Inbreng verslag (wetsvoorstel) Carola Schouten inzake Herziening van de Wet arbeid vreemdelingen

12-12-2012 00:00 12-12-2012 00:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carola Schouten als lid van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Onderwerp:   Herziening van de Wet arbeid vreemdelingen

Kamerstuk:    33 475

Datum:            12 december 2012

I. ALGEMEEN

1. Inleiding

De leden van de VVD- en ChristenUnie-fracties vragen welke maatregelen de regering voornemens is op een andere wijze te treffen naast het onderhavige wetsvoorstel. De leden van de ChristenUnie-fractie vragen daarbij om een nadere toelichting welke andere maatregelen de regering naar aanleiding van het onderzoek naar de Kennismigrantenregeling wil treffen naast het onderhavige wetsvoorstel. Deze leden vragen daarbij of er ook aanbevelingen uit het onderzoek zijn waarmee de regering niet aan de slag gaat. Zo ja, om welke aanbevelingen gaat het dan en waarom kiest de regering dan hiervoor?

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen welke beleidsvoornemens op het gebied van het onderhavige wetsvoorstel worden uitgewerkt in het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen en het Delegatie- en Uitvoeringsbesluit Wet arbeid vreemdelingen?. Deze leden vragen op welke wijze de regering de andere beleidsvoornemens op het gebied van het onderhavige wetsvoorstel in lagere regelgeving gaat uitwerken.

2. Toetsing prioriteitgenietend aanbod

De leden van de VVD-, PvdA-, D66- en ChristenUnie-fracties vragen in welke sectoren de regering voornemens is een quotum in te stellen.

De leden van de ChristenUnie-fractie willen weten op basis van welke criteria wordt vastgesteld of er sprake is van voldoende aanbod in een sector. Hoe wordt hierbij tevens de mogelijkheid open gehouden voor maatwerk per sector? Deze leden vragen voorts welke criteria de regering van plan is om toe te passen voor het instellen van een quotum voor tewerkstellingsvergun-ningen. Hoe wordt het systeem van een quotum voor tewerkstellingsver-gunningen in de praktijk vorm gegeven? Deze leden vragen om een nadere toelichting over de huidige criteria voor het weigeren van een tewerkstellingsvergunning als de werkgever onvoldoende inspanning verricht om gebruik te maken van prioriteit genietend aanbod en in hoeverre de regering eventueel nog van plan is om deze criteria te wijzigen.

3. Voorkomen van concurrentie op arbeidsvoorwaarden

Daarnaast willen de leden van de VVD- en PvdA- en ChristenUnie-fracties graag weten hoe de toets voor een marktconforme betaling in zijn werk gaat. Wat zijn hiervoor de criteria?

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen op welke wijze de regering bij het vaststellen van een marktconforme betaling rekening houdt met CAO afspraken. De leden van de ChristenUnie-fractie stellen vast dat het UWV een discretionaire bevoegdheid krijgt om af te wijken van de bepaling dat in geval van een overtreding van een arbeidsgerelateerd delict uit de Arbeidstijdenwet of de Arbeidsomstandighedenwet of mensenhandel ene nieuwe tewerkstellingsvergunning onmogelijk is. Kan de regering nader toelichten op basis van welke criteria het UWV gebruik kan maken van de discretionaire bevoegdheid?

5. Overige onderwerpen

De leden van de PvdA- en ChristenUnie-fracties vragen voorts wat de criteria zijn op basis waarvan wordt vastgesteld dat een werkgever zich aantoonbaar voldoende heeft ingespannen om passend aanbod te vinden, zodat de verplichte openstellingstermijn kan worden verkort.

II ARTIKELSGEWIJS

9. Artikel I

De leden van de VVD-, PvdA- en ChristenUnie-fracties vragen of de regering op grond van het voorgestelde artikel 4 van de Wav voornemens is om meer categorieën vreemdelingen aan te wijzen, waarvoor een tewerkstellingsvergunning met aantekening van de minister van SZW geldt, Zo ja, aan welke categorieën denkt de regering dan en kan de regering hiervan voorbeelden geven? De leden van de PvdA- en ChristenUnie-fracties vragen of de regering met betrekking tot het voorgestelde artikel 5a van de Wav nader kan toelichten welke volkenrechtelijke verplichtingen kunnen leiden tot een limiet aan het aantal tewerkstellingsvergunningen. De leden van de PvdA- en ChristenUnie-fracties vragen voorts om een nadere toelichting van de regering nader kan toelichten welke voorwaarden worden gesteld bij de uitwerking van het voorgestelde artikel 8, tweede lid, van de Wav. Kan de regering daarbij enkele situaties toelichten, waarbij deze voorwaarden worden toegepast? Is de regering voornemens een algemene maatregel van bestuur op te stellen ter uitwerking van artikel 8, derde lid, van de Wav? Zo ja, kan de regering nader toelichten wat haar voornemens op dit gebied zijn en op welke termijn deze algemene maatregel van bestuur zal worden opgesteld? De leden van de ChristenUnie-fractie vragen daarbij om een nadere toelichting wanneer er sprake is van werkzaamheden waarvan het niet in het Nederlands belang is om deze door vreemdelingen te laten verrichten. Welke criteria hanteert de regering hiervoor?

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

december 2019

juni

september 2018

juni 2017

mei

april

februari

januari

december 2016

november