Bijdrage Carola Schouten aan het plenair debat over het korten op pensioenen.

31-01-2012 00:00 31-01-2012 00:00

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carola Schouten in een plenair debat met minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Onderwerp:   Debat over het korten op pensioenen

Kamerstuk:   32 043

Datum:            31 januari 2012

Mevrouw Schouten (ChristenUnie):
Voorzitter. De pensioenfondsen verkeren in zwaar weer. Begin januari werd dat helemaal duidelijk toen de president van de Nederlandsche Bank aankondigde dat een fors aantal pensioenfondsen mogelijk moet korten op de uitkeringen. Dat is een pijnlijke boodschap, vooral voor de pensioengerechtigden die hun hele leven hard gewerkt hebben en dachten aanspraak te kunnen maken op een veilig en gegarandeerd pensioen. Bovendien zien gepensioneerden geen mogelijkheid om hun inkomen aan te vullen. Zo raakt het korten van pensioenen direct het gevoel van bestaanszekerheid van deze mensen. De ChristenUnie ziet het korten van pensioenen als een van de laatste maatregelen die je zou moeten nemen. Pas als alle andere opties zijn uitgewerkt, moeten we gaan kijken naar afstempelen. Zijn alle andere opties bekeken? Concreet, wordt er overwogen om werkgevers te laten bijstorten in pensioenfondsen? In goede tijden hebben sommige werkgevers geld terugontvangen uit pensioenpotten. Dan zouden we nu omgekeerd moeten bekijken of er bijgestort kan worden. Deelt het kabinet deze mening? Zo ja, hoe gaat het ervoor zorgen dat het ook gaat gebeuren?

Tegelijkertijd moeten we constateren dat de kapitaalpositie van enkele pensioenfondsen hoe dan ook problematisch is. Dit heeft enerzijds te maken met de economische situatie en de daarmee samenhangende lage rentes. Anderzijds heeft het te maken met de stijgende levensverwachting. Dat zeg ik ook tegen de partijen die nu roepen dat we niet hoeven te korten omdat het aan de crisis ligt. Het korten van pensioenen kan daarom niet uitgesloten worden, al is het zogezegd een ultimum remedium. We kunnen niet weglopen voor de wankele financiële positie van een aantal fondsen. Het vooruitschuiven van problemen houdt een keer op, anders komt de rekening volledig bij de jongeren te liggen. De ChristenUnie hecht zeer aan een toekomstbestendig pensioenstelsel. Daarin worden niet alleen de belangen van huidige gepensioneerden maar ook die van toekomstige gepensioneerden meegewogen. Mijn fractie vindt het wel van groot belang dat, als er afgestempeld wordt, er ook bij gestempeld wordt op het moment dat de dekkingsgraad het weer toelaat. Is de minister bereid hierover actief in gesprek te gaan met de pensioenfondsen? Graag een toezegging.

De beperkte verruiming van de peildatum voor de dekkingsgraad van pensioenen was wat ons betreft een verstandige beslissing van de Nederlandsche Bank. Deze kan naar bevind van zaken handelen als er aanleiding voor is. Die was er eind december vanwege de volatiele marktrente. Waar is de verruiming met een gemiddelde termijn van drie maanden op gebaseerd? Waarom geen vier of twee maanden? Waar is de maximale korting van 7% op gebaseerd? Is het voldoende om de dekkingsgraad op termijn weer op orde te hebben?

De discussie over het korten van pensioenen moeten wij zien in het licht van het afgesloten pensioenakkoord. Het kan niet zo zijn dat pensioenfondsen nu gaan aankondigen met ingang van 2013 te moeten korten terwijl het straks met het nieuwe ftk misschien niet meer hoeft. Er moet een eenduidige boodschap aan deelnemers en pensioengerechtigden worden gegeven. Dat gebeurt niet wanneer het de ene dag a en de andere dag b is. Hoe groot acht het kabinet de kans dat er straks toch afgezien kan worden van korten in 2013 omdat het pensioenakkoord meer ruimte biedt? Wat betekent dat voor de beoordeling van herstelplannen die nu worden ingediend?

Voor meer informatie zie ook www.tweedekamer.nl.


« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

december 2019

juni

september 2018

juni 2017

mei

april

februari

januari

december 2016

november