„Op juiste momenten goede dingen doen”

23-02-2008 09:00 23-02-2008 09:00

De ChristenUnie zat gisteren een jaar in de regering. Hoe gaat de samenwerking binnen de coalitie? Waar is het beleid van Balkenende IV beneden peil? Houdt de CU zich staande? Fractieleider Slob beantwoordt de vragen van het Reformatorisch Dagblad; ook die over homoseksuelen in zijn partij. „Ik ben dankbaar voor alles was is gebeurd, maar besef ook heel goed dat er nog veel moet gebeuren. Het is nog geen tijd voor slingers.”

Komt u nog voldoende toe aan hardlopen, uw grote hobby?
„In de herfst van vorig jaar is de klad erin gekomen. Nu ben ik weer druk aan het oefenen. Eind maart hoop ik voor de ZOA voor hun actie ”walk for water” 15 kilometer te hardlopen. In juni staat er weer een halve marathon op de rol. Het is heerlijk om op bepaalde momenten even iets anders te doen dan politiek. Daarom ben ik ook zo blij met de zondag. Echt een rustdag, een dag voor kerkgang en voor het gezin. Hardlopen is heerlijk, maar stilgezet worden is zeker zo goed.

Hoe kijkt u terug op het afgelopen jaar?
„Ik spreek graag met twee woorden. Ik ben dankbaar voor alles was is gebeurd, maar besef ook heel goed dat er nog veel moet gebeuren. Het is nog geen tijd voor slingers.”

Waarom niet?
„De verhoudingen in de coalitie zijn gelukkig goed, maar het politieke debat is enorm gepolariseerd. Continu moet je op je qui-vive zijn. Bovendien is er in de samenleving veel weerstand tegen orthodoxie. Als je ziet wat er op internet verschijnt over de ChristenUnie; dat wil je niet weten. We zijn dankbaar voor de mogelijkheden die we krijgen om de onderwerpen die voor de ChristenUnie belangrijk zijn, op de politieke agenda te plaatsen, maar er is nog veel te doen.”

Niet alleen op internet wordt kwaadgesproken; regelmatig verschijnen ook in de media artikelen die erop neerkomen: De ChristenUnie staat erbij en kijkt ernaar. Gaat het er inderdaad zo aan toe?
„Ik heb een hekel aan anonieme bronnen. Kritiek is prima, maar dan wel met rugnummers erbij. Ik heb ook wel eens een apart overleg met de CDA’er Van Geel of de PvdA’er Tichelaar en zij zullen ook wel eens onderling overleggen. Maar ik laat het niet gebeuren dat er afspraken worden gemaakt waar ik het niet mee eens ben. Natuurlijk, we zijn relatief klein, maar zowel in de Tweede als in de Eerste Kamer hebben CDA en PvdA de ChristenUnie nodig voor de meerderheid.”

Een van de pittigste discussies in het kabinet ging het afgelopen jaar over het ontslagrecht. Kwam dat vooral door de ietwat eigenwijze opstelling van minister Donner?
„U zegt het. Ik heb geen zin om zwarte pieten uit te delen. De discussie daarover is een voorbeeld van hoe het niet moet. We zijn het eens over de doelstelling om 200.000 mensen die langs de kant staan weer aan het werk te krijgen. Laten we onze energie steken in instrumenten die daaraan daadwerkelijk een bijdrage kunnen leveren. Ik wil deze kabinetsperiode niet meer over het ontslagrecht praten.”

Over enkele maanden komt de commissie Bakker met een rapport en dan zal dat toch gebeuren.
„We moeten niet dezelfde rondjes gaan schaatsen. Dat is niet zinvol in de politiek.”

Wat doet de ChristenUnie ertoe in dit kabinet?
„Er staan veel ChristenUniepunten in het regeerakkoord. En dat is meer dan medische ethiek. Ik denk onder andere aan beprijzing van mobiliteit, aan duurzaamheid, aan extra investeringen in het onderwijs en investeringen in jeugd en gezin. We hebben ook de flitsscheiding kunnen tegenhouden en een ouderschapsplan bij scheiding gerealiseerd.”

