Beëdiging Eerste Kamerleden

IMG_0442dinsdag 12 juni 2007 15:58

Vandaag zijn de nieuwe Eerste Kamerleden bevestigd. Onder hen vier Kamerleden van de ChristenUnie; een verdubbeling ten opzichte van de oude situatie. Even een voorstelrondje van links naar rechts...

Prof.dr.ir. Egbert Schuurman
De verdubbeling van de ChristenUnie-fractie in de Eerste Kamer betekent een behoorlijke verlichting voor de 69-jarige senator, die onlangs weer voor vier jaar bijtekende.

Hij kan zich nu geheel en al gaan wijden aan terreinen als landbouw, hoger onderwijs en deels nog economische en Arubaanse & Antilliaanse zaken. Half juni verdeelt de nieuwe Kamerploeg de beleidsterreinen officieel. Tot die tijd is Schuurman ook nog drie weken lang interim-voorzitter van de Eerste Kamer.

De commissie landbouw kan van Schuurman een pittig debat verwachten over duurzame landbouw. “Ik wil zeker meer aandacht voor biologische landbouw, natuurbehoud en genetische manipulatie.” Ook de herstructurering van het hoger onderwijs en de vernieuwde wettelijke basis heeft zijn bijzondere aandacht.

En in het algemeen houdt het onderwerp schaalvergroting hem bezig: “We zijn altijd pro kleinschaligheid geweest, dus tegen schaalvergroting in het binnenlands bestuur (te grote gemeenten) en schaalvergroting in het onderwijs en de zorg; omdat we daarmee de kwaliteit van het bestuur, de zorg en het onderwijs niet zagen toenemen. Vooral dat willen we als ChristenUnie onder de aandacht blijven brengen.”

Prof. dr. Roel Kuiper
Het 45-jarige kersverse Eerste Kamerlid heeft zijn sporen ruimschoots verdiend in de politiek, eerst voor de RPF en later voor de ChristenUnie zelf. Momenteel is hij, onder andere, interim-directeur van het Wetenschappelijk Instituut van de partij, hoogleraar Reformatorische Wijsbegeerte, lector Samenlevingsvraagstukken en docent aan de VU.

Kuiper is enthousiast over de verdubbeling van de Eerste Kamerfractie: “Dat is prachtig. We merken nu al dat we veel meer kunnen bereiken en dat er beter geluisterd wordt naar onze argumenten. Dit zorgt echt voor een grotere invloed van de christelijke politiek. Nu hebben we de tijd en de ruimte als ChristenUnie, dat moeten we goed benutten.”

Met name Europa, de buitenlandse politiek, wonen, wijken & integratie en jeugd & gezin worden Kuipers onderwerpen. “Europa, dat is spannend. Zeker voor ons als partij, omdat we twee jaar terug duidelijk ‘nee’ tegen de grondwet hebben gezegd. Ik vind dat we dan nu ook moreel verplicht zijn mee te denken over een constructieve oplossing.”

Ook ‘jeugd & gezin’ is een onderwerp dat Kuiper nauw aan het hart ligt. Onlangs overhandigde hij – in zijn functie van lector - samen met andere lectoren een manifest getiteld ‘Betrokken opvoeders, betrouwbare voorzieningen’ aan minister Rouvoet.

Mr. Flora Lagerwerf-Vergunst
Het jongste lid (43) van de Eerste Kamerfractie is in het dagelijks leven rechter bij de rechtbank Rotterdam. Op dit moment werkt ze nog als rechter-commissaris in strafzaken, maar per 1 september 2007 maakt ze de overstap naar de sector familierecht. In de Kamer zal ze zich bewust niet bezighouden met zaken die haar dagelijkse werk raken. “Ik ga me niet uitspreken over wetgeving die ik als rechter in concrete zaken moet toepassen."

Daarnaast is zij als bestuurlid betrokken bij een aantal christelijke (onderwijs)instellingen. Van 1995 tot 2004 was zij plaatsvervangend lid van de commissie Gelijke Behandeling.

Lagerwerf zal zich in de Kamer met name concentreren op beleidsterreinen als sociale zaken en (onderdelen van) justitie. Ze wil zich vooral inzetten voor mensenrechten en grondrechten. “De laatste jaren heeft er, onder meer vanwege terreurdreiging, een inperking van grondrechten plaatsgehad. Het gemak waarmee deze inperking is gepaard gegaan, heeft mij verbaasd. De rechtsstaat is een groot goed, waarvan ik de grenzen kritisch wil bewaken."

Drs. Remmelt de Boer
Tot vorig jaar was de 64-jarige De Boer nog wethouder in Kampen, maar een rustig pensioen zit er voorlopig niet in voor hem. Sinds eind mei 2007 is hij een van de nieuwe leden van de Eerste Kamer voor de ChristenUnie.

Het onderwijs in al zijn facetten, is bij uitstek zijn terrein. Al sinds zijn studie pedagogiek in Groningen houdt dit beleidsterrein hem bezig. Ondermeer als bestuurslid van de Evangelische Hogeschool en als voormalig directeur hbo. “Waar ik me vooral betrokken bij voel is het groot aantal jongeren dat afhaakt in het onderwijs en eindigt zonder diploma. Dat gaat nog voor grote problemen zorgen op de arbeidsmarkt. Juist daar wil ik me de komende tijd mee bezig houden.”

De Boer ziet vooral uit naar de samenwerking met Arie Slob op het terrein van onderwijs. “Maar ook cultuur vind ik een belangrijk onderwerp voor ons als ChristenUnie. Dat moeten we niet overlaten aan anderen. Juist als christelijke partij moeten we daarin een stem houden.”

Op lokaal niveau was De Boer voorzitter van de Kampense commissie internationale samenwerking. Hij continueert dit werk nu door in de Eerste Kamer plaats te nemen in de commissie ontwikkelingssamenwerking.

Labels
Eerste Kamer
Egbert Schuurman

« Terug

Reacties op 'Beëdiging Eerste Kamerleden'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2007 > juni

Geen berichten gevonden