Kamer steunt motie aanpak drankketen

18-06-2008 16:55 18-06-2008 16:55

Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt een motie van Joël Voordewind (ChristenUnie) om ‘drankketen' aan te pakken waarin geregeld meer dan vijftien jongeren samenkomen en waar illegaal alcohol wordt geschonken. Voordewind heeft zijn hoop gesteld op de Voedsel- en Warenautoriteit (VWA), omdat veel gemeenten kennelijk uit vrees voor de bevolking geen paal en perk durven te stellen aan de drankketen.

,,De VWA zoekt naar gemeenten die bij wijze van proef willen samenwerken bij het opsporen en sluiten van illegale drankketen. Maar als gemeenten daar niet aan willen meewerken, moet de rijksdienst maar zelf handhavend gaan optreden'', vindt Voordewind, die zich verzekerd heeft van de steun van PvdA en CDA.

,,Het is onacceptabel dat jongeren, vaak nog geen zestien of achttien jaar oud, zich stuk kunnen drinken tegen lage prijzen, in een illegale drankkeet waar het bovendien vaak heel slecht is gesteld met de veiligheid. Dit mogen we niet onder onze ogen laten gebeuren,'' aldus het Kamerlid, die tevens wijst op de vele onderzoeken waaruit blijkt dat alcoholgebruik op jonge leeftijd blijvende schade aanricht aan de hersenen.

Voordewind wil ook verscherpte controle op de huiskamer- en buurtketen. ,,Deze kunnen een sociale