Inbreng Carola Schouten tbv Voorstel van wet van het lid Yücel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en het Burgerlijk Wetboek om gelijke beloning van mannen en vrouwen te bevorderen

01-04-2015 00:00 01-04-2015 00:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carola Schouten als lid van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid ten behoeven van Voorstel van wet van het lid Yücel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en het Burgerlijk Wetboek

Onderwerp:   Voorstel van wet van het lid Yücel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en het Burgerlijk Wetboek om gelijke beloning van mannen en vrouwen te bevorderen

Kamerstuk:    33 922

Datum:           1 april 2015

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben met belangstelling kennis genomen van het initiatiefwetsvoorstel van het lid Yücel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en het Burgerlijk Wetboek om gelijke beloning van mannen en vrouwen te bevorderen. Genoemde leden willen graag de onderstaande vragen ter beantwoording aan de initiatiefnemer voorleggen.

Inleiding

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen om een nadere toelichting in hoeverre de genoemde beloningsverschillen tussen vrouwen en mannen in Nederland en Europa gebaseerd zijn op onderzoek tussen gelijke functies, of dat het gaat om het gemiddeld uurloon van de beroepsbevolking tussen vrouwen en mannen in algemene zin.

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen of de initiatiefnemer kan aangeven om welk onderzoek van het CRM het precies gaat.

De leden van de ChristenUnie-fractie verzoeken de initiatiefnemer om een nadere onderbouwing van de effectiviteit van het voorstel. Deze willen weten of de initiatiefnemer kan aangeven in hoeverre andere landen een instemmingsrecht van ondernemingsraden over het beleid met betrekking tot gelijke beloning, een informatieplicht van ondernemingen aan ondernemingsraden over de beloningsverhouding en een publicatieplicht van cijfers over de beloningsverhouding in het jaarverslag kennen. In welke mate zijn de betreffende verplichtingen in deze landen dan effectief in het verminderen van beloningsverschillen tussen vrouwen en mannen, zo vragen genoemde leden.

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen om een toelichting welke (samenloop van) omstandigheden volgens de initiatiefnemer leiden tot de beloningsverschillen tussen vrouwen en mannen. Waarom zijn de voorgestelde maatregelen juist voor deze oorzaken dan een doeltreffende oplossing, zo willen deze leden weten.

Het voorstel

De initiatiefnemer geeft aan dat de uitzondering voor kleine ondernemingen ten aanzien van de verantwoording in het jaarverslag er voor zorgt dat de privacy van medewerkers in kleine ondernemingen wordt gewaarborgd. De leden van de ChristenUnie-fractie vragen hoe de privacy van medewerkers wordt gewaarborgd in grote ondernemingen als bijvoorbeeld maar weinig personen in een bepaalde functiegroep werkzaam zijn.

Uitvoeringsgevolgen

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen of de initiatiefnemer met de sociale partners en andere relevante partijen heeft overlegd over het initiatiefwetsvoorstel. Zo ja, wat waren dan de uitkomsten van dit overleg?

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

december 2019

juni

september 2018

juni 2017

mei

april

februari

januari

december 2016

november