Inbreng verslag Carola Schouten inzake Wetsvoorstel goedkeuring begrotingspact / fiscal compact

donderdag 27 september 2012 00:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carola Schouten inzake Wetsvoorstel goedkeuring begrotingspact

Onderwerp:   Wetsvoorstel goedkeuring begrotingspact / fiscal compact

Kamerstuk:   33 319

Datum:             27 september 2012

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben met interesse kennis genomen van het wetsvoorstel dat beoogt het op 2 maart 2012 te Brussel tot stand gekomen Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de economische en monetaire unie goed te keuren. De leden van de ChristenUnie-fractie zijn voorstander van strenge begrotingsregels en handhaving daarvan via heldere sanctiemechanismen. Zij willen de regering nog enkele vragen en opmerkingen voorleggen met betrekking tot het wetsvoorstel.

Algemeen

Het voorliggende verdrag is onderdeel van een breder palet aan Europese verdragen, wet- en regelgeving. De leden van de ChristenUnie-fractie vragen de regering om nogmaals helder uit te leggen wat de inhoudelijke aanvullingen/aanscherpingen van het Verdrag zijn ten opzichte van de bestaande verdragen, richtlijnen en verordeningen? In welk opzicht worden de ‘preventie arm’ en de ‘correctieve arm’ van het Stabiliteits- en Groeipact met het voorliggende verdrag daadwerkelijk versterkt? Verder willen genoemde leden weten waarom is gekozen voor een verdrag in plaats van een aanpassing van reeds bestaande secundaire EU-wetgeving op dit terrein?

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen zich af waarom ervoor is gekozen om het principe van structureel begrotingsevenwicht en het correctiemechanisme in nationale wetgeving te verankeren en niet via bijvoorbeeld een verordening te regelen? Genoemde leden willen ook graag weten waarom de regering er vervolgens voor heeft gekozen om dit te regelen via een wet in formele zijn, en niet via verankering in de Grondwet, zoals de voorkeur had volgens de verdragspartijen?

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen een heldere reactie van de regering op de opmerking van de Raad van State dat besluitvorming via een omgekeerde gekwalificeerde meerderheid in strijd is met het EU-recht.

Begrotingspact

Structureel begrotingsevenwicht

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben begrepen dat het bepalen van het structurele begrotingssaldo niet eenvoudig is. Daarom vragen genoemde leden aan de regering hoe dit saldo in de praktijk bepaald wordt? Verder vragen de leden van de ChristenUnie-fractie zich af in hoeverre het voldoen aan de eis van structureel begrotingsevenwicht garanties biedt voor gezonde overheidsfinanciën op de middellange termijn?

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen welke sancties zijn verbonden aan het niet voldoen aan het structurele begrotingsevenwicht van een maximaal tekort van 0,5% als blijkt dat ook het correctiemechanisme niet werkt? Genoemde leden willen graag weten wanneer hierbij sprake is van een significante afwijking? Is er, mocht er worden ingegrepen, sprake van een ‘interventieladder’, zo willen genoemde leden weten?

De leden van de ChristenUnie-fractie lezen dat het maximale structurele tekort mag oplopen tot maximaal 1% wanneer de overheidsschuld aanzienlijk kleiner is dan 60% bbp en tevens de risico’s wat betreft de houdbaarheid van de overheidsfinanciën op de lange termijn laag zijn. Genoemde leden willen weten hoe en door wie wordt beoordeeld wanneer een land aan deze voorwaarden voldoet?

De leden van de ChristenUnie-fractie lezen in de MvT dat op nationaal niveau een onafhankelijk orgaan verantwoordelijk moet zijn voor de monitoring van de afspraken over structureel begrotingsevenwicht. Genoemde leden vragen de regering om verschillende keuzeopties te geven, voorzien van argumenten, voor een dergelijk orgaan, naast het CPB? Daarnaast vragen deze leden zich af welke bevoegdheden een dergelijk orgaan zal krijgen en hoe kan worden geborgd dat een dergelijk orgaan voldoende tegenwicht kan bieden aan de regering?

Buitensporigtekortprocedure

Het verdrag bevat de verplichting van eurolanden om alle voorstellen en aanbevelingen van de Commissie te steunen wanneer er sprake is van een overheidstekort hoger dan 3% bbp, tenzij een gekwalificeerde meerderheid van de eurolanden zich hier tegen uitspreekt. De leden van de ChristenUnie-fractie vragen de regering om aan te geven welke voorstellen en aanbevelingen de Commissie mag doen, en hoe deze voorstellen en aanbevelingen zich verhouden tot de prerogatieven van een nationaal parlement? Richten deze voorstellen en aanbevelingen zich, net als bij het correctiemechanisme, alleen op het resultaat, of ook op de vormgeving van de noodzakelijke maatregelen?

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen zich af wat nu de concrete consequenties zullen zijn van het verdrag indien een land een begrotingstekort heeft van bijvoorbeeld 4%?

De leden van de ChristenUnie-fractie lezen in de MvT dat met lidstaten in een buitensporigtekortprocedure een economisch partnerschapsprogramma overeen dient te worden gekomen, waarbij lidstaten ook dienen aan te geven welke structurele hervormingen worden uitgevoerd om de houdbaarheid van de overheidsfinanciën op middellange termijn te garanderen. Dit zal worden uitgewerkt in secundaire EU-regelgeving. Genoemde leden willen graag weten wat er precies wordt uitgewerkt in secundaire EU-regelgeving en wat dit betekent voor de nationale beleidsruimte om keuzes te maken ten aanzien van hervormingen?

Coördinatie van het economisch beleid en convergentie

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen zich af wat de versterking van de coördinatie van het economisch beleid concreet voor Nederland betekent. Genoemde leden willen graag weten wat de gevolgen voor bijvoorbeeld het Nederlandse woningmarktbeleid en het pensioenbeleid zullen zijn als lidstaten voortaan geacht worden om grote hervormingen vooraf te bespreken en, waar passend, te coördineren?

Verhouding met ESM-verdrag

In de MvT stelt de regering als voorwaarde voor het verlenen van financiële bijstand uit hoofde van het ESM dat 1) het verdrag moet zijn geratificeerd; en 2) de omzetting van het principe van structureel begrotingsevenwicht in nationale wetgeving binnen 1 jaar gereed dient te zijn. De leden van de ChristenUnie-fractie vragen de regering om te bevestigen dat het land daarnaast ook aan de overige voorschriften van het verdrag moet voldoen om in aanmerking te komen voor financiële bijstand van het ESM?

Verankering in EU-verdragen

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen de regering wat de consequenties zijn als het niet lukt om de bepalingen uit het voorliggende verdrag op te nemen in de EU-verdragen, bijvoorbeeld als het Verenigd Koninkrijk hieraan niet wil meewerken?

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

december 2019

juni

september 2018

juni 2017

mei

april

februari

januari

december 2016

november