Bijdrage Carola Schouten aan het plenair debat Belastingplan 2013 - wijziging belastingwetten

15-11-2012 00:00 15-11-2012 00:00

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carola Schouten aan een plenair debat met staatssecretaris Weekers van Financiën

Onderwerp:   Belastingplan 2013 - Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (33402), Overige fiscale maatregelen 2013 (33403) en Wet elektronische registratie notariële akten

Kamerstuk:    33 402

Datum:            15 november 2012

Mevrouw Schouten (ChristenUnie):

Voorzitter. Het is wonderlijk dat wij altijd op een heel laat tijdstip nog over het Belastingplan spreken, op een moment dat bijna niemand meer lijkt te luisteren. Ik zie nog één bezoeker op de tribune. Het gaat immers toch altijd over heel grote vraagstukken. Gelukkig hebben wij afgelopen vrijdag al een goed wetgevingsoverleg gehad. Daarom heeft mijn fractie niet zo heel veel vragen meer. Op veel vragen hebben wij al een antwoord gekregen. Ik wil hier nog een aantal punten neerleggen.

Mijn eerste punt betreft het bodemvoorrecht. Mijn fractie heeft er begrip voor dat de staatssecretaris zoekt naar een manier om constructies te voorkomen. Constructies willen wij ook niet. Dat is niet onze intentie. Wij moeten ze willen bestrijden.

Wij hebben afgelopen vrijdag al gezegd dat wij moeite hebben met de eventuele gevolgen van deze maatregel voor de kredietverlening, onder andere voor de kredietverlening aan het mkb. De effecten op de kredietverlening zijn onduidelijk. De staatssecretaris heeft zelf gezegd dat er mogelijk wel effecten zijn, maar dat hij ze nog niet goed kan inschatten. Hij heeft gezegd dat hij dit zal monitoren. Dat is volgens mij echter het paard achter de wagen spannen. Als de kredietverlening verslechtert, misschien mede door dit voorstel, zijn we al te laat. Mijn fractie vindt dit een groot risico, juist in een heel fragiele economische situatie. Wij hebben gisteren inderdaad de motie van de heer Omtzigt hier voorgehad, waarin werd voorgesteld om het in een apart wetsvoorstel te behandelen. Dat heeft onze voorkeur, maar die motie is helaas verworpen. Het ziet er nu naar uit dat dit onderdeel in het Belastingplan blijft staan zoals het er nu in staat. Ik kan daarom helaas niet anders concluderen dan dat mijn fractie waarschijnlijk tegen dit punt en dit artikel zal stemmen.

Ik dank de staatssecretaris voor zijn antwoorden op mijn vraag over de afdrachtvermindering onderwijs. Ik dank hem ook voor de toezegging dat hij met zijn collega van OCW zal bekijken hoe hiervoor een overgangsregeling te maken is. Ik vraag hem wel wanneer die overgangsmaatregel precies komt. Ik vraag hem of het mogelijk is dat die maatregel vóór 1 maart komt, zodat wij dit in de Kamer tijdig kunnen behandelen. Ik hoop dat de staatssecretaris dit kan toezeggen.

Ik heb afgelopen vrijdag ook gesproken over de schenkingsvrijstelling. Op dit moment kan er eenmalig een bedrag door ouders worden geschonken aan kinderen tussen de leeftijd van 18 jaar en de leeftijd van 35 jaar. Men kan onder andere ten behoeve van de aankoop van een huis schenken. Mijn fractie vindt het belangrijk om, in een tijd waarin de huizenverkoop en de doorstroming op z'n zachtst gezegd niet optimaal zijn, te zoeken naar andere mogelijkheden waarin een en ander misschien nog een steuntje in de rug kan krijgen. Vandaar dat ik samen met de heer Omtzigt een amendement heb ingediend om de leeftijdsgrens op te rekken van 35 jaar naar 40 jaar. Dit kan budgetneutraal, want de vrijstelling blijft op zichzelf gewoon bestaan. We geven alleen maar iets meer ruimte aan ouders. Zij kunnen dan ook iets oudere kinderen dit meegeven. Ik hoop op een positief oordeel van de staatssecretaris.

