ChristenUnie: 6 verbeteringen voor spoor

DSCN1731woensdag 30 augustus 2006 19:12

Minister Peijs heeft tijdens het debat over de nieuwe NS-dienstregeling op een vraag van ChristenUnie Kamerlid Arie Slob toegezegd voor drie verbindingen opnieuw te kijken of de verslechteringen in de reistijd kunnen worden beperkt. Arie Slob: “Wij hebben niet de illusie dat iedereen er op vooruit kan gaan. Maar volgens ons kunnen er nog wel enkele scherpe kantjes vanaf.”

Drie verbindingen opnieuw bekeken
De ChristenUnie ontving in tien dagen tijd meer dan 800 reacties bij haar meldpunt NS-dienstregeling. Op basis hiervan heeft Arie Slob de minister drie knelpunten voorgelegd waar waarschijnlijk op korte termijn nog verbeteringen mogelijk zijn. De minister heeft toegezegd hier naar te kijken. Het gaat om: de Veluwelijn (Zwolle-Amersfoort) richting Utrecht, betere benutting van het spoor tussen Amsterdam en Utrecht en betere verbindingen voor Zoetermeer en Voorburg. De ChristenUnie kreeg ook de toezegging van de minister dat er een onderzoek komt naar de groeicapaciteit van de spoorwegen en dat zij in gesprek gaat met de NS over de versnelde aanschaf van nieuw stoptreinmaterieel dat sneller kan optrekken waardoor hogere frequenties mogelijk worden. Er zijn al treinen besteld, maar dit is volgens de ChristenUnie nog onvoldoende.

Leeuwarden
Naast deze drie toezeggingen kreeg de ChristenUnie steun van een kamermeerderheid voor drie moties. In deze moties roept de Kamer de minister op de intercity naar Leeuwarden ook na 2007 te handhaven en een onderzoek te doen naar mogelijkheden voor frequentieverhoging van zowel stoptreinen als intercities op de Veluwelijn (bijvoorbeeld door de aanleg van inhaalsporen). De derde motie roept de minister op de vervoerconcessie van de NS vervroegd te evalueren. In deze motie wordt uitgesproken dat in deze evaluatie specifiek aandacht moet worden besteed aan mogelijke aanpassingen waardoor de Kamer meer invloed krijgt op de dienstregeling t.a.v. bediening van stations en reissnelheden en vooraf in plaats van achteraf kan spreken over het vervoerplan.

Onderzoek groeicapaciteit
De nieuwe dienstregeling heeft mede als doel om ruimte te bieden voor verdere groei. Arie Slob: “Toch lijken de grenzen van de groei op veel trajecten nu al bereikt. Wij willen graag een duidelijk overzicht zodat de Tweede Kamer op basis hiervan kan besluiten over uitbreidingen van de infrastructuur”. Het onderzoek zal volgens de ChristenUnie aantonen dat er meer investeringen nodig zijn in spoorweginfrastructuur zoals meer spoorverdubbeling, extra perrons en inhaalsporen. De ChristenUnie pleit hier al jaren voor. Arie Slob: “Het kabinet heeft in de Nota Mobiliteit gekozen voor miljarden investeringen in autowegen tot 2020. In nieuwe spoorinfrastructuur wordt nauwelijks geïnvesteerd behoudens het noodzakelijke wegwerken van achterstallig onderhoud. Wij vinden dat de balans hier zoek is, zeker nu het aantal treinreizigers zo sterk groeit.”

Zie ook:

Bijlage: de drie ingediende moties

MOTIE

De Kamer,

gehoord de beraadslaging, overwegende dat:

- de NS concreet voornemens is in de dienstregeling 2008 de snelle IC verbinding tussen Leeuwarden en Zwolle om te zetten in een stoppende IC hetgeen een (extra) verslechtering van de reistijd van en naar Zwolle en daarmee ook van en naar de Randstad tot gevolg heeft van 11 minuten;

constaterende,

- dat de dienstregeling van de NS voor 2007 de reistijd van Leeuwarden naar de Randstad voor bijvoorbeeld Amsterdam Centraal en Den Haag Centraal al met 8 en 6 minuten doet toenemen en
- dat er afspraken zijn gemaakt om de snelle IC verbinding tussen Leeuwarden en Zwolle in 2007 te handhaven;

verzoekt de regering

- de snelle IC verbinding van Leeuwarden naar Zwolle ook na 2007 te handhaven, teneinde de bereikbaarheid (reistijden) van Leeuwarden en Heerenveen met de Randstad niet verder te verslechteren,

en gaat over tot de orde van de dag.MOTIE


De Kamer,

gehoord de beraadslaging, overwegende dat:

- Door de opening van station Amersfoort Vathorst de intercity Zwolle-Amersfoort straks 3 minuten langer onderweg is vanwege de extra stop van de stoptrein;
- Er op dit traject straks 9 stoptreinstations tussen twee intercitystations liggen terwijl de intercity de stoptrein nergens passeert;
- Hierdoor de capaciteit op dit traject niet efficiënt wordt benut en de dienstregeling vertragingsgevoelig blijft;
- Reizigers vanaf stoptreinstations op deze lijn straks 13 minuten langer onderweg zijn naar Utrecht doordat de trein voortaan stopt op alle stations tussen Amersfoort en Utrecht;
- De staatssecretaris met ProRail en NS heeft afgesproken nader onderzoek te doen naar knelpunten op de corridors naar het noorden en het oosten om zodoende de reistijdverlenging op een kosteneffectieve en robuuste wijze te beperken;

verzoekt de regering,

- in het genoemde onderzoek tevens de reistijd tussen de genoemde stoptreinstations en Utrecht te betrekken en te onderzoeken welke infrastructurele maatregelen (zoals inhaalsporen) nodig zijn om een kwartiersdienst van zowel stoptreinen als intercity’s op het traject Utrecht-Zwolle mogelijk te maken met een betere aansluiting van de stoptreinen op de intercity’s,

en gaat over tot de orde van de dag.


MOTIE

De Kamer,

gehoord de beraadslaging, overwegende dat:

- De reissnelheid geen onderdeel uitmaakt van de zorgplicht in vervoerconcessie van de NS;
- De reissnelheid tussen veel stations in de nieuwe dienstregeling aanzienlijk afneemt tot soms meer dan een half uur mede als gevolg van slechtere aansluitingen;
- De vervoerconcessie slechts minimale eisen stelt t.a.v. de bediening van stations (grotere stations 2x per uur per richting, kleinere stations 2x per uur per richting in de spits)
- Er daardoor te weinig middelen zijn om van de NS hogere frequenties te vragen;
- De minister het vervoerplan toetst aan de vervoerconcessie op een moment dat de nieuwe dienstregeling niet meer is terug te draaien en de Kamer hierdoor slechts achteraf de minister ter verantwoording kan roepen over de goedkeuring;
- De vervoerconcessie in 2007 wordt geëvalueerd;

verzoekt de regering:

- Genoemde evaluatie te vervroegen en zo spoedig mogelijk voor te leggen aan de Kamer;
- In deze evaluatie specifiek aandacht te besteden aan mogelijke aanpassingen waardoor de Kamer meer invloed krijgt op de dienstregeling t.a.v. bediening en reissnelheden en vooraf in plaats van achteraf kan spreken over het vervoerplan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Labels
Arie Slob
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie: 6 verbeteringen voor spoor'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2006 > augustus

Geen berichten gevonden