Schriftelijke vragen van Carola Schouten inzake het Verslag Europese top.

28-10-2011 00:00 28-10-2011 00:00

Inbreng schriftelijk overleg van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carola Schouten inzake het Verslag Europese top.

Onderwerp:    Verslag Europese top

Kamerstuk:    21 501 – 20

Datum:             28 oktober 2011

De ChristenUniefractie maakt graag gebruik van de gelegenheid om vragen te stellen over het bereikte akkoord van de eurogroep en Europese top van 26 oktober.

Begrotingsdiscipline, onafhankelijke Eurocommissaris

Hoe verhouden de uitkomsten met betrekking tot governance zich tot de inzet van het kabinet voor een speciale eurocommissaris en begrotingsdiscipline?

Kan de regering aangeven hoe de het ‘scherp toezien op’ en  ‘commiteren aan’ zich verhoudt tot de inzet van het kabinet? Wat zijn de gevolgen bij niet commiteren, of niet voldoen aan eerdere toezeggingen?

Wat betekent het dat de Commissie en de Raad zich mogen uitspreken over begrotingen in geval van buitensporigtekortprocedure? Wat houdt dat in en hoe ver gaat dat?

Wat is het effect van deze interne wijzigingen voor de positie van de versterkte Commissaris ten opzichte van eurolidstaten en de naleving door lidstaten van gemaakte afspraken?

Kan de regering in dit verband aangeven wat de Italiaanse toezeggingen zijn, en wat de verwachting is qua uitvoering hiervan? Hoe stevig zijn de gemaakte afspraken? Wat betekent ‘nauw toezien op de implementatie’ door de Commissie? Zijn er afspraken gemaakt over eventuele sancties bij niet nakomen van gemaakte afspraken, en zo ja, om wat voor sancties gaat het dan?

ECB

Wat voor afspraken zijn er gemaakt over de betrokkenheid van de ECB? Hoe stevig zijn die afspraken?

IMF

Kan het kabinet aangeven of en hoe de IMF nu betrokken is? Hoe officieel is dit? Wat moet worden verstaan onder ‘strict conditionality will apply in case of new (precautionary) programmes in line with IMF practices’ en ‘further enhancement of the EFSF resources can be achieved by cooperating even more closely with the IMF’?

Kan het kabinet aangeven hoe het tegenover een leidende rol van het IMF staat?

Noodfonds

Kan de regering aangeven wat het akkoord betekent voor het Nederlandse garantieplafond in absolute termen? En wat betekent de 130 miljard, nu genoemd in plaats van de eerder gecommuniceerde 109 miljard, voor Nederland?  Op wat voor  termijn is bekend hoeveel de IMF gaat bijdragen?

De minister geeft in een interview aan BNR Nieuwsradio aan dat de financiële risico’s die het noodfonds loopt groter zijn geworden door de nieuwe constructie die op de eurotop is afgesproken. Kan het kabinet aangeven wat de gevolgen zijn voor de garanties die uitstaan?

Gesproken wordt over een extra opbrengst van 15 miljard euro uit privatisering in Griekenland. Hoe reëel is dit bedrag van 15 miljard euro? Wat is de huidige stand van zaken mbt privatisering in Griekenland? Op welke termijn moet Griekenland aan deze 15 miljard extra privatiseringinkomsten voldoen? Is dat ook voor 2014?

Het akkoord stelt: ‘The Eurogroup, the Commission and the EFSF will work on all possible options’. Wat voor opties zijn dat? Hoe lang gaat de uitwerking hiervan duren? Om wat voor bedragen gaat het dan, en wat is daarvan het effect op de Nederlandse garantie/bijdrage?

Hoe gaat het special purpose vehicle er precies uitzien? Wie gaat er mee doen? En tegen wat voor prijs?

Banken en PSI

Wat zijn de precieze criteria waaronder banken steun krijgen in geval zij niet in staat zijn zelf hun kapitaalsbasis te versterken? En hoe stevig liggen deze voorwaarden vast?

In het akkoord van 21 juli werd overeenstemming bereikt over een vrijwillige bijdrage van de private sector. Het duurde erg lang voor er overeenstemming werd bereikt met de private sector over de uitwerking hiervan, en tussen 21 juli en heden is de situatie sterk verslechterd. Kan de regering aangeven wat de verwachting is wanneer er over de nieuwe inzet, nl afslag van 50% van de nominale waarde van de obligaties, overeenstemming zal worden bereikt?

Hoe realistisch is het voornemen van een reductie v an de Griekse schuld tot 120% bbp in 2020 gelet op de vrijwillige aard van de private sector betrokkenheid? Hoe gaat deze vrijwilligheid samen met ‘daadwerkelijk resulteren in schuldhoudbaarheid voor Griekenland’? En wat is de reden voor de keuze voor 50% afwaardering? Waarom bijvoorbeeld niet 60%, het getal dat ook de ronde deed?

Kan de regering aangeven hoe de 30 miljard aan zgn sweeteners voor het meedoen vand e private sector werken? 

Is tevens overwogen om ook de publieke schuld gedeeltelijk kwijt te schelden? Zo nee, waarom niet?

Het Trojkarapport was erg kritisch over de schuldhoudbaarheid van Griekenland. Hoe reëel acht het kabinet de verschillende scenario’s die de Trojka schetst. En hoe verhoudt dit pakket zich tot het worst case scenario dat door de Trojka is geschetst?

Kritiek economen

Door verschillende economen is kritiek geuit op het resultaat van de top? Wat is uw reactie op de verschillende punten van commentaar?

Procedure rondom akkoord         

De ChristenUnie fractie hoort graag van het kabinet of er ruimte is voor wijzigingen in het bereikte akkoord. Erkent het kabinet dat er ruimte voor parlement moet zijn om nog met wijzigingsvoorstellen te kunnen komen? Of wordt een ‘slikken of stikken’ verhaal?

Ten slotte: bestaan er sideletters of non papers naast het bekende akkoord?

Voor meer informatie zie ook www.tweedekamer.nl.


« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

december 2019

juni

september 2018

juni 2017

mei

april

februari

januari

december 2016

november