Inbreng schriftelijk overleg Carola Schouten inzake technische appreciatie Belgisch verlaagd btw-tarief op digitale kranten

donderdag 12 februari 2015 00:00

Inbreng schriftelijk overleg van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carola Schouten als lid van de vaste commissie voor Financiën inzake technische appreciatie Belgisch verlaagd btw-tarief op digitale kranten

Onderwerp:   Technische appreciatie Belgisch verlaagd btw-tarief op digitale kranten

Kamerstuk:    34 002

Datum:           12 februari 2015

De leden van de fracties van de ChristenUnie en de SGP hebben met belangstelling kennis genomen van de reactie van de staatssecretaris op de aangehouden motie Schouten/Dijkgraaf (Kamerstuk 34002, nr.67) die de regering verzoekt het mogelijk te maken dat digitale PDF-kranten onder het lage BTW-tarief kunnen vallen. Deze leden waarderen het dat de staatssecretaris een brief heeft verzonden aan de Europese Commissie om de ongelijke behandeling in de btw op de EU-agenda te zetten. De reactie van de staatssecretaris overtuigt de genoemde leden er nog niet van dat Nederland een inbreukprocedure riskeert als de Belgische route wordt gevolgd. De leden maken daarom graag van de gelegenheid gebruik om nog een aantal aanvullende vragen te stellen.

Ongelijke behandeling in de btw van fysieke en digitale producten

De staatssecretaris betoogt dat de technische appreciatie breder moest worden getrokken naar andere typen media. In de huidige btw-richtlijn worden de verschillende typen media echter afzonderlijk genoemd. Hoe kijkt de staatssecretaris aan tegen de Wet op de omzetbelasting 1968, waar de verschillende media (boeken, dagbladen, weekbladen en tijdschriften) ook afzonderlijk worden benoemd? Klopt het dat het fiscaal technisch mogelijk is om een oplossing alleen voor digitale kranten te vinden, zonder daarvoor de wettekst te wijzigen, zo vragen de leden van de fracties van de ChristenUnie en de SGP.

De btw-richtlijn (bijlage III) en de Wet op de omzetbelasting 1968 geven bij boeken een nadere definitie, namelijk ‘op alle fysieke dragers’. De leden van de fracties van de ChristenUnie en de SGP of het correct is dat deze nadere definitie niet is toegevoegd voor kranten en dat de drager daarmee niet bepaald is? Deelt de staatssecretaris de opvatting dat de btw-richtlijn en de Wet op de omzetbelasting 1968 boeken anders definiëren dan kranten/dagbladen?

De leden van de fracties van de ChristenUnie en de SGP vragen of het klopt dat een Belgische btw-expert (die lid is van VAT Expert Group van de Europese Commissie) aan ambtenaren van het ministerie van Financiën een uitvoerige toelichting heeft gegeven op de fiscaaltechnische onderbouwing van de Belgische regeling? Zo ja, kan de staatssecretaris specifiek aangeven welke onderdelen van de Belgische onderbouwing hij wel en niet deelt?

Europeesrechtelijke kader

De leden van de fracties van de ChristenUnie en de SGP constateren dat zowel Belgische als Nederlandse ambtenaren een fiscaaltechnische analyse hebben gemaakt. Waardoor ontstaat er een verschil in uitkomst van de analyses? Welke argumenten heeft de staatssecretaris om digitale replica’s van kranten aan te merken als elektronische diensten? Kan de staatssecretaris aangeven op welke punten deze argumentatie verschilt van de analyse van de Belgische experts? Is hierbij ook de rechtspraak van het Hof van Justitie, waarop de Belgische fiscaaltechnische analyse mede gebaseerd is, bestudeerd?

De leden van de fracties van de ChristenUnie en de SGP constateren dat de digitale kranten niet voorkomen in de lijst in bijlage II van de btw-richtlijn. De staatssecretaris stelt dat langs elektronische weg verrichte diensten expliciet zijn uitgesloten van het verlaagde btw-tarief. Verricht een fotograaf die in opdracht een foto maakt en digitaal toestuurt aan zijn opdrachtgever ook een ‘langs elektronische weg verrichte dienst’? Geldt dat ook voor een tuinontwerper die zijn ontwerp digitaal beschikbaar stelt aan zijn klant en op dit moment gerechtigd is daarvoor het (tijdelijke) verlaagde btw-tarief te hanteren?

Volgens de staatssecretaris is het verkopen van gedrukte boeken of e-books op fysieke dragers btw-technisch aan te merken als een goederenlevering. Is bij de levering van een papieren krant (gekocht in een kiosk, danwel via een abonnement) dan ook sprake van een goederenlevering, zo vragen de leden van de fracties van de ChristenUnie en de SGP. Zo ja, waarom zou dan bij de levering van een exacte digitale PDF-replica van deze krant sprake zijn van een dienstenlevering?

In artikel 7 van de Uitvoeringsverordening 282/2011, gewijzigd door Uitvoeringsverordening 1042/2013, is de definitie opgenomen van ‘langs elektronische weg verrichte diensten’: “Langs elektronische weg verrichte diensten betreffen diensten die over het internet of een elektronisch netwerk worden verleend, wegens hun aard grotendeels geautomatiseerd zijn en slechts in geringe mate menselijk ingrijpen vergen, en zonder informatietechnologie niet kunnen worden verricht.” Op welke wijze voldoen exacte digitale replica’s van gedrukte kranten aan deze definitie, zo vragen de leden van de fracties van de ChristenUnie en de SGP?

In tegenstelling tot Frankrijk en Luxemburg is in België het (extra) verlaagde tarief niet van toepassing op ebooks en/of ‘online pers’. De Franse wetswijziging voor ‘online pers’ is onvergelijkbaar met de strikt afgebakende btw-toepassing op digitale replica’s van gedrukte kranten in België. Ook de juridische onderbouwing is volstrekt anders. Toch betoogt de staatssecretaris dat België net zoals Frankrijk en Luxemburg een inbreukprocedure boven het hoofd hangt. Over welke concrete informatie beschikt de staatssecretaris dat hij deze stelling over België inneemt, zo vragen de leden van de fracties van de ChristenUnie en de SGP.

Ontraden motie

De leden van de fracties van de ChristenUnie en de SGP lezen dat de staatssecretaris een inbreukprocedure ‘zeer reëel’ acht als Nederland het verlaagde tarief toepast op digitale kranten, boeken en tijdschriften. Hoe groot acht de staatssecretaris de kans dat de Commissie een inbreukprocedure start als Nederland het fiscale neutraliteitsbeginsel uitsluitend en conform de vaststaande rechtspraak van het Hof van Justitie toepast op exacte digitale replica’s van gedrukte kranten?

EU-agenda

De evaluatie van de btw-richtlijn is in 2010 gestart, maar heeft nog steeds niet tot een voorstel van de Europese Commissie geleid. Is de staatssecretaris bereid om te kijken of een wijziging van uitsluitend de formulering van bijlage III, post 6 van de btw-richtlijn tot een snellere oplossing kan leiden? De leden van de fracties van de ChristenUnie en de SGP vragen de staatssecretaris tot slot of hij bereid is om een afschrift van de brief die hij namens het kabinet aan de Europese Commissie gestuurd heeft aan de Kamer te sturen.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

december 2019

juni

september 2018

juni 2017

mei

april

februari

januari

december 2016

november