De ChristenUnie vindt het belangrijk dat ouders hun eigen kinderen opvoeden. Waarom wordt dan de algemene heffingskorting voor niet-werkende partners versneld afgeschaft?
„Daarover bestaan enkele misverstanden. Allereerst blijft de heffingskorting bestaan voor ouders die kinderen hebben tot zes jaar. Dat is winst. En wat betreft het versneld afschaffen: we hebben het dan over een periode van vijftien jaar. Als de ChristenUnie niet in de regering had gezeten -zo durf ik te stellen- was de hele heffingskorting weg geweest. En laten we eerlijk zijn naar onszelf: ook in de gereformeerde gezindte maken jonge ouders op het terrein van arbeidsmarkt en opvoeding andere keuzes dan mijn generatie; zoals mijn generatie andere keuzes maakt dan de generatie van mijn ouders.”

Op het gebied van medische ethiek verandert niets, zegt staatssecretaris Bussemaker (PvdA) steeds. Heeft zij het bij het juiste eind?
„Ik dacht het niet. Allereerst voeren we weer fundamentele debatten over abortus en euthanasie. Dat kon jarenlang niet. En verder komt er geld voor alternatieven en een onderzoek naar de aard van de noodsituatie bij abortus. Er is een verbod op het gebruik van embryo’s voor wetenschappelijk onderzoek. Stel nu dat D66, GroenLinks of de SP op onze plaats had gezeten, zouden dan dezelfde afspraken zijn gemaakt? Ik dacht het niet.”

Vorige week zei de PvdA in een debat dat de partij niet wil meewerken aan beperkingen in de abortusregelgeving. Wat doet u daarmee?
„Binnen een coalitie heeft iedereen recht op zijn eigen klankkleur. Uiteindelijk mogen we elkaar houden aan hetgeen in het regeerakkoord is afgesproken. Daarop zijn de PvdA en ook Bussemaker aanspreekbaar. En tegen de critici zou ik willen zeggen: We kunnen als kleine partij niet ineens het gehele beleid op dit thema naar onze hand zetten. Die zelfdiscipline moeten christenen ook kunnen opbrengen. Ik ben me elke dag bewust van het feit dat het regeerakkoord niet hetzelfde is als ons verkiezingsprogramma, maar tegelijkertijd ben ik wel blij met wat we wél kunnen realiseren. Wij moeten onze zegeningen tellen, een voor een.”

De afspraak over de gewetensbezwaarde trouwambtenaar, daar is niet veel van over, toch?
„Daar ben ik het niet mee eens. Minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken heeft gezegd dat de kwestie van de zittende ambtenaren op lokaal niveau moet worden geregeld. Daar is niets op tegen, maar dat doet niets af aan de afspraak dat er beschermende maatregelen genomen moeten worden als daar aanleiding voor is. Als dat het geval is, zal ik de gemaakte afspraak, waar de handtekeningen van de coalitiepartners onder staan, zeker aan de orde stellen.”

Waarom heeft de ChristenUnie adoptie van buitenlandse kinderen door homoparen niet geblokkeerd?
„Dat was een wetsvoorstel dat door het vorige kabinet was ingediend -de handtekening van Rouvoet staat er dus niet onder, zoals sommigen steeds opnieuw suggereren. Dit punt is niet geregeld in de coalitieonderhandelingen. Er bestond een grote meerderheid in de Kamer voor het wetsvoorstel. Alleen SGP, ChristenUnie en drie individuele CDA-Kamerleden stemden tegen.”

Zou u de onderhandelingen nu anders voeren dan vorig jaar?
„Aan die discussies doe ik niet mee. Het is me te gemakkelijk om met de wijsheid van heden terug te kijken naar het verleden.”

De discussies over embryoadoptie en embryoselectie dreigt u te verliezen.
„Waar baseert u dat op? Laten we eerst de kabinetsstandpunten over deze onderwerpen eens afwachten. We moeten op de juiste momenten de goede dingen doen. Ook moeten we ons niet groter maken dan we zijn, maar ook niet kleiner. Als fractie zijn we daarin naar eer en geweten bezig. De fractie vraagt geregeld in gezamenlijk gebed naar wegen die we in de concrete politieke situatie van dat moment moeten inslaan. We zoeken daarin de eer van God.”

