Inbreng Carola Schouten inzake Wijziging Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

28-02-2013 00:00 28-02-2013 00:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carola Schouten als lid van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake Wijzigingswet kinderopvang 2013

Onderwerp:   Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wijzigingswet kinderopvang 2013)

Kamerstuk:    33 538

Datum:            28 februari 2013

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben kennis genomen van Wijzigingswet kinderopvang 2013. Deze leden willen graag de onderstaande vragen ter beantwoording aan de regering voorleggen.

Aanvullende maatregelen voor het waarborgen van de veiligheid van kinderen De leden van de ChristenUnie-fractie vragen de regering om een nadere precisering te geven van de termijn waarop zij continue screening mogelijk wil maken voor stagiaires, uitzendkrachten, vrijwilligers en ouders die werkzaam zijn bij ouderparticipatie crèches. Welke acties moeten genomen worden om tot een volledig systeem van continue screening te komen, zo willen deze leden weten. Deze leden vragen of de continue screening in de toekomst ook gaat gelden voor personen van 12 jaar of ouder die ten tijde van de opvang op het opvangadres aanwezig zijn.

In de Memorie van Toelichting geeft de regering aan dat er een Algemene Maatregel van Bestuur in voorbereiding is, die de juridische grondslag vormt voor de informatie-uitwisseling tussen de verschillende bestuursorganen ten behoeve van de continue screening. Op basis van welk wetsartikel wordt de genoemde Algemene Maatregel van Bestuur mogelijk wordt gemaakt, zo willen deze leden weten. Op welke wijze en welk termijn wordt de Kamer geïnformeerd over deze Algemene Maatregel van Bestuur, zo vragen deze leden.

Genoemde vragen of mensen die in de kinderopvang willen gaan werken van te voren worden gewezen op de continue screening, zodat zij hiervan op de hoogte zijn. Worden mensen in het geval van capaciteitsproblemen bij COVOG er op gewezen dat een aanvraagbewijs van de gemeente of een bevestiging van Justis gebruikt kan worden om handhavingsmaatregelen te vermijden, zo vragen deze leden.

De leden van de ChristenUnie-fractie stellen vast dat de regering het voorstelbaar noemt dat continue screening ook wordt toegepast in andere sectoren waar gewerkt wordt met dergelijke kwetsbare groepen. Vindt de regering het dan ook wenselijk dat dit gebeurt, zo willen deze leden weten. Zo ja, hoe gaat de regering hier vorm aan geven? Zo nee, waarom niet?

Meer sectorale transparantie

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen of de regering nader kan toelichten wat de redenen zijn dat zelfregulering niet tot het gewenste resultaat heeft geleid ten aanzien van de gemeenschappelijke website. Hoe gaat de regering de bepalingen ten aanzien van de verplichte website voor kindercentra, gastouderbureaus en peuterspeelzalen handhaven, zo willen deze leden weten.

Regeldruk

De VNG geeft aan dat het wetsvoorstel leidt tot extra uitvoeringskosten voor gemeenten vanwege de extra eisen waarop toezicht en handhaving plaats moet vinden. De leden van de ChristenUnie-fractie vragen of de regering deze zorgen deelt en hoe hoog de extra uitvoeringskosten voor gemeenten zullen zijn. Zo nee, waarom deelt de regering deze zorgen van gemeenten dan niet?

Genoemde leden vragen of de regering een overzicht kan geven van de extra nalevingskosten die voor gastouderbureaus kunnen ontstaan ten aanzien van het ontwikkelen van beleid om de kwaliteit van gastouders verder te bevorderen en de verplichting om te beschikken over een website door de opvangorganisaties.

Kan de regering een inschatting maken van de totale kosten voor de leges die ontstaan in verband met de VOG-aanvragen, zo vragen deze leden.

Inwerkingtreding

De regering geeft aan dat er behoefte kan zijn aan een gedifferentieerde inwerkingtreding. Waarop is deze verwachting gebaseerd en kan de regering een overzicht geven van de artikelen of (sub)onderdelen waarbij een latere inwerkingtreding aan de orde kan zijn, zo vragen de leden van de ChristenUnie-fractie.

Artikelsgewijs

Artikel 1.1

De leden van de ChristenUnie-fractie stellen vast dat de VNG heeft aangeven dat de term ‘bezoldiging’ bij de definitie van beroepskracht tot problemen bij het toezicht geeft. Kan regering nader toelichten waarom toch aan deze term wordt vastgehouden en wat de toegevoegde waarde hiervan is, zo vragen deze leden. Deze leden willen weten waarom de regering in de begripsomschrijving van beroepskracht de koppeling aan het voldoen aan de opleidingseisen schrapt, terwijl dit vanuit het toezichtskader juist wel relevant is?

Artikel 1.54

De leden van de ChristenUnie-fractie constateren dat in het voorgestelde artikel 1.54 de bevoegdheid wordt voorgesteld om bij ministeriële regeling nadere regels te stellen voor een goede uitvoering van de regels over de informatieverstrekking door een houder van een kindercentrum aan ouders en raadplegers van een website van een kindercentrum. Wat bedoelt de regering precies met een ‘goede uitvoering’, zo vragen deze leden.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

december 2019

juni

september 2018

juni 2017

mei

april

februari

januari

december 2016

november