Nieuw leven voor 'Doe-normaal-contract'

CynthiaOrtegaMartijn03.jpg11-07-2007 14:00 11-07-2007 14:00

De vraag hoe overlast door hangjongeren zoveel mogelijk beperkt kan worden, wordt beantwoord door Kamerlid Cynthia Ortega. Het 'Doe-normaal-contact' staat weer volop in de aandacht.

Het idee van een 'Doe-normaal-contract' werd in 2003 geïntroduceerd door de ChristenUnie. Het contract wordt aan overlastplegers voorgelegd die hierin beloven dat zij zich voor een bepaalde periode ‘goed’ zullen gedragen, wat niets minder betekent dan dat ze zich onthouden van omschreven vormen van asociaal gedrag. Het contract is de Nederlandse omzetting van het Britse ABC, het 'Acceptable Behaviour Contract'. Als jongeren na het tekenen van dit contract de fout in gaan, wordt door het Openbaar Ministerie een 'Doe-normaal! bevel' afgegeven en als dat niet voldoende resultaat oplevert kan alsnog een hechtenis volgen.

Het contract is erop gericht de jongere ervan te weerhouden dezelfde strafbare feiten te plegen. Houdt hij zich hier niet aan, dan volgt een strafrechterlijke maatregel, namelijk het zogeheten Doe-Normaal! bevel. Zo kan het vertonen van wangedrag in de trein een bevel tot gevolg hebben niet per trein te reizen dan wel zich strikt volgens de regels van de NS in de trein te gedragen. Maar de bevelen kunnen ook heel anders luiden, bijvoorbeeld: een verbod om graffiti te spuiten, een verbod om bepaalde buurten of winkels te betreden, een verbod op intimiderend of racistisch taalgebruik, enzovoorts. Zowel het contract als het bevel zijn erop gericht detentie te voorkomen of zo lang mogelijk uit te stellen.

De afspraken die een jongere maakt in een 'Doe-normaal-contract' zijn zeer gevarieerd en uitsluitend gericht op de overtreding die is begaan; gedragsbeïnvloeding is de inzet. Het contract speelt in op de beperkte mogelijkheden die er bestaan om kinderen onder de 12 jaar te vervolgen. Nu kinderen steeds vaker op jongere leeftijd in aanraking komen met politie, moet worden gezocht naar mogelijkheden om kleine crimineeltjes aan te pakken. Rita Verdonk (VVD) stelde onlangs voor hun kinderbijslag in te houden. Cynthia Ortega vindt dit geen goed plan en zoekt naar een passende én preventieve oplossing: zo kan de schade die kinderen jonger dan 12 jaar aanrichten over het algemeen worden verhaald op de ouders en biedt het 'Doe-normaal-contract', waar nog geen sprake is van strafrechterlijke maatregelen, uitkomst. Kinderen tekenen samen met ouders een contract. Ouders worden op deze manier betrokken bij het naleven van zo’n contract en beloven zich actief in te zetten om te bevorderen dat kun kind zich aan de bepalingen van het contract houdt. De ChristenUnie toont zich groot voorstander van het betrekken van de sociale omgeving van een jongere bij het verbeteren van zijn gedrag. "Laat ouders maar weten hoe het gedrag van hun kinderen overkomt en wat het betekent voor de samenleving. Die maatschappelijke schade zou tot ouderlijke schaamte moeten leiden," aldus Cynthia Ortega.

Naar aanleiding van het voorstel van de ChristenUnie, is in het regeerakkoord van het kabinet opgenomen dat de aanpak van criminaliteit en overlastgevend gedrag prioriteit heeft. Een helder en doeltreffend beleid is gebaat bij de stroomlijning van alle (strafrechtelijke) maatregelen om gedrag te beïnvloeden (zoals voorwaardelijke veroordeling, voorwaardelijke sepots en burgermeesterlijk bevel) volgens het Doe-Normaal model.
Labels
Cynthia Ortega
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'Nieuw leven voor 'Doe-normaal-contract''

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2007 > juli

Geen berichten gevonden