Bijdrage Carola Schouten aan het voortgezet algemeen overleg Woningcorporaties (AO d.d. 26/06)

donderdag 04 juli 2013 00:00

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carola Schouten als lid van de algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst aan voortgezet algemeen overleg

Onderwerp:   VAO Woningcorporaties (AO d.d. 26/06)

Kamerstuk:    29 453

Datum:            4 juli 2013

Mevrouw Schouten (ChristenUnie):

Voorzitter. Ik heb één motie, over mantelzorgers. We hebben daar in het AO een hele discussie over gehad. Daarom wil ik graag de volgende motie indienen.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het kabinet de inzet van mantelzorgers in den brede stimuleert;

overwegende dat het daarom niet de bedoeling kan zijn dat een huishouden waar een mantelzorger inwoont, "bestraft" wordt met een (extra) huurverhoging omdat het inkomen van die mantelzorger meetelt in het huishoudinkomen;

constaterende dat de huidige regeling voor gehandicapten en chronisch zieken niet volledig voorziet in het ontzien van huishoudens met een inwonende mantelzorger;

verzoekt de regering, aan te sluiten bij de criteria voor het mantelzorgcompliment en de al aangewezen groep chronisch zieken en gehandicapten die bezwaar kan maken tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging, per 2014 uit te breiden met meerpersoonshuishoudens waar een van de leden van het huishouden beschikt over een langdurige zorgindicatie voor extramurale zorg, zodat het inkomen van een inwonende mantelzorger niet wordt meegeteld in het huishoudinkomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Schouten, Bisschop, Monasch en Visser. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 324 (29453).

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

december 2019

juni

september 2018

juni 2017

mei

april

februari

januari

december 2016

november