Inbreng verslag (wetsvoorstel) Carola Schouten inzake Implementatiewet richtlijn solvabiliteit II

donderdag 28 juni 2012 00:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carola Schouten inzake Implementatiewet richtlijn solvabiliteit II

Onderwerp:   Implementatiewet richtlijn solvabiliteit II

Kamerstuk:   33 273

Datum:            28 juni 2012

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben kennis genomen van het voorstel dat beoogt de Wet op het financieel toezicht en het Burgerlijk Wetboek te wijzigen ter implementatie van de richtlijn solvabiliteit II en invoering van een daarop gebaseerd regime voor bepaalde kleinere verzekeraars (Implementatiewet richtlijn solvabiliteit II). Zij willen de regering nog enkele vragen voorleggen.

Algemeen

De leden van de ChristenUnie-fractie hechten grote waarde aan een systeem van sterke en betrouwbare verzekeraars, waarbij risico’s goed in kaart worden gebracht en zoveel mogelijk beperkt worden en consumenten beter beschermd worden tegen solvabiliteitsproblemen bij verzekeraars. Ook dient er een gelijk speelveld te blijven voor verzekeraars binnen Nederland en Europa. In dit opzicht vragen de leden van de ChristenUnie-fractie wat precies wordt bedoeld met de maximumharmonisatie op het terrein van de solvabiliteitsvereisten?

Nederland heeft bij de implementatie van de richtlijn gekozen voor een categorisering in drie doelgroepen: verzekeraars die onder Solvency II vallen, klein verzekeraars ( Solvency II Basic) en zeer kleine verzekeraars die vrijgesteld zijn van prudentieel toezicht. De leden van de ChristenUnie-fractie vragen zich af hoe andere lidstaten hier invulling aan hebben gegeven of ook daar kleine verzekeraars die buiten de richtlijn Solvabiliteit II onder aangepaste regime vallen?

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen zich ook af hoe de strengere solvabiliteitseisen zullen uitpakken voor de zorgverzekeraars. Hoe groot zijn de risico’s dat de invoering van de richtlijn zal leiden tot een verhoging van de premies van de (basis)zorgverzekering?

Kader en proces van regelgeving

De regering meld in de MvT dat de Omnibus II-richtlijn zeer waarschijnlijk van invloed zal zijn op de implementatie van de richtlijn Solvabiliteit II (deze zal zeer waarschijnlijk gefaseerd in werking treden). De leden van de ChristenUnie-fractie vragen zich af hoe deze gefaseerde inwerkingtreding er uit ziet en hoe zich dit verhoudt tot het overgangsrecht dat geldt voor verzekeraars? Tevens vragen genoemde leden zich af of de regering duidelijk kan maken welke ruimte Nederland heeft bij de implementatie van de richtlijn, aangezien de uitwerking ervan reeds in gang is gezet en middels rechtstreek geldige verordeningen zal plaatsvinden?

Reikwijdte van de richtlijn en nationaal stelsel voor kleinere verzekeraars

De regering geeft aan dat de vrijstelling van prudentieel toezicht geldt voor ongeveer 70 zeer kleine verzekeraars. De leden van de ChristenUnie-fractie willen ook graag weten hoeveel verzekeraars vallen onder het Solvency II Basic regime?

Met betrekking tot de van toezicht vrijgestelde verzekeraars stelt de regering dat zij de verzekerde/consument dienen voor te lichten over het feit dat hij zij niet onder toezicht van de DNB staan en wat de consequenties hiervan zijn. De leden van de ChristenUnie-fractie vragen zich af wat de deze consequenties zijn voor de verzekerde/consument? Daarnaast willen zij graag weten of de regering voornemens is in aanvullende regelgeving voor te schrijven hoe verzekerden/consumenten precies dienen te worden ingelicht?

