Het bericht 'Rijk belemmert gemeenten in armoedebeleid' en het niet uitvoeren van de motie over dit onderwerp

16-06-2021 00:00 16-06-2021 00:00

Vragen van het lid Ceder (ChristenUnie) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘Rijk belemmert gemeenten in armoedebeleid' en het niet uitvoeren van de motie over dit onderwerp

 

1. Kent u het bericht ‘Rijk belemmert gemeenten in armoedebeleid’? 1)

 

2. Herinnert u zich de motie van de leden Peters en Bruins, waarvan het dictum als volgt luidt: “verzoekt de regering de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen voor 1 mei 2021 aan te passen en daarin te bepalen dat de vermogensnorm voor kwijtschelding verruimd kan worden tot maximaal de vermogensnorm in de Participatiewet”? 2)

 

3. Kunt u bevestigen dat de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen nog niet zijn aangepast? Kunt u uitleggen waarom u een breed aangenomen motie niet heeft uitgevoerd?

 

4. Klopt het dat de vermogensnorm voor kwijtschelding van gemeentelijke en waterschapsbelastingen snel en eenvoudig kan worden aangepast door middel van een ministeriële regeling, aangezien de wettelijke basis daarvoor al in 2011 is gecreëerd?

 

5. Kunt u toezeggen dat u de motie alsnog uit zult voeren en dat u de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen nu op de kortst mogelijke termijn zult aanpassen, zodat gemeenten de vermogensgrens voor kwijtschelding kunnen verruimen tot de vermogensgrens zoals die in de Participatiewet geldt? Kunt u aangeven of dit voor 1 juli mogelijk is? En zo nee, per wanneer dit wel gerealiseerd zal zijn?

 

6. Hebt u kennisgenomen van het rapport ‘Sturen naar vermogen’ van het Centraal Planbureau, waarin de vermogensgrens voor kwijtschelding van gemeentebelastingen genoemd wordt als een regeling die sparen ontmoedigt? Het CPB beveelt aan om deze vermogensgrens gelijk te trekken met de vermogensgrens voor de bijstand, om zo het opbouwen van buffers te bevorderen. Deelt u de mening dat dit nog eens extra onderstreept dat er een ruimere vermogensgrens nodig is voor het kwijtschelden van gemeentelijke en waterschapsbelastingen? 

 

7. Wilt u deze vragen voor 1 juli 2021 beantwoorden?

 

 

1) https://www.trouw.nl/opinie/laat-ook-mensen-in-de-bijstand-een-buffer-kunnen-opbouwen-om-schulden-te-voorkomen~bb88101a/

 

2) Kamerstuk 24 515 nr. 590

 

« Terug