Inbreng Carola Schouten inzake Verzamelwet SZW 2013

donderdag 21 maart 2013 00:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carola Schouten als lid van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake Verzamelwet SZW 2013

Onderwerp:   Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2013)

Kamerstuk:    33 556

Datum:            21 maart 2013

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben kennis genomen van de voorgestelde Verzamelwet SZW 2013. Deze leden willen graag de volgende vragen ter beantwoording aan de regering voorleggen.

Algemeen

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen om een toelichting of de aanpassing van de Algemene Kinderbijslagwet in verband met de verzekeringsplicht van in het buitenland wonende uitkeringsgerechtigden leidt tot de aanpassing van aanspraken. Zo ja, wat wijzigt er dan precies en welke financiële gevolgen hebben deze aanpassingen?

De leden van de ChristenUnie-fractie willen weten in hoeveel gevallen het UWV naar verwachting een opslag van 5 % zal opleggen als er schuldige nalatigheid van een premieplichtige is geregistreerd. Welk effect verwacht de regering van deze maatregel op het aantal geregistreerde premieplichtigen waarbij sprake is van schuldige nalatigheid, zo vragen deze leden weten.

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen of de onderdelen van het wetsvoorstel die met terugwerkende kracht intreden gevolgen hebben voor bestaande uitkeringen. Zo ja, welke gevolgen zijn dat en hoe groot zijn de effecten? Genoemde leden vragen op welke wijze zal de communicatie plaatsvinden over de voorgenomen wijzigingen en in het bijzonder over de wijzigingen die met terugwerkende kracht worden voorgesteld.

Kan de regering nader toelichten welke concrete regels en verplichtingen de regering verwacht te stellen bij de voorgestelde  ministeriële regeling over de uitvoering van de compensatieregeling, zo willen de leden van de ChristenUnie-fractie weten. Deze leden vragen tevens welke regels de regering nader wil uitwerken ten aanzien van de verstrekking van inlichtingen en inzage in gegevens en bescheiden door het UWV.

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen of de regering de bestuurscolleges van Caribisch Nederland inmiddels heeft geïnformeerd over de voorgestelde wijziging van de Wet ongevallenverzekering BES. Zo ja, wat was de reactie vanuit de bestuurscolleges van Caribisch Nederland?

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

december 2019

juni

september 2018

juni 2017

mei

april

februari

januari

december 2016

november