Schriftelijke vragen Eppo Bruins over de verantwoording over het profileringsfonds door hogescholen en universiteiten

woensdag 27 juni 2018

Schriftelijke vragen Eppo Bruins aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Vraag 1
Bent u bekend met de inventarisatie «De verantwoording over het profile-ringsfonds»? 1)

Vraag 2
Deelt u de mening dat het voor onduidelijkheid zorgt als zowel studenten met een functiebeperking als studenten die een bestuursbeurs ontvangen, worden voorzien uit hetzelfde fonds?

Vraag 3
Bent u bereid om de instellingen te vragen om beter dan nu te communice-ren richting studenten over het bestaan en de inhoud van het profilerings-fonds, zodat het geld daadwerkelijk terechtkomt bij de studenten die dat nodig hebben?

Vraag 4
Bent u bereid om met de instellingen in gesprek te gaan om te bezien wat de effecten zouden zijn van het scheiden van het profileringsfonds in een fonds voor studenten met een functiebeperking en een fonds voor studentbestuurders?

Vraag 5
Wat vindt u ervan dat geen van de onderzochte instelling alle volgens de regeling jaarverslaggeving onderwijs (Rjo) vereiste gegevens rondom het profileringsfonds publiceert?

Vraag 6
Gaat u de instellingen die niet naar afspraak de gegevens publiceren hierop aanspreken? Zo nee, waarom niet?

Vraag 7
Wat vindt u van de tabel die de Landelijk Studentenvakbond heeft gemaakt zodat instellingen op vergelijkbare wijze over het profileringsfonds kunnen rapporteren? Gaat u de instellingen vragen om in het vervolg via deze tabel te rapporteren?

1) https://lsvb.nl/2018/06/22/hogescholen-en-universiteiten-schenden-regels-over-verantwoording-profileringsfonds/

Meer informatie

« Terug