Reacties uit het land op het regeerakkoord

Formatie persconferentie09-02-2007 18:05 09-02-2007 18:05

Een aantal opvallende reacties op het regeerakkoord.

Eigen voorstellen
FNV-voorzitter Agnes Jongerius vindt dat het regeerakkoord aantrekkelijke kanten voor werknemers heeft. De FNV vindt er zeker twintig voorstellen uit eigen koker in terug. Kritiek heft ze echter op het feit dat het zwangerschapsverlof voor zelfstandigen nog steeds niet geergeld is. Ondanks dat er een Kamermeerderheid voor is.
(Nieuwe Oogst, 10 feb. 2007)

Uitzicht op stabiliteit
De ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland vinden dat het regeerakkoord uitzicht biedt op stabiliteit in de maatschappelijke en politieke verhoudingen in Nederland. De ondernemers steunen de plannen voor verdere versterking van economie en ondernemerschap, maar hadden liever een agenda gezien die meerdere kabinetsperiodes beslaat.
(Nieuwe Oogst, 10 feb. 2007)

Duurzame leefomgeving
De Federatie Particulier Grondbezit is blij dat het nieuwe kabinet een duurzame leefomgeving hoog op de politieke agenda wil zetten. Voorzitter Jan Helder: “De Federatie vindt dat een forse injectie nodig is in de kwaliteit van ons cultuurlandschap en het gebouwde cultureel erfgoed. De voorgestelde verhoging van het budget voor natuur en vitaal platteland van 150 miljoen is echter volstrekt onvoldoende.”
(Nieuwe Oogst, 10 feb. 2007)

Voldoende aanknopingspunten
Het CNV vindt dat het regeerakkoord voldoende aanknopingspunten bevat om er samen de schouders onder te zetten. CNV-voorzitter Rene Paas is vooral positief over de verlaging van de keuringsleeftijd voor bestaande WAO-ers en de verhoging van de uitkering voor alle volledig arbeidsongeschikten.
(Nieuwe Oogst, 10 feb. 2007)

Op adem komen
Trendwatcher Adjiedj Bakkas: “Dit is een kabinet van de time-out dat Nederland even op adem laat komen. Het sluit goed aan bij de stemming in het land. Veel mensen zijn alle veranderingen moe. Ze hebben behoefte aan rust, aan bezinning. Dat is wat ze krijgen, inclusief en christelijk reveil. Prima, voor een paar jaar tenminste.”
(Dagblad De Pers, 9 feb. 2007)

Aandacht voor sociale samenhang
Marco Pastors, partijleider van Eén-NL en raadslid voor Leefbaar Rotterdam: “Wat ik mooi vind, is de aandacht voor sociale samenhang, normen en waarden en het belang van het gezin. Dat zijn toch wel Pim Fortuyn-onderwerpen. Het kabinet durftin dit verband wel het woord individualisering te noemen, maar het moet daarbij ook net iets verder willen gaat. Denk aan het ontstaan van de zwart-witte wijken. Segregatie lijkt geaccepteerd.”
(Dagblad De Pers, 9 feb. 2007)

Aanpakken koopzondagen
De reformatorische vakorganisatie RMU is blij dat het nieuwe kabinet het oneigenlijk gebruik van de toeristische koopzondagen wil aanpakken. Het is een “prachtige eerste stap in de goede richting.”RMU-directeur Schalk: “Liever hadden wij natuurlijk dat de zondagsopenstelling helemaal van de baan gaat.”
(Reformatorisch Dagblad 8 feb. 2007)

Aandacht voor belang van sector
LTO-voorzitter Bart Jan Constandse ziet duurzaamheid als “de uitdaging van de toekomst” voor de agrarische sector. Volgens Constandse hebben de land- en tuinbouw op dat vlak de laatste jaren al veel bereikt. Dat het kabinet investeringen in nieuwe dierhouderijsystemen wil steunen, juicht hij toe. Vraag blijft wel hoeveel geld beschikbaar komt. Ook is hij blij met de in zijn ogen groeiende aandacht voor het belang van de sector voor natuur, landschap, energie, waterbeheer, recreatie en zorg.”
(Agrarische Dagblad, 8 feb. 2007)

Revolutionair
Directeur Bert Dorenbos van Stichting Schreeuw om Leven noemt het nieuwe kabinetsbeleid op het gebied van jeugd en gezin “revolutionair”. Volgens Doren bos heeft fractieleider André Rouvoet van de ChristenUnie zijn rug recht gehouden tijdens de onderhandelingen en is er sprake van een “radicale breuk” met het bestaande kabinetsbeleid. De overtijdbehandeling komt bijvoorbeeld onder de Wet Afbreking Zwangerschap te vallen, waarmee volgens Dorenbos erkend wordt dat er direct na de conceptie al sprake is van menselijk leven.
(Nederlands Dagblad, 7 feb. 2007)

