Bijdrage Carola Schouten aan het voortgezet algemeen overleg Schulden- en armoedebeleid

27-06-2013 00:00 27-06-2013 00:00

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carola Schouten als lid van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan een voortgezet algemeen overleg met staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie

Onderwerp:   VAO Schulden- en armoedebeleid (AO d.d. 19/6)

Kamerstuk:    24 515

Datum:            27 juni 2013

Mevrouw Schouten (ChristenUnie):

Voorzitter. Ik was zelf niet bij het AO aanwezig. Dat heeft mijn collega Slob waargenomen, maar ik heb nog wel het genoegen om hier een motie te mogen indienen, een motie die wat ons betreft van groot belang is. .

Motie (24515, nr. 263)

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het aantal huishoudens met problematische schulden als gevolg van de crisis toeneemt;

constaterende dat diverse particuliere organisaties via de inzet van vrijwilligers een waardevolle bijdrage leveren aan het voorkomen en oplossen van problematische schulden;

overwegende dat door extra financiële ondersteuning aan deze organisaties op korte termijn een versterkte inzet van vrijwilligers in de schuldhulpverlening mogelijk is, zodat meer mensen geholpen kunnen worden;

verzoekt de regering, bij de verdeling van de nog niet bestede middelen voor de armoedebestrijding in 2013 de mogelijkheden te bezien of en, zo ja, hoe een deel van de middelen kan worden besteed aan particuliere organisaties voor het versterken van de inzet van vrijwilligers in de schuldhulpverlening,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Schouten en Kuzu. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 263 (24515).

De heer Van Weyenberg (D66):

Een interessante motie, maar ik werd wat getriggerd door het feit dat zij mede ingediend is door de heer Kuzu. Tijdens het debat over de bezuinigingen dat hier gisteren is gevoerd, gaf het kabinet namelijk aan alle moties van de oppositie over de besteding van nog niet bestede middelen in het kader van de begrotingsvoorbereiding te zullen ontraden. Mevrouw Schouten zal blij zijn met de steun van de heer Kuzu, maar is zij er, gegeven het debat van gisteren, niet verbaasd over dat een motie om niet te bezuinigen op onderwijs wordt ontraden, dat een motie om niet te nivelleren wordt ontraden, terwijl een coalitiepartij nu wel meedoet met deze motie waarmee vooruitgelopen wordt op de augustusbesluitvorming?

Mevrouw Schouten (ChristenUnie):

Het is wel heel bijzonder dat ik de vraag krijg wat ik moet vinden van de heer Kuzu. Ik ben blij dat hij meegaat met de motie. De heer Van Weyenberg heeft in voorgaande overleggen steeds een pleidooi gehouden voor de besteding van de armoedemiddelen, maar gisteren heeft zijn fractievoorzitter een pleidooi gehouden om die middelen niet meer te besteden. Dat vind ík weer bijzonder. De heer Van Weyenberg geeft altijd geld uit in een AO, terwijl zijn fractievoorzitter het plenair juist niet wil uitgeven. Dat kan niet.

De heer Van Weyenberg (D66):

Ik ken mevrouw Schouten als iemand die het debat op de feiten voert, dus toch een kleine correctie. In de motie wordt het kabinet gevraagd, de intensiveringen te heroverwegen. Er staat niet dat elke euro terug moet. Graag een zorgvuldige weergave van mijn inbreng in dit debat en de inbreng van mijn fractievoorzitter in het debat van gisteren. Mevrouw Schouten gaat inderdaad niet over de heer Kuzu, maar ik zie dat ik hem inmiddels voldoende heb uitgelokt.

Mevrouw Schouten (ChristenUnie):

De heer Kuzu zal zelf ongetwijfeld nog reageren, maar als de heer Van Weyenberg onderscheid maakt tussen intensiveringen en datgene wat er nu is, dan zal hij mijn motie nog even goed moeten bekijken, want die gaat over 2013. En dan is er geen sprake van intensiveringen. Wat dat betreft kan de heer Van Weyenberg warm, met een groot hart, instemmen met deze motie en nog steeds helemaal voldoen aan de eisen van zijn fractievoorzitter.

De voorzitter:

Ik zie dat de heer Van Weyenberg toch nog even wil reageren.

De heer Van Weyenberg (D66):

Dat was toch een klein beetje uitlokking. De kern van het debat van gisteren was dat wij niet vooruit moeten lopen op de augustusbesluitvorming. Volgens mij wordt er dan wel degelijk ook gekeken naar meevallers in het lopende boekjaar. Ik sta helemaal niet onsympathiek tegenover de motie van mevrouw Schouten, maar ik had slechts interesse in het feit dat de coalitiefracties het de ene keer net iets anders doen dan de andere keer.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

december 2019

juni

september 2018

juni 2017

mei

april

februari

januari

december 2016

november