Inbreng Carola Schouten inzake Wijzigingswet financiële markten 2013

donderdag 14 juni 2012 00:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carola Schouten inzake Wijzigingswet financiële markten 2013

Onderwerp:   Wijzigingswet financiële markten 2013

Kamerstuk:   33 236

Datum:            14 juni 2012

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben kennis genomen van het voorstel dat beoogt de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten te wijzigen (Wijzigingswet financiële markten 2013). Zij willen de regering nog enkele vragen voorleggen.

Algemeen

Het wetsvoorstel bevat een groot aantal (sub)delegatiebepalingen, waardoor op veel punten de precieze invulling van de wet- en regelgeving nog onduidelijk is. De leden van de ChristenUnie-fractie vragen de regering om aan te geven welke richtlijnen zij hanteert bij de keuze voor hetzij een delegatie via een algemene maatregel van bestuur hetzij een subdelegatie via een ministeriele regeling?

Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen de regering om een nadere onderbouwing van de keuze om de bepaling waarin de Kaderwet op de AFM en DNB van toepassing wordt verklaard, op te nemen in de Wft? Zoals gesteld zijn er verschillende wetten mogelijk waarin de Kaderwet van toepassing wordt verklaard.  Genoemde leden vragen zich af waarom de regering er niet voor heeft gekozen om de van-toepassing verklaring in meerdere wetten op te nemen, zoals de Pensioenwet en de Wet financiële markten BES?

Met betrekking tot de monetaire taak die DNB heeft in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba vragen de leden van de ChristenUnie-fractie zich af hoe deze taak zich verhoudt tot de taken in het kader van het ESCB? Wat zijn de verschillen, bijvoorbeeld met betrekking tot (afwezigheid van) ministeriële verantwoordelijkheid? Genoemde leden vragen zich af of het ook mogelijk is om de Kaderwet van toepassing te laten zijn op de monetaire taak van DNB in relatie tot BES, zodat alle taken van DNB in relatie tot BES onder de Kaderwet vallen?

Wijzigingen van de provisieregels

Kennis- en ervaringstoets

De leden van de ChristenUnie-fractie verwelkomen de beweging richting een meer klantgerichte advisering. Met betrekking tot de kennis- en ervaringstoets vragen genoemde leden zich af wie de klant moet waarschuwen dat het verstandig is om advies in te winnen? Financiële dienstverleners hebben in dezen natuurlijk een dubbele pet op. Genoemde leden vragen zich af of en welke stappen een financiële dienstverlener vanuit zijn verantwoordelijkheid moet nemen indien blijkt dat een klant over onvoldoende kennis en ervaring beschikt en toch het product wil afnemen zonder advies in te winnen? Hoe verhoudt zich dit tot de bankierseed?

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen zich verder af of de regering heeft overwogen om voor zeer complexe en impactvolle producten toch een adviesplicht in te stellen, tenzij heel duidelijk blijkt dat de klant over voldoende kennis en ervaring beschikt?

Provisieverbod

Met betrekking tot het provisieverbod vragen deleden van de ChristenUnie-fractie zich af of de regering al iets meer kan aangeven over de reikwijdte van het provisieverbod? Zij vragen zich verder af of de regering het onderscheid in transparantieverplichtingen tussen producten die wel of niet onder het provisieverbod vallen, verder kan onderbouwen? Wat is de achterliggende gedachte bij dit onderscheid?

Eisen aan vakbekwaamheid

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen zich af op welke wijze de regering wil borgen dat werknemers van een financiële dienstverlener voldoen aan de eisen van vakbekwaamheid? Aan welke minimumeisen moeten werknemers voldoen?

Verandering van de moreel-ethische verklaring (bankierseed)

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen zich af voor welke vormen van financiële dienstverlening en welke personen de bankierseed nu precies gaat gelden? Gaat de bankierseed ook gelden voor medewerkers, of slechts voor beleidsbepalers? Zo ja, wordt er dan een onderscheid gemaakt tussen verschillende categorieën? De leden van de ChristenUnie-fractie vragen zich af of de bestaande open norm (Beleidsregel deskundigheid 2011) nog voldoende tegemoet komt aan de eisen die mogen worden gesteld aan financiële dienstverleners?

Genoemde leden vragen zich af of er andere mogelijkheden zijn om beleidsbepalers en medewerkers te toetsen op hun geschiktheid?

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

december 2019

juni

september 2018

juni 2017

mei

april

februari

januari

december 2016

november