Met betrekking tot het Solvency Basic II regime wordt een eenvoudiger toezichtregime voorzien. Dit moet onder andere tot uitdrukking komen in minder zware eisen aan de berekeningsmodellen en de rapportageverplichtingen. De leden van de ChristenUnie-fractie vragen zich af of de regering kan aangeven wat deze vereenvoudigingen precies gaan inhouden en welke besparing van administratieve lasten en nalevingskosten dit oplevert? In het verlengde hiervan zouden genoemde leden graag een opsplitsing willen zien van de administratieve lasten en nalevingskosten in hoofdstuk 8 van de MvT tussen reguliere Solvency II-verzekeraars en Solvency II Basic-verzekeraars.

Inhoud richtlijn solvabiliteit II

In hoofdstuk 4 van de MvT (p.5) stelt de regering: “Een beter risicobeheer kan immers een lagere solvabiliteitseis betekenen”. De leden van de ChristenUnie-fractie vragen zich af of de regering hiermee bedoelt dat solvabiliteitseisen in pijler 1 verlicht kunnen worden indien verzekeraars kunnen aantonen dat sprake is van goed risicomanagement in pijler 2?

Voorts stelt de regering dat de richtlijn bij kan dragen aan een versterking van de stabiliteit van het financiële stelsel door middel van verhoogde transparantie en informatieverschaffing. De leden van de ChristenUnie-fractie willen graag weten hoe deze transparantie er precies uitziet voor de klant/polishouder? Kan de regering hier concrete voorbeelden van geven?

Met betrekking tot pijler 1 stelt de regering dat de SCR binnen 6 maanden na constatering van het niet voldoen aan de eis weer op het minimaal vereiste niveau moet zijn gebracht. In extreme marktomstandigheden kan deze periode worden opgerekt. De leden van de ChristenUnie-fractie vragen zich af wanneer sprake is van ‘extreme marktomstandigheden’ en hoe lang de oprekking van deze periode mag duren. Welke ‘sancties’ liggen er verder op het niet nakomen van de SCR- en MCR-vereisten binnen respectievelijk 6 en 3 maanden?

Met betrekking tot de informatieplicht in het geval een verzekeraar te maken heeft met ‘zorgwekkende ontwikkelingen’ vragen de leden van de ChristenUnie-fractie zich af hoe naast de toezichthouder en het publiek ook gericht de polishouders geïnformeerd gaan worden?

Toezicht

In hoofdstuk 5 van de MvT wordt gesteld dat een verzekeraar gedurende een periode van onderschrijding onder verscherpt toezicht zal staan. De leden van de ChristenUnie-fractie vragen zich af wat dit verscherpt toezicht precies inhoudt?

De verzekeraar heeft een verplichting om de toezichthouder op de hoogte te stellen als er (het vermoeden van) onvoldoende kapitaal is om dekking van de MCR te garanderen. De leden van de ChristenUnie-fractie vragen zich af of hier ook een ‘waarschuwingsmechanisme’ kan worden ingesteld zodat de toezichthouder reeds in een vroeg stadium kan signaleren dat de dekking van de MCR in gevaar is? En voorts willen genoemde leden graag weten wat de consequenties zijn voor de verzekeraar als deze de toezichthouder niet op tijd op de hoogte stelt?

Er dient volgens de ChristenUnie een goede balans te zijn tussen micro- en macro-prudentieel toezicht. Uit onderzoeken over de kredietcrisis is onder meer gebleken dat het macro-prudentieel toezicht onderbelicht is geweest bij de toezichthouder. De leden van de ChristenUnie-fractie vragen zich af hoe de regering wil borgen dat er bij de uitvoering van de richtlijn Solvabiliteit II een goede balans wordt gevonden tussen macro-prudentieel en micro-prudentieel toezicht?

Overgangsrecht

Vanuit de verzekeraars is gewezen op het belang van een goed overgangsrecht. De leden van de ChristenUnie-fractie vragen zich af hoe dit overgangsrecht er nu precies uit ziet?

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

december 2019

juni

september 2018

juni 2017

mei

april

februari

januari

december 2016

november