Bijdrage Carola Schouten aan het voortgezet algemeen overleg Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

donderdag 22 december 2011 00:00

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carola Schouten aan het plenaire debat VAO Maatschappelijk verantwoord ondernemen met staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken.

Onderwerp:    VAO Maatschappelijk verantwoord ondernemen (AO d.d. 17/11)

Kamerstuk:    26 485

Datum:             22 december 2011

Mevrouw Schouten (ChristenUnie):

Voorzitter. Wij hebben een goed overleg gehad over mvo. De aangehouden motie op stuk nr. 44 (33000-XIII) wil ik nu graag in stemming laten brengen. De tekst van de motie is inmiddels gewijzigd.

De voorzitter:

De motie-Schouten c.s. (33000-XIII, nr. 44) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet bedrijven niet langer in aanmerking laat komen voor publiek-private samenwerking in ontwikkelingslanden, als zij niet voldoen aan de nieuwe OESO-richtlijnen;

overwegende dat de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen van toepassing zijn op de gehele toeleveringsketen en onder meer eisen dat kinder- en slavenarbeid wordt uitgesloten en dat een leefbaar loon wordt betaald;

overwegende dat de OESO-richtlijnen een due diligence proces voorschrijven, waarbij de invloed van bedrijfsactiviteiten op onder meer mensenrechten wordt gemeten en bij hoge risicoketens en hoge risicolanden intensievere controle kan worden geëist;

verzoekt de regering, van bedrijven die gebruikmaken van het financieel buitenlandinstrumentarium of meegaan op handelsmissies, te eisen dat zij voldoen aan de hernieuwde OESO-richtlijnen en dit inzichtelijk te laten maken door een due diligence proces uit te voeren,


Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 47, was nr. 44 (33000-XIII).

Mevrouw Schouten (ChristenUnie):

Het zou heel fijn zijn, als de staatssecretaris nog op deze gewijzigde motie zou reageren. Ik dien nu de tweede motie in.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de International Labour Organisation (ILO) in 2006 een Global Action Plan heeft aangenomen, waarin staat dat in 2016 de ergste vormen van kinderarbeid zijn uitgebannen, maar dat nog steeds 150 miljoen kinderen tussen 5 en 14 jaar arbeid verrichten en 5,7 miljoen kinderen vastzitten in dwangarbeid;

overwegende dat de "Intentieverklaring Duurzame cacaoconsumptie -en productie" een algemene doelstelling voor 2025 heeft, waarvan bestrijding van kinderarbeid een van de doelen is;

van mening dat het Initiatief Duurzame Handel (IDH) voortvarend aan de slag moet gaan met complexe sociale onderwerpen zoals leefbaar loon en kinderarbeid;

verzoekt de regering, het IDH expliciet de ILO-doelstelling van het uitbannen van de ergste vormen van kinderarbeid in 2016 te laten hanteren en de Kamer over de uitwerking te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Schouten en Voordewind. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 118 (26485).

Voor meer informatie zie ook www.tweedekamer.nl.


« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

december 2019

juni

september 2018

juni 2017

mei

april

februari

januari

december 2016

november