van de Staatssecretaris, maar dat in tegenstelling tot de suggestie die in de brief gewekt wordt om iets te veranderen aan de aftrekbaarheid van giften in natura. Dat lijkt mijn fractie kortzichtig en onverstandig. Giften in natura zijn heel gebruikelijk in de kunstwereld, bij natuurorgani-saties en bij kerken. Bij de plattelandskerken in de omgeving waar ik sinds kort woon, op de Veluwe, is dat zeker zeer gebruikelijk.

Voorzitter. Als een beëdigd taxateur de taxatie doet, lijkt mij dat er voldoende basis is om voor aftrek in aanmerking te komen. In tegen-stelling tot bij het contante geld, maan ik de Staatssecretaris tot grote voorzichtigheid en terughoudendheid bij het beperken van de aftrek-baarheid van de giften in natura. Ik zie uit naar zijn reactie op dit punt. Met de SBF ben ik van mening dat het doorvoeren van een uitklapvenster met een te selecteren RSIN-nummer in het aangifteformulier, het behoud van de periodieke giftenaftrek en het invoeren van een standaardsjabloon voor de publicatieplicht goede maatregelen zijn. Mijn fractie is er dan ook niet voor om de periodieke giftenaftrek te beperken door het toevoegen van een plafond. Het wijzen naar hoe andere landen hiermee omgaan komt op mij nou niet bepaald over als een sterk argument.

Voorzitter. Het is heel goed dat het convenant met samenwerkingsaf-spraken tussen de Belastingdienst en de kerken 29 juni aanstaande de facto wordt uitgebreid naar een groter deel van de goededoelensector. Hierdoor wordt de naleving vergroot en zal het toezicht efficiënter worden. Het convenant wordt gesloten met het fondsenwervende deel van de goededoelensector. Hoever strekt dat precies, vraag ik de Staatssecretaris. Hoeveel van de 50.000 anbi’s komt daarmee onder de werking van het convenant te vallen? Is het met de schrikbarende casus van de salafistische As-Soennah moskee in gedachten, waarvan de anbi-status gelukkig per 2 juli aanstaande wordt ingetrokken, geen idee om het convenant uit te breiden naar dan wel ook te sluiten met islamitische organisaties, zo vraag ik de Staatssecretaris. In hoeverre kan hier het convenant met het CIO als inspiratie dienen? Is dat niet een beter idee dan generiek de plichten en eisen te verzwaren? Wegen de voordelen hiervan echt op tegen de nadelen, zoals administratievelastenverzwaring? Wat dat betreft deelt mijn fractie de zorgen van de NOB en de SBF.

Voorzitter. Het doel van eventuele maatregelen die de handhaafbaarheid en controleerbaarheid verbeteren, mag niet het spekken van de schatkist zijn. Op welke onverhoopte opbrengsten rekent de Staatssecretaris? Mochten er onverhoopte opbrengsten zijn, op welke manier gaan die dan worden teruggesluisd? Via uitbreiding van de multiplier in de Geefwet naar bijvoorbeeld een andere sector, zoals het in stand houden van religieus erfgoed?

Tot zover mijn vragen. Ik druk de Staatssecretaris nogmaals op het hart om in de wens de uitvoerbaarheid, de controleerbaarheid en de handhaaf-baarheid van de giftenaftrek te vergroten, niet de eeuwenlange traditie van charitas ook maar in de geringste mate in de waagschaal te stellen. Voorzitter. Het moge duidelijk zijn: ik ben benieuwd naar de reactie van de Staatssecretaris op mijn vragen. Zoals gezegd zal ik er helaas niet in levende lijve bij zijn vanwege een plenair debat, maar de Staatssecretaris kan ervan op aan dat er zorgvuldig wordt meegeluisterd op de burelen van onze fractie.

Voorzitter, dank u wel.

Verdere informatie

« Terug