Objectiviteit in medisch-ethische zaken
Directeur Ruth Seldenrijk van de Nederlandse Patiëntenvereniging vindt dat Rouvoet en zijn ChristenUnie-collega’s zich “waardig” door de onderhandelingen hebben geslagen. Hij is blij dat los van allerlei ideologieën objectief naar medisch-ethische zaken als abortus en stamcelonderzoek gekeken gaat worden. De onderhandelaars zijn overeengekomen dat het verbod op het speciaal tot stand brengen en gebruiken van embryo’s voor wetenschappelijk onderzoek wordt gehandhaafd. Terecht, vindt Seldenrijk, omdat dit tot nu toe nog niets opgeleverd heeft voor de medische wetenschap.
(Nederlands Dagblad, 7 feb. 2007)

Vragen rond aanpak klanten minderjarig prostituees
De Rode Draad, belangenvereniging voor prostituees, merkt op dat het strafbaar stellen van seks met een minderjarige prostituee niet nieuw is. Ook nu is dat al strafbaar. Dat een nieuwe coalitie uitspreekt dat klanten van minderjarige prostituees moeten worden aangepakt, wekt vragen bij de Rode Draad. Volgens de woordvoerster zal de handhaving een probleem zijn. “De klant weet het vaak niet eens. Hoe wil je zo iemand dan aanpakken?”
(Nederlands Dagblad, 7 feb. 2007)

Blij met terugdringen discriminatie
Het COC, de belangenorganisatie voor homoseksuelen, reageert gematigd positief op het regeerakkoord. Woordvoerder Frank van Dalen is blij met het voornemen van het kabinet om discriminatie en geweld tegen homoseksuelen in de samenleving terug te dringen. Niet te spreken is hij over het feit dat het kabinet trouwambtenaren met gewetensbezwaren tegen het homehuwelijk in bescherming wil nemen. “Dat is jammer. Je kunt je afvragen of je een regeling moet maken oor een uitstervend ras”.
(Nederlands Dagblad, 7 feb. 2007)

Voor elk wat wils
“Het regeerakkoord op het gebied van gezinspolitiek is voor elk wat wils. En zo moet het ook zijn”, vindt Erna Hooghiemstra. Hooghiemstra is directeur onderzoek van E-Quality, kenniscentrum voor emancipatie en gezin (voorheen Gezinsraad). “Variabel, dat is ook hoe het in de praktijk gaat. Ieder gezin regelt het op zijn eigen manier. Dat moet de overheid ook mogelijk maken”.
(Trouw, 7 feb 2007)

Vitale leefomgevingen
In acht tot tien jaar zijn 140 probleemwijken weer vitale, woon-, werk- en leefomgevingen. Da is het streven van het beoogde nieuwe kabinet. “Het is een geweldige ambitie”, zegt Willem van Leeuwen, voorzitter van Aedes, de brancheorganisatie van woningcorporaties. Er wordt wel heel veel beloofd. Maar het kan.”
(Trouw, 7 feb 2007)


Winst
Directeur C. van Tol-Verhagen van het Amsterdamse hospice Kuria is blij dat in het regeerakkoord de palliatieve zorg expliciet wordt genoemd. “Dit schept verplichtingen voor het veld en dat is winst.”
(Reformatorisch Dagblad, 6 feb. 2007)

Tot in detail
Medewerkers van de Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind (VBOK) ervaren een ‘positieve stemming’ na het regeerakkoord te hebben gelezen. “Ik lees dat het nieuwe kabinet meer werk wil maken van hulpverlening aan en begeleiding en opvang van ongewenst zwangere tieners. Dan denk ik aan de VBOK”, reageert woordvoerder G.J. Noorman. Volgens haar blijkt duidelijk dat over het thema ongewenste zwangerschap “stevig is gesproken” aan de onderhandelingstafel. “Dit is geen hoofdlijnenakkoord meer. Veel zaken worden tot in detail beschreven”.
(Reformatorisch Dagblad, 6 feb. 2007)

Meer richten op kwaliteit
De politie en de korpsbeheerders zijn positief over het regeerakkoord. Ze zien het vertrouwen van de nieuwe regering in het regionale politiebestel als “belangrijkste winst”. Positief zijn ze ook over het voornemen de afspraken in prestatiecontracten met de politie meer te richten op de kwaliteit dan op de kwantiteit van het politiewerk. Ze onderschrijven ook het voornemen om gemeenten een krachtiger rol te geven bij het veiligheidsbeleid ven de versterking van de aanpak van problemen met de jeugd.
(Nederlands Dagblad, 8 feb. 2007)

