Fair trade in eigen land

koeien13-12-2007 11:01 13-12-2007 11:01

Het burgerinitiatief Stop Fout Vlees, dat vandaag wordt besproken, schiet te ver door volgens de ChristenUnie. Kamerlid Ernst Cramer vindt dat de problemen nu vooral op het bordje van de producent worden gelegd en bepleit meer aandacht voor retail. "Het één gaat niet zonder het ander."

Vandaag wordt voor het eerst een burgerinitiatief plenair besproken in de Tweede Kamer. Onder de titel ‘Boeren met toekomst’ worden in het burgerinitiatief Stop Fout Vlees zorgpunten over de intensieve veehouderij besproken. De ChristenUnie erkent een deel van de zorgpunten, maar vindt vanuit het principe van balans tussen ecologie en economie het  voorliggende voorstel te ver doorschieten.
Kamerlid Ernst Cramer vindt dat de problemen vooral op het bordje van de producent worden gelegd. “Waar is de consument in dit verhaal, waar is de retail? Mijn fractie is van mening dat daar nu de grote omslag gemaakt moet worden, in pas met veranderingen in de veehouderij. Het één gaat niet zonder het ander.”

Daarom dient de ChristenUnie met enkele andere partijen, een motie in waarin de waardering voor het burgerinitiatief weliswaar wordt benadrukt, maar waarin ook duidelijk wordt gemaakt dat de fractie het initiatief niet als gewenste oplossing ziet voor gesignaleerde problemen. Binnen de sector vinden al goede initiatieven plaats voor verduurzaming van de intensieve veehouderij. Daarom roept de ChristenUnie betreffende sectoren op hun verantwoordelijkheid op het terrein van dierenwelzijn, milieu en het gebruik van duurzame grondstoffen te (blijven) nemen. Ook wil de fractie zich inzetten voor het opstellen van adequate dierenwelzijns- en milieueisen voor de veehouderij, het verbeteren van de sociaal-economische positie van milieu-en diervriendelijk producerende veehouders en het gebruik van grondstoffen die geen ecologische of sociale schade veroorzaken. Ernst Cramer verwacht van de regering dat bij beleidsveranderingen voor de veehouderijsector, een duurzaamheidstoets uit wordt gevoerd volgens onder andere de doelstellingen van het burgerinitiatief.

Maak consument bewust
Eisen aan faire producten moeten gepaard gaan met goede prijzen voor de producenten. Hogere eisen en betere omstandigheden kosten ook wat, en een hoger inkomen biedt producenten de mogelijkheid om verder te investeren. Het Centraal Bureau Levensmiddelen moet de eisen dan ook doorrekenen in de prijzen voor consumenten en betalingen aan producenten. Voor de partij is dit een heilzamer weg dan een generieke heffing op al het vlees in de Nederlandse supermarkt. Duidelijke informatie over producten lijkt de fractie dan meer op zijn plaats, zodat de consument bewust is van zijn keus en effecten daarvan.

Er worden momenteel veel goede initiatieven genomen voor reductie van emissie, uitstoot van schadelijke stoffen, mestverwerking, bevorderen van het dierenwelzijn en betrokkenheid van burgers bij de productie. Als deze voortgaande trend wordt afgezet tegen de halvering van de veestapel zoals voorgesteld, dan is het bereikte effect niet zo groot als gedacht. De ChristenUnie stemt dan ook niet in met een halvering van de veestapel. Dat neemt niet weg dat extra inspanning nodig is. Niet op onze lauweren rusten, maar doorgaan met verbeteren van stalinrichtingen en mestgebruik -en verwerking. Vasthouden aan het systeem van dierrechten en waar mogelijk grondgebondenheid bevorderen, zodat we grip kunnen houden op de belasting van ons milieu.

Europese en mondiale dimensie

Ook van belang is de Europese en mondiale dimensie. Alle productie die hier verminderd wordt, zal opgepakt worden door omringende landen, die veelal tegen minder goede condities produceren. Daarmee wil ik niet zeggen dat we hier maar zoveel mogelijk moeten produceren, maar het verplaatsen van productie is voor dierenwelzijn geen verbetering. Onze voorkeur gaat uit naar een versterkte Europese inzet voor verbetering van dierenwelzijn en milieu voor alle Europese landen en daarnaast een stevige inzet op de Non Trade concerns. Op die manier bereik je meer.

In het rijtje van de mondiale dimensie past ook aandacht voor de sojaproblematiek. Nu wordt veel niet-duurzame soja geïmporteerd voor veevoer. De ChristenUnie is van mening dat dit anders kan. Er zijn Europese alternatieven voorhanden, er liggen voldoende kansen voor nog verdere ontwikkeling hiervan en er is duurzame soja beschikbaar. Wat de ChristenUnie betreft wordt daarop ingezet, en wordt gebruik van niet-duurzame soja sterkt ontmoedigd. De ChristenUnie ziet zich daarin gesteund door de Nederlandse Akkerbouw Vakbond, die aangeeft dat er haalbare Europese alternatieven zijn en bedrijven als Campina en De Hoeve, die gebruik van duurzame soja eisen.

Liberalisering biedt geen uitkomst
Doorvoeren van het het burgerinitiatief zal resulteren in volledige afhankelijkheid van de landbouwer ten opzichte van de overheid. De positie van de landbouwer als onafhankelijke ondernemer is een lastig punt. Volledige liberalisering is niet de juiste weg maar volledige afhankelijk van de overheid ook niet. Wil je nog veehouder zijn in Nederland, dan ben je in belangrijke mate afhankelijk van anderen. De indieners van Stop Fout Vlees willen boeren trots laten zijn op hun vak. De ChristenUnie denkt dat dit niet samengaat met volledige afhankelijkheid van de overheid. Daar staat echter tegenover dat de ChristenUnie ook geen heil ziet in vergaande liberalisering van het landbouwbeleid, omdat ook dit uiteindelijk niet ten goede komt aan de landbouwer en het milieu en dierenwelzijn.

Goed rentmeesterschap
ChristenUnie wil de discussie over veehouderij vanuit haar uitgangspunt van goed rentmeesterschap benaderen. Daarbij past niet ongebreidelde groei zonder aandacht voor het dier als schepsel in plaats van productiemiddel. Daarbij past wel de menselijke maat van het gezinsbedrijf. Zelfs als dat wat groter is. Daarbij past geen roofbouw op het milieu door de productie van soja ten koste van mens en natuur. Daarbij past niet een halvering van de veestapel en een volstrekte afhankelijkheid van de boer aan de overheid. Daarbij past wel een trotse ondernemer die weet dat er ruimte is voor goede productiemethoden tegen een eerlijke prijs. Fair trade in eigen land.
Labels
Dierenwelzijn
Ernst Cramer
Landbouw
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'Fair trade in eigen land'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2007 > december

Geen berichten gevonden