Inbreng Carola Schouten inzake wetsvoorstel aanpassing Witteveenkader

18-06-2013 00:00 18-06-2013 00:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carola Schouten als lid van de vaste commissie voor Financiën inzake wetsvoorstel aanpassing Witteveenkader

Onderwerp:   Inbreng nader verslag wetsvoorstel aanpassing Witteveenkader

Kamerstuk:    33 610

Datum:            18 juni 2013

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben met gemengde gevoelens kennisgenomen van het voorontwerp van de nota van wijziging bij het voorliggende wetsvoorstel. Deze leden willen de regering enkele opmerkingen en vragen over het wetsvoorstel voorleggen.

Genoemde leden hebben waardering voor de inzet van de sociale partners om met een alternatief te komen, maar hebben tegelijkertijd vragen over het draagvlak van dit «akkoord». Zij vragen de regering aan te geven of het «Alternatief aanpassingen Witteveenkader» een definitief onderhandelingsakkoord betreft of een tussenstand van de onderhandelingen.

De leden van de ChristenUnie-fractie constateren tevens dat er momenteel nog geen advies van de Raad van State ligt. Genoemde leden zijn van mening dat een advies van de Raad van State onmisbaar is alvorens tot verdere behandeling van de nota van wijziging kan worden overgegaan, te meer daar artikel 123 van de Pensioenwet doorbroken wordt. Deze leden geven daarom de voorkeur aan een zorgvuldige behandeling.

Pensioenexcedentregelingen

De leden van de ChristenUnie-fractie constateren dat de regering met de nota van wijziging afwijkt van haar standpunt in het initiële wetsvoorstel dat het boven een bepaald inkomensniveau niet langer nodig is de pensioenopbouw fiscaal te faciliteren. Zij vragen de regering dit nieuwe standpunt te onderbouwen. Deze leden zijn van mening dat de voorgestelde extra pensioenexcedentregelingen vooral ten goede komen aan de inkomens boven € 100.000. Zij vragen de regering in dit verband aan te geven hoe de derving van € 250 miljoen verdeeld is over de standaard excedentregelingen en de optoppingsregelingen.

De leden van de ChristenUnie-fractie blijven voorstander van een aftopping, ook bij het sparen van een netto pensioenuitkering. Zij vragen de regering aan te geven hoe hoog de extra netto pensioenuitkering voor inkomens onder € 100.000 (die nu vergelijkbaar is met een brutouitkering van 0,10%) zou zijn indien de aftopping boven € 100.000 ook bij een netto pensioenuitkering wordt gehandhaafd.

Advisering DNB/AFM

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen de regering in de nota naar aanleiding van het nader verslag een appreciatie te geven van de opmerkingen van DNB en AFM. Zij vragen in dit verband specifiek aandacht voor de opmerkingen over het scheiden van de verschillende pensioenpotten, de risico’s voor de verplichtstelling (in relatie tot het doorbreken van artikel 123 van de Pensioenwet), de kostenefficiëntie van de excedentregelingen en de gevolgen voor de pensioenadministraties.

Generatie-effecten

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen de regering om een nadere onderbouwing, met cijfers, van de generatie-effecten van de pensioenexcedentregelingen in combinatie met de aanpassing van het Witteveen-kader.

Uitvoeringskosten en administratieve lasten

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben grote zorgen over de complexiteit en de uitvoerbaarheid van het alternatieve voorstel. Zij constateren dat er op dit vlak nog veel onduidelijkheden zijn.

Genoemde leden verzoeken het kabinet daarom om een betere uitwerking van de uitvoeringsaspecten bij het alternatieve voorstel. Meer specifiek willen genoemde leden een beter inzicht in de eenmalige en structurele uitvoeringskosten en administratieve lasten die met het alternatieve voorstel gepaard gaan.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

december 2019

juni

september 2018

juni 2017

mei

april

februari

januari

december 2016

november