Bijdrage Carola Schouten aan het voortgezet algemeen overleg Rijkshuisvesting (AO d.d. 03/07)

04-07-2013 00:00 04-07-2013 00:00

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carola Schouten als lid van de algemene commissie voor Wonen en Rijkdienst aan een voortgezet algemeen overleg met minister Blok voor Wonen en Rijksdienst

Onderwerp:   VAO Rijkshuisvesting (AO d.d. 03/07)

Kamerstuk:    31 490

Datum:            4 juli 2013

Mevrouw Schouten (ChristenUnie):

Voorzitter. Allereerst merk ik op dat er straks nog moties zullen worden ingediend waar mijn naam ook onder staat, door de fracties van de PvdA en de VVD. De indieners zullen daar ongetwijfeld de motivatie bij geven. Voor Friesland is er inderdaad wel enige toenadering gekomen, al had dat wat ons betreft meer mogen zijn. Dat geldt zeker voor Drenthe. Gelukkig is er een motie die daartoe oproept.

Ik heb zelf nog een punt ten aanzien van de Belastingdienst in Emmen. De minister wilde niet heel veel bewegen. Hij heeft een brief gestuurd, maar die was ook niet bevredigend. Daarom dien ik een motie in.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er een extra intensivering komt voor de Belastingdienst ten behoeve van het versterken van het belastingtoezicht;

verzoekt de regering, bij de verdeling van de fte's voor de extra intensivering van de Belastingdienst voorrang te geven aan de krimpregio's en specifiek Emmen in de geest van de moties Van Vliet c.s. (31066, nr. 124) en Albert de Vries c.s. (31490, nr. 111) en de Kamer hierover voor de behandeling van de begroting Wonen en Rijksdienst 2014 te informeren

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Schouten. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 124 (31490).

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

december 2019

juni

september 2018

juni 2017

mei

april

februari

januari

december 2016

november