Bijdrage ChristenUnie Tweede Kamerlid Carola Schouten aan het plenaire debat VSO Dyslexie en dyscalc

07-09-2011 00:00 07-09-2011 00:00

Bijdrage ChristenUnie Tweede Kamerlid Carola Schouten aan het plenaire debat VSO Dyslexie en dyscalculie.

Onderwerp:    VSO Dyslexie en dyscalculie

Kamerstuk:    32 463

Datum:             7 september 2011

Mevrouw  Schouten (ChristenUnie):

Voorzitter. Ik vervang mijn collega Cynthia Ortega-Martijn, die elders in het gebouw een debat heeft.

In het debat van vorig jaar over de verzwaring van de exameneisen heeft de fractie van de ChristenUnie gemeld dat er weliswaar steun is voor het hoger leggen van de lat, maar dat het doel niet voorbij moet worden geschoten. Het doel is de verhoging van de kwaliteit van opgeleide scholieren. De fractie van de ChristenUnie denkt dat de gekozen dadendrang bepaalde groepen leerlingen onnodig dupeert. Leerlingen met dyslexie en dyscalculie kunnen een niveau lager worden geduwd. Dat gaat ten koste van bijvoorbeeld bètatalenten, die we juist zo hard nodig hebben. Vorig jaar bleek er in de Kamer geen steun te zijn voor een jaar uitstel van de verzwaring van de exameneisen -- volgens de VVD-fractie was dit een onzalig plan -- om de gevolgen beter te kunnen overzien en meer tijd te nemen om ons voor te bereiden. Wij moeten volgens de quickscan rekenen op een aanzienlijk aantal extra gezakte leerlingen, onder wie ook dyslectische leerlingen die willen doorstromen naar een technische opleiding. Het komt nu vooral aan op de beschikbare ondersteuning en leermiddelen voor deze scholieren. Ik dien daarom de volgende twee moties in.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat Nederland goed opgeleide bètatechnici hard nodig heeft, onder meer in het behalen van ambitieuze doelstellingen in het kader van de kenniseconomie;

overwegende dat de verplichte tweede vreemde taal in het vwo-examen een belemmering kan zijn voor doorstroom van leerlingen met dyslexie naar universitair bètaonderwijs;

overwegende dat het Examenbesluit mogelijkheden biedt om een extra bètavak te volgen, in plaats van een tweede vreemde taal;

verzoekt de regering, te stimuleren dat artikel 11, lid 2, van het Examenbesluit beter wordt benut, zodat bètatalent met dyslexie op het vwo de vrijstelling of ontheffing voor de tweede vreemde taal kan gebruiken om door te stromen naar universitair bètaonderwijs,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Zij krijgt nr. 7 (32463).

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de mate van voorzieningen voor leerlingen met dyslexie en dyscalculie wordt verbeterd;

overwegende dat scholen soms in een vroeg stadium leerlingen adviseren om naar een lager niveau af te stromen, waarmee ze anticiperen op de verzwaarde exameneisen;

van mening dat verspilling van talent moet worden voorkomen door het bieden van de juiste ondersteuning en de mogelijkheid om op meerdere niveaus eindexamen te doen;

verzoekt de regering, gerichte afspraken met de VO-raad te maken over de gewenste en noodzakelijke ondersteuning van scholen voor leerlingen met dyslexie en dyscalculie en het voorkomen van ongewenste afstroom naar lagere onderwijstypen;

verzoekt de regering tevens, de mogelijkheid te onderzoeken om leerlingen met dyslexie en dyscalculie op verschillende niveaus eindexamen te laten doen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voor meer informatie zie ook www.tweedekamer.nl.


« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

december 2019

juni

september 2018

juni 2017

mei

april

februari

januari

december 2016

november