Balkenende ondersteunde het morele appel van Rouvoet aan BBN en VPRO om de seksfilm ”Deep Throat” niet uit te zenden, niet. Deed de bedenker van het waarden- en-normendebat u daarmee verdriet?
„De premier heeft een kans laten liggen. Er was alle aanleiding voor een dergelijk appel. Balkenende heeft in het verleden zelf ook twee keer kritiek geuit op de inhoud van televisieprogramma’s. Ik ben blij dat Rouvoet de vrijmoedigheid kreeg om het dit keer te doen. Dat gaf de ChristenUnie de gelegenheid om op vele plaatsen in de media onze mening en een waarschuwend geluid te laten horen tegen de productie en consumptie van dit soort films.”

Stelt de SGP zich constructiever op tegenover het kabinet dan een jaar geleden?
„Het is heel legitiem dat de SGP even tijd nodig had om een eigen positie in te nemen tegenover dit kabinet. Het is de plicht van Van der Vlies en Van der Staaij om ons scherp te houden. Terechte kritiek mogen de staatkundig gereformeerde broeders altijd leveren, maar laten ze ook royaal de zegeningen tellen. Zeggen dat er niets verandert, is politieke tactiek.”

Dreigt de ChristenUnie niet af te glijden?
„Ik hoop dat we daarvoor bewaard blijven. We kunnen alleen staande blijven als we dicht bij de Bron leven. Tot nu toe hebben we de rust kunnen bewaren, ook al hebben we een volledig nieuwe fractie. Dat is een zegen van boven.”

EO-prominent Knevel zegt dat er bij uw partij sprake is van een paradigmashift, oftewel een principiële aardverschuiving. Mee eens?
„Ik denk dat er meer sprake is van een paradigmashift in de opvattingen van Andries Knevel zelf, dan dat sprake is van een aardverschuiving bij de ChristenUnie. Ik herken zijn analyse niet. Wij stonden en staan voor christelijk-sociale politiek. Daar gaat ook in de toekomst geen gram vanaf.”

Ziet u het rapport over de positie van praktiserende homoseksuelen in bestuurlijke functies namens de partij als een lakmoesproef?
„Het rapport gaat over meer dan dat. Het gaat over het geheel van gedragingen van mensen die de partij vertegenwoordigen. We moeten het christen-zijn niet versmallen tot een discussie over de vraag of homo’s en lesbiennes al dan niet mogen samenleven.”

Is er binnen de ChristenUnie sprake van een verschuiving in het denken over homoseksualiteit? Enkele partijprominenten gaven onlangs aan dat ze geen moeite hebben met samenlevende homo's.
„Vraag mij niet uitgebreid op dit soort vragen in te gaan als de commissie Representativiteit nog aan het werk is. Dat zou niet correct zijn. In de loop van de tijd zie je overigens wel eens dat standpunten kunnen veranderen. Denk aan het denken over apartheid bij de christelijke politieke partijen of het standpunt over het gebruik van televisie bij de SGP. Maar als het om dit onderwerp gaat, vind ik de conclusie dat de ChristenUnie opschuift te snel en te oppervlakkig.”

Staat u persoonlijk in dit soort discussies op de orthodoxe lijn dat we zondaren moeten liefhebben en zonde moeten afwijzen?
„Vanuit de ethiek gezien is dat een Bijbelse wijze van spreken waar ik helemaal achtersta. In de praktijk zie je dat overigens niet altijd terug in het handelen van christenen. Het is pijnlijk om te zien hoe mensen daardoor beschadigd kunnen raken.”

(Bron: Reformatorisch Dagblad / Gerard Vroegindeweij, 22 februari 2008)

Labels
ChristenUnie in regering
In de media
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op '„Op juiste momenten goede dingen doen”'

Dirkse-de Krou, IJ.L. (Lineke) [102976]
Geplaatst op: 29-02-2008 13:30
staatsecretaris Bussemaker kan m.i. zo terecht bij VBOK die uiteraard
naast voorkomen van Abortus ook meisjes, vrouwen opgevangen heeft
en opvangt die een abortus hebben ondergaan en al jaren ervaring
heeft op dit gebied; dit is wat de gevolgen zijn van abortus provocatus.
Wellicht dat die hele rapporten meteen voor haar ter beschikking heeft.
Voor zover ik weet wordt er al jaren "gesjoemeld" met de bedenkingstijd
die bij wet verplicht is.

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2008 > februari

Geen berichten gevonden