Inbreng Carola Schouten inzake Raming der voor de Tweede Kamer in 2013 benodigde uitgaven

donderdag 19 april 2012 00:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carola Schouten inzake Raming der voor de Tweede Kamer in 2013 benodigde uitgaven, alsmede aanwijziging en raming van de ontvangsten

Onderwerp:   Raming der voor de Tweede Kamer in 2013 benodigde uitgaven, alsmede aanwijziging en raming van de ontvangsten

Kamerstuk:   33 210

Datum:            19 april 2012

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben met belangstelling kennisgenomen van de stukken betreffende de raming van de Tweede Kamer.

Zij hebben naar aanleiding hiervan op dit moment een enkele vraag.

Zij stellen vast dat de Kamer de inspanningen om de taakstelling voor de uitgaven te realiseren waarschijnlijk in goede orde kan afronden. De omstandigheid dat de bezuinigingen betrekkelijk vlot konden worden gerealiseerd, roept de vraag op om welke reden deze maatregelen niet eerder zijn getroffen. Was dit niet mogelijk? Was er niet voldoende attentie om zo zuinig mogelijk met publieke middelen om te springen? Graag ontvangen zij hierop een toelichting.

De leden van de fractie van de ChristenUnie maken zich enige zorgen over de beheerskracht van de Dienst Automatisering om ingrijpende ICT-projecten door te voeren. Bij de realisering van de nieuwe werkplek is bijvoorbeeld sprake geweest van aanzienlijke vertragingen ten opzichte van het aanvankelijk gepresenteerde tijpad. Onder de kanttekening dat de inspanningen om hiervan een succes te maken, zeer groot zijn geweest, rijst toch de vraag of het overzicht wat de gevolgen allemaal zouden kunnen zijn, voldoende is geweest.

De leden van de fractie van de ChristenUnie stellen vast dat goede pogingen zijn ondernomen om de Kamer zo publieksvriendelijk te maken ondanks alle beveiligingsmaatregelen. Bijvoorbeeld via de ‘gastvrouwen’ bij Plein 2. Zij vragen of er inzicht bestaat hoe het publiek de toegankelijkheid inmiddels waardeert.

De leden van de fractie van de ChristenUnie zijn benieuwd of inmiddels nadere plannen bekend zijn over 200 jaar Staten-Generaal. Welke activiteiten zullen worden ontplooid. Zij vragen ook, nu België destijds (in 1815) tot het Koninkrijk der Nederlanden behoorde, met ingang van dat jaar, en de eerste 15 jaren sprake was van een parlement dat afwisselend in Den Haag en Brussel vergaderde, op welke wijze dat element wordt meegenomen. Zijn er contacten geweest met onze zuiderburen hierover en wat is de aard daarvan?

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen voorts naar de stand van zaken met betrekking tot de plannen om a la de staat van de unie een jaarlijks zittingsmoment te creëren waar de leden van de parlementen van de overige landen van het Koninkrijk ook spreekrecht hebben zoals ook de Europarlementariërs dat hebben bij de behandeling van de staat van de unie. Zo krijgen ook vertegenwoordigers van die parlementen gelegenheid om hun zienswijze in dit huis in te brengen.

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen voorts om geïnformeerd te worden op welke wijze de BES-belangen het beste in dit parlement kunnen worden vertegenwoordigd; nu we nu eenmaal te maken hebben met een situatie waarbij de geografische afstand en de onmogelijkheid om op eigen gelegenheid een vertegenwoordiger te kiezen in het parlement, gemakkelijk voor een gevoel van niet vertegenwoordigd zijn kan zorgen.

De leden van de fractie van de ChristenUnie stellen een laatste vraag voor dit moment over de fractiebudgetten. Een van de componenten daarvan, het nominale bedrag van 22.000 dat is toegevoegd om het de Leden en de fracties iets tegemoet te komen terzake van de werkdruk in verband met nieuwe media en dergelijke, is sinds de invoering ervan nooit aangepast of geïndiceerd. Gelet op de prijsontwikkeling wordt het nominale bedrag derhalve elk jaar iets minder waard. Zij vragen of er voornemens zijn dit bedrag alsnog te indiceren, teneinde te waarborgen dat de doelstellingen van die verruiming kunnen blijven worden gerealiseerd

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

december 2019

juni

september 2018

juni 2017

mei

april

februari

januari

december 2016

november