Gezamenlijk en gedeeld

Hulpbisschop Gerard de Korte van Utrecht is positief over de plannen van het nieuwe kabinet. “Na een periode waarin veel nadruk werd gelegd op de eigen, individuele verantwoordelijkheid, doet het mij goed te zien dat de gezamenlijke en gedeelde verantwoordelijkheid in het regeerakkoord een plaats heeft gekregen.” Hij is ook blijk dat het nieuwe kabinet maatregelen wil nemen ter bescherming van het menselijk leven.
(Nederlands Dagblad, 8 feb. 2007)

Duurzaam milieubeleid
Voorzitter Rein Zunderdorp van het Humanistisch Verbond is positief over de plannen van het nieuwe kabinet voor een duurzaam milieubeleid. Ook is hij het eens met het generaal pardon voor vreemdelingen en het sociale beleid dat de nieuwe regeringsploeg wil doorvoeren.
(Nederlands Dagblad, 8 feb. 2007)

Genoeg kansen
Het Havenbedrijf Rotterdam kijkt de komende kabinetsperiode met vertrouwen tegemoet. Het uitgangspunt uit het akkoord dat aan de “mainportfunctie van de Rotterdamse haven groot belang wordt gehecht voor onze nationale economie” biedt volgens het Havenbedrijf genoeg kansen. Vooral de investering van goede achterlandverbindingen kan op goedkeuring van het Havenbedrijf rekenen.
(Nederlands Dagblad, 8 feb. 2007)

Serieus nemen
De studentenbonden zijn goed te spreken over de onderwijsplannen van het nieuwe kabinet. De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) en het Interstedelijke Studenten Overleg (ISO) zijn positief over de extra investeringen: “Dit nieuwe kabinet heeft samenwerken hoog in het vaandel staan”, aldus de LSVb. We hopen dat kritiek vanuit het onderwijsveld hierdoor de komende tijd serieus wordt genomen.” (Nederlands Dagblad, 8 feb. 2007)

Historische stap
De Stichting Alcoholpreventie (STAP) is blij met het voornemen van het nieuwe kabinet om alcoholreclame op radio en tv voor 21.00 uur te verbieden. Ze spreekt van een historische stap.
(Nederlands Dagblad, 8 feb. 2007)

Kerken: Kritisch maar met gevoel van hoop

Dr. B. Plaisier, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland, constateert dat het kabinet met een groot door hen aangevoerde punten daadwerkelijk aan de slag wil en alles overziende overheerst een gevoel van hoop.
Ds. J.J. van Eckveld, preses van de laatstgehouden synode van de Gereformeerde Gemeenten zegt een “dubbel gevoel” te hebben. Aan de ene kant zijn er zaken “waarmee men Bijbels gezien blij kan zijn.” Maar aan de andere kant moet nog blijken of het nieuwe regeerakkoord “een ombuiging is van de heilloze trend op ethisch gebied van de laatste tientallen jaren” betekent.
Ds. L.W. Ch. Ruijgrok, scriba van de Hersteld Hervormde Kerk, noemt het opmerkelijk dat er een kabinet van deze samenstelling aantreedt. Hij ziet zeker positieve punten maar waar het motto van het kabinet is ‘Samen werken, samen leven’, ontbreekt het ‘samen terug’.
Ds. W. Smouter, voorzitter van de laatstgehouden landelijke vergadering van de Nederlands Gereformeerde Kerken vind het regeerakkoord zoals het er ligt “heel bijzonder”. Volgens hem “blijkt toch dat er in de samenleving iets leeft van: We hebben de christelijke normen en waarden gewoon nodig”.
Drs. P.J. Vergunst, algemeen secretaris van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk ziet de komst van een regering met de Christenunie vooral als het einde van de vanzelfsprekendheid waarmee het afwijken van Gods geboden gebeurde. Er gaat inde samenleving weer nagedacht worden over waarom we de dingen doen zoals we ze deden.”
A.J. van Heusden, directeur van de Evangelische Alliantie, ziet met het regeerakkoord kansen voor kerken en christelijke organisaties en hun inbreng. Waar het regeerakkoord de nadruk legt op het belang van gemeenschap, integratie en scholing is er ruimte voor kerken en christelijke organisaties binnen een gedeelde agenda.
L.M.P. Scholten, diaken binnen de Gereformeerde Gemeenten in Nederland, staat niet te juichen bij het nieuwe regeerakkoord. Gemeten aan Gods woord is het ver beneden de maat. Maar hij ziet wel dat de huidige regeringscoalitie “de best denkbare die thans mogelijk is” is.
Ds. J. Westerink, preses van de laatstgehouden generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken is dankbaar voor dit kabinet. Het had immers ook anders gekund. De inbreng van de ChristenUnie blijkt duidelijk. En hij denkt “dat er veel gebed nodig is voor de nieuwe regering, en in het bijzonder voor de ministers van de ChristenUnie.
(Reformatorisch Dagblad, 8 feb. 2007)

Labels
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'Reacties uit het land op het regeerakkoord'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2007 > februari

Geen berichten gevonden