Inbreng verslag Carola Schouten inzake Wet herziening fiscale behandeling woon-werkverkeer

11-10-2012 00:00 11-10-2012 00:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carola Schouten inzake Wet herziening fiscale behandeling woon-werkverkeer

Onderwerp:   Wet herziening fiscale behandeling woon-werkverkeer

Kamerstuk:   33 404

Datum:            11 oktober 2012

Inleiding

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben met belangstelling kennisgenomen van voorliggend wetsvoorstel tot herziening van de fiscale behandeling woon-werkverkeer. De uitwerking van dit voorstel uit het Begrotingsakkoord 2012 is zeer direct van invloed op een groot aantal burgers en bedrijven. Genoemde leden willen de regering de volgende vragen en opmerkingen voorleggen.

Woon-werkverkeer

Definitie woon-werkverkeer

De leden van de ChristenUnie-fractie lezen dat de regering in de uitwerking van de maatregel invulling wil geven aan de motie Esther c.s 1). Kan de regering in dit verband concreet aangeven welke maatregelen hij voornemens is te nemen om thuiswerken fiscaal te faciliteren, zo vragen genoemde leden.

Uitwerking woon-werkverkeer

De leden van de ChristenUnie-fractie willen weten of de definitie voor woon-werkverkeer bij externe deskundigen getoetst is en of alternatieve varianten zijn overwogen. Verder constateren genoemde leden dat de regering een nogal ruime regeling voor ambulante werknemers en ondernemers/zzp’ers hanteert, die er in feite op neerkomt dat bijna al het verkeer van ambulante werknemers en ondernemers/zzp’ers als zakelijk kan worden gekwalificeerd. Kan de regering toelichten waarom er niet voor is gekozen om de reisafstand tussen woon- of verblijfplaats en het bedrijfsadres van het bedrijf waar de werknemer/ondernemer werkzaam in mindering te brengen op de zakelijke kilometers, zodat een eerlijker behandeling wordt gerealiseerd ten opzichte van «gewone» werknemers? De leden van de ChristenUnie-fractie vragen ook waarom de regering heeft gekozen voor een periode van een jaar voor het kwalificeren als woon-werkverkeer. Voor gedetacheerden geldt dat de reizen tussen woon- of verblijfplaats en de plaats van detachering pas worden aangemerkt als woon-werkverkeer als de detachering langer duurt dan een jaar. De leden van de ChristenUnie-fractie vragen de regering hoe kan worden voorkomen dat deze regel wordt omzeild door het beëindigen van het detacheringscontract en het bijvoorbeeld na een maand opnieuw aangaan van een contract.

Toeslagen

De leden van de ChristenUnie-fractie zijn teleurgesteld dat een adequate compensatie of mitigering van de gevolgen van de reiskostenmaatregel voor de toeslagen niet mogelijk is, aangezien dit een belangrijke randvoorwaarde was voor deze leden. Genoemde leden willen graag weten welke mogelijkheden tot compensatie of mitigering de regering heeft onderzocht en waarom deze mogelijkheden niet plausibel bleken. Graag een reactie hierop. De regering stelt in haar toelichting dat van de werkenden een groot deel momenteel geen reiskostenvergoeding ontvangt en dus ook niet door de maatregel wordt geraakt. De leden van de ChristenUnie-fractie constateren echter dat ongeveer 57% van de mensen in loondienst (een significant deel) wél een reiskostenvergoeding ontvangt. Genoemde leden willen dan ook graag weten hoe groot het aandeel toeslaggerech-tigden is dat geraakt wordt door de maatregel op het gebied van de reiskostenvergoeding en hoe groot de daling van de toeslagen voor deze groep gemiddeld is.

Budgettaire aspecten

De leden van de ChristenUnie-fractie lezen «voor zover de dekking als gevolg van deze maatregel ontoereikend is, wordt de dekking gevonden binnen het pakket Belastingplan 2013». Genoemde leden vragen of regering nader kan aangeven welke dekking precies is gevonden binnen het totale Belastingplan voor deze maatregel, waarvan de budgettaire opbrengst vanaf 2014 lager is dan begroot in het Begrotingsakkoord 2013.

1) Kamerstukken I 2011/12, 33 287, I.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

 


« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

december 2019

juni

september 2018

juni 2017

mei

april

februari

januari

december 2016

november