Win-win situatie voor ontslagrecht

CynthiaOrtegaMartijn01.jpg04-07-2007 21:17 04-07-2007 21:17

In het debat over de participatietop dat vanavond plaatsvond, staat het ontslagrecht centraal. Kamerlid Cynthia Ortega deed enkele suggesties van de hand richting kabinet en Stichting van de Arbeid (STAR).

Twee weken geleden vond de participatietop plaats met het kabinet en de sociale partners (werkgevers en werknemers). De ChristenUnie noemt de top op hoofdlijnen 'geslaagd'. Enkele succespunten: concrete voorstellen voor verhoging van de arbeidsparticipatie; bevorderen van bedrijvigheid, aanpak van de jeugdwerkloosheid en werkloosheid onder arbeidsongeschikten.

De ChristenUnie is tevreden met de afspraken die zijn gemaakt om moeilijk bemiddelbare groepen aan de slag te helpen. Het is goed dat daar extra geld voor wordt vrijgemaakt. De inzet van werkgevers is onmisbaar om de doelstellingen te realiseren. Werkgevers hebben toegezegd mee te zullen werken. Dat geeft reden voor tevredenheid, maar er blijven ook enkele vragen bestaan. Cynthia Ortega vroeg de minister onder andere hij hoe hij ‘vinger aan de pols’ gaat houden en gaat realiseren dat in de praktijk de kwetsbare groepen duurzaam aan de slag worden geholpen. In afwachting van het adviesvoorstel van het kabinet droeg het Kamerlid nog een aantal aandachtspunten aan voor minister Donner (Sociale Zaken) en STAR, een landelijk overlegorgaan van centrale organisaties van zowel werknemers als werkgevers.

Ontslagrecht
De brief van minister Donner over de adviesaanvraag die hij aan de STAR heeft gestuurd over het ontslagrecht, roept een pricipiële vraag op: welk probleem wil de minister hiermee aanpakken? Er is een belangrijke prikkel ingebouwd voor scholing. De ChristenUnie onderschrijft het belang van scholing, maar scholing betekent nog niet automatisch een baan.

Ontslagvergoeding voor topinkomens
De ontslagvergoeding wordt straks gemaximeerd op € 75.000,- of € 100.000,- euro óf op een jaarsalaris. Het gevolg is dat iemand met een hoog jaarsalaris (zeg: € 300.000,-) toch nog een hoge ontslagvergoeding kan krijgen. De minister zegt dat het plan voor de ontslagvergoeding vooral gunstig is voor mensen met een laag inkomen. Dat ziet de ChristenUnie. Een maximumvergoeding is heel moeilijk vast te leggen. Het ontmoedigen van bovenmatige gouden handdrukken is wel van belang.

Uitvoerbaarheid scholingsaftrek
De ChristenUnie is blij met een prikkel tot scholing. Maar we kennen reeds de begrippen goed werkgeverschap en goed werknemerschap. Wat voegt de scholingsplicht wezenlijk toe? Het komt ons voor dat de scholingsaftrek (dus in relatie tot de ontslagvergoeding) lastig uitvoerbaar is. Hoe moet je nagaan welke cursussen en opleidingen iemand in het verleden heeft gevolgd én hoeveel die hebben gekost? Ook het hanteren en handhaven van een scholingsplicht gaat enorme administratieve lasten met zich meebrengen. Geschoolde werknemers hebben betere kansen, maar wij zien niet in hoe de scholingsplicht werkgevers daadwerkelijk stimuleert om ook te investeren in nieuw werk voor de mensen die zij ontslaan. Er moet voorkomen worden dat de scholingsplicht vooral wordt gebruikt als aftrekpost van de ontslagvergoeding. Dat kan immers niet de bedoeling zijn!

Positie van oude werknemers
De ontslagbescherming van oudere werknemers mag niet verslechteren. Volgens het systeem dat de adviesaanvraag hanteert, wordt het relatief makkelijk en goedkoop om oudere werknemers te ontslaan. ,,Laatst ontving ik een bericht van iemand die al 35 jaar bij een zelfde bedrijf werkt. Hij werd met ontslag bedreigd. Met de plannen van het kabinet krijgt deze man nog een ‘schijntje’ vergeleken bij zijn arbeidsverleden. Ook voor hen geldt immers dat de vergoeding is bepaald op één maandsalaris per dienstjaar,'' aldus Ortega.

Tot slot
Concluderend zijn wij er nog niet van overtuigd dat deze plannen in de adviesaanvraag het doel zullen dienen dat zoveel mogelijk mensen aan de slag blijven. Als je van werk naar werk wilt stimuleren, moet je de prikkel niet alleen bij scholing neerleggen, maar bij het zoeken en vinden van arbeid bij zowel werkgever, als werknemer.

In de verkiezingstijd hebben we een plan hiervoor opgesteld. Kern van het plan is dat werkgevers én werknemers een financiële prikkel krijgen bij het van werk naar werk helpen. Dat kan als je:
1. Het mogelijk maakt de ontslagvergoeding in termijnen te betalen.
2. De totale ontslagvergoeding voor werkgevers voor – zeg de helft van het resterende bedrag – vermindert als hij de werknemer snel bemiddelt naar een andere baan.
3. De werknemer krijgt nog een deel van de ontslagvergoeding als hij binnen de termijn dat de ontslagvergoeding afloopt een andere baan heeft.


Labels
Cynthia Ortega
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'Win-win situatie voor ontslagrecht'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2007 > juli

Geen berichten gevonden