'Een rechtvaardige zorgt goed voor zijn vee'

2005_0507DijkPixb000330-01-2008 17:01 30-01-2008 17:01

De ChristenUnie is een partij die zich wil inzetten voor het welzijn van mens, dier, milieu en plant. Om het dierenwelzijn in de pluimveehouderij te verbeteren, pleitte Ernst Cramer deze week voor het Duitse systeem van groepshuisvesting als beter alternatief voor de zogenaamde ‘verrijkte kooi’ (een nieuwe Europese standaard die de legbatterij moet uitbannen). De ChristenUnie was en is namelijk tégen legbatterijen én tegen de ‘verrijkte kooi’.

In het debat over de nota dierenwelzijn verwoordde Ernst Cramer om te beginnen de algemene visie van de ChristenUnie op de verhouding tussen mens en dier:

,,Dierenwelzijn is voor de ChristenUnie een thema waarover we niet kunnen praten zonder ons hart en ons geloof te laten spreken. Planten, dieren en mensen zijn allemaal ontzagwekkende creaties van een en dezelfde Schepper. Daarom kan het ene schepsel niet achteloos omgaan met het andere. In ons respect voor planten en dieren tonen we eerbied voor de hemelse Kunstenaar die hen bedacht heeft. Dat wil niet zeggen dat mens en dier gelijkwaardig zijn. In de mens heeft de Schepper Zijn eigen beeltenis gelegd. De mens is méér dan een veredeld of uitgeëvolueerd zoogdier. De mens is geen superpredator die door z'n kracht en intelligentie de top bereikt heeft van de machtsorde in het dierenrijk. De Schepper Zelf heeft in ons de mogelijkheid én de verantwoordelijkheid gelegd om de dieren te beheren. Volgens Zijn spelregels. Dat betekent bijvoorbeeld dat we dieren als voedsel en als werkkracht mogen gebruiken. Maar een dier is geen ding. Koning Salomo zegt ergens in zijn Spreukenboek (12: 10): ‘Een rechtvaardige zorgt goed voor zijn vee'. Zo is het, in al z'n eenvoud. Dieren zijn geen economische objecten, het zijn levende wezens die gekend moeten worden. Dat geldt voor de veehouder, maar ook voor het buurjongetje met zijn konijn en voor de consument in de winkel.''

De ChristenUnie heeft in haar verkiezingsprogramma staan dat de batterijhuisvesting in de pluimveehouderij moet worden afgeschaft. In plaats van de zogeheten ‘verrijkte kooi’ moet de overheid de huisvesting van pluimvee in scharrel-, veranda en uitloopsystemen stimuleren.
Bij de behandeling van de begroting van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit voor het jaar 2007 (december 2006) heeft de ChristenUnie ingestemd met een motie van de Partij voor de Dieren om de verrijkte kooi in Nederland te verbieden. Dit was in lijn met het verkiezingsprogramma.
Daarna is door het Landbouw Economisch Instituut onderzoek gedaan naar de effecten van deze motie. Als er een verbod op de verrijkte kooi zou komen zonder dat daarvoor een alternatieve optie in de plaats komt, zou dit zeer nadelig uitpakken. Elke pluimveehouder zou dan moeten overstappen op de bestaande alternatieven voor huisvesting, waardoor er overaanbod van scharreleieren ontstaat. Dat betekent concreet dat de prijs in elkaar zakt, waardoor de pluimveehouders niet meer voldoende inkomsten ontvangen om de kosten te dekken. Dat betekent een verslechtering van de positie van de bestaande alternatieve pluimveehouders, en het einde voor heel veel conventionele pluimveehouders.

Tussenweg
De ChristenUnie staat een balans voor tussen ecologie en economie, en zoekt daarom het beste voor de pluimveehouders en de dieren. De ChristenUnie wil daarom het verbod op de verrijkte kooi doorzetten, maar ziet nog niet voldoende mogelijkheden voor volledige omschakeling in Nederland naar alternatieve pluimveehouderijen (scharrel, veranda en uitloopsystemen). Daarom heeft de ChristenUnie het voorstel aan de minister gedaan om de motie van december 2006 wel uit te voeren (dus een verbod op verrijkte kooien) maar een tussenweg te zoeken in de introductie van alternatieve systemen.
In Duitsland is een systeem ontwikkeld volgens een qua dierenwelzijn duidelijk hogere standaard dan de in Europa verplichte verrijkte kooi. Duitsland zal deze zogenoemde Kleingruppenhaltung in 2012 introduceren in plaats van de verrijkte kooi die vanaf dan verplicht zal zijn in de EU. Dit systeem van huisvesting in kleine groepen heeft als groot voordeel dat de kippen voldoende rust ervaren, zodat hun snavels niet gekapt hoeven te worden. In de scharrelkippenhouderij moet dit nog wel, omdat de dieren elkaar anders (dood)pikken en kannibalisme zich kan voordoen. Bovendien hebben de dieren in het Duitse systeem meer ruimte, de mogelijkheid om een stofbad te nemen en te rusten op zitstokken op verschillende hoogtes, drinken op alle mogelijke tijden en meer en donkerder nestruimte. Daarnaast kan in dit systeem beter voldaan worden aan de strenge milieu- en fijnstofeisen en eisen op het gebied van hygiëne en diergezondheid. De kippen lopen niet in hun eigen mest rond; dat voorkomt veel ziektes. Hierdoor is er ook minder medicatie per dier nodig.

Kansen
Introductie van de groepshuisvesting in plaats van de verrijkte kooi betekent dus een behoorlijke verbetering van het dierenwelzijn, terwijl voorkomen wordt dat de sector instort. Dat wil niet zeggen dat de ChristenUnie het bij de introductie van dit systeem laat. Dit is niet het eindpunt, maar slechts een tussenstap. De ChristenUnie blijft pleiten voor verbetering van alle vormen van pluimveehouderij, met name van scharrel- en biologische sector. En we pleiten voor het inzetten van subsidie voor diegenen die hierbij voorop lopen. Daar liggen kansen, die zeker benut moeten worden.
Ook blijft de ChristenUnie inzetten op het vergroten van de vraag naar alternatieve eieren, vooral door de verwerkende sector. De supermarkten hebben de stap al gezet, en in hun kielzog de binnenlandse consument. Nu moeten ook de koekjesmakers en de Europese consument het nog vanzelfsprekend vinden om scharrel- of biologische eieren te gebruiken. Met zo’n verandering liggen er ook grote kansen voor de Nederlandse pluimveehouders om een goede prijs voor de duurdere producten te krijgen.

Labels
Dierenwelzijn
Ernst Cramer
Landbouw
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op ''Een rechtvaardige zorgt goed voor zijn vee''

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2008 > januari

Geen berichten gevonden