Vandaag hebben wij de cijfers van het CBS over de bouw gekregen. Ik moet zeggen dat die cijfers behoorlijk schokkend zijn. In het laatste kwartaal is er in de bouw sprake geweest van een krimp van 8%. Er zijn daar weer 17.000 banen verdwenen. Daar moet echt iets gebeuren. Wij kunnen hier niet maar blijven staan, en kijken hoe het in de bouw helemaal misgaat. Wij hebben vanmiddag al wetsvoorstellen in de Kamer behandeld over de woningmarkt. Mijn fractie vindt het echter ook zwaar noodzakelijk om een kleine impuls te geven aan de bouw. Daarom hebben wij het amendement-Van Hijum c.s. gesteund. Mijn fractie heeft de handtekening daaronder gezet. Met dat amendement willen wij voor één jaar renovatie- en herstelwerkzaamheden onder het lage btw-tarief brengen. Dit amendement hadden wij bij de financiële beschouwingen al aangekondigd. Ik hoop wederom op een positief oordeel van de staatssecretaris.

Ten slotte wil ik nog spreken over de anbi's. We hebben wat discussie gehad over de transparantie van de anbi's. Ik had zo mijn twijfels over de vraag hoe de transparantie nu werd geborgd. Er was sprake van inzicht dat anbi's moesten gaan geven via de website. De staatssecretaris heeft mij echter overtuigd. Ik ga ervan uit dat het nu helemaal goed komt, al heb ik nog wel een puntje. Ik schrok even op toen de staatssecretaris zei dat de anbi's de resultaten op de website moeten gaan plaatsen. Ik ben mij toen gaan afvragen wat het resultaat van mijn kerkgenootschap zou zijn. Ik heb hierover een kort debatje gevoerd met de heer Koolmees. Ik zie dat hij op dit moment druk is met overleg met zijn collega's in de zaal. Het WGO had uiteindelijk een heel mooi einde, want de heer Koolmees heeft mij beloofd dat, mocht het resultaat van mijn kerkgenootschap tegenvallen, hij ervoor open zal staan om … Laten we zeggen dat hij dan bereid is om door mij bekeerd te worden. Dat vond ik een buitengewoon mooi einde van het WGO.

De heer Groot (PvdA):

Mevrouw Schouten weet uit het verleden dat ook wij sympathiek staan tegenover verlaging van de btw in de bouw, maar ik vraag mij af hoe het amendement gedekt is. Die dekking lijkt de oldtimermaatregel te zijn, die ook al in het regeerakkoord staat. In dat geval gaat er toch iets mis ben ik bang. Dat zou jammer zijn. Iets soortgelijks geldt volgens mij voor de werkkostenregeling, die in ieder geval voor volgend jaar voor een deel verdubbeld is.

Mevrouw Schouten (ChristenUnie):

Wat betreft het laatste punt, de woordkeuze van de heer Groot impliceert dat hij het niet eens is met de bestemming van die middelen. Wat dat betreft kan hij ook de keuze maken om voor dit amendement te stemmen. De oldtimerbelasting halen wij inderdaad één jaar naar voren. Er staat wel een duidelijke beperking in het amendement, namelijk dat het gericht is op een maximaal kilometrage van 3.000 kilometer of oldtimers die tussen 1 april en 1 oktober op de weg zijn. Het is specifiek gericht op de echte klassiekers. De bedoeling is dus niet om alles generiek daaronder te brengen. We hebben rekening gehouden met de beperkingen die de staatssecretaris zag en de opties die hij wilde bieden. Daarbij zijn wij aangesloten met dit amendement.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

december 2019

juni

september 2018

juni 2017

mei

april

februari

januari

december 2016

november