Bijdrage Carola Schouten aan het voortgezet algemeen overleg Contouren Participatiewet

05-02-2013 00:00 05-02-2013 00:00

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carola Schouten aan een voortgezet algemeen overleg met staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Onderwerp:   VAO Contouren Participatiewet (AO d.d. 30/1)

Kamerstuk:    29 817

Datum:            5 februari 2013

Mevrouw Schouten (ChristenUnie):

Voorzitter. Ik heb twee moties. De eerste gaat over de definitie van het begrip "loonwaarde".

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er binnen de pilots voor loondispensatie zowel verschillende definities van loonwaarde als verschillende methodieken voor het meten van loonwaarde worden toegepast;

overwegende dat loondispensatie ook deel uit gaat maken van de Participatiewet;

overwegende dat het bestaan van verschillende definities van loonwaarde en methodieken voor het meten van loonwaarden leidt tot andere uitkomsten in vergelijkbare gevallen;

van mening dat op grond van de rechtsgelijkheid vergelijkbare gevallen op gelijke wijze moeten worden beoordeeld;

verzoekt de regering om zorg te dragen voor het tot stand komen van een uniforme definitie van het begrip "loonwaarde" en een eenduidige methodiek voor het meten van de loonwaarde,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Schouten en Karabulut. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 115 (29817).

Mevrouw Schouten (ChristenUnie):

Mijn tweede motie gaat over de gevolgen van de Participatiewet. Daar bestaan vrij veel zorgen over, waaronder zorgen over het effect dat het budgettaire beslag op de gemeente heeft. Vandaar de volgende motie.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er zorgen bestaan over de uitvoerbaarheid en financiële haalbaarheid van de Participatiewet;

verzoekt de regering om een onafhankelijk onderzoek in te stellen dat adviseert over de uitvoerbaarheid en financiële haalbaarheid van de voorgestelde Participatiewet,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Schouten en Karabulut. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 116 (29817).

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

december 2019

juni

september 2018

juni 2017

mei

april

februari

januari

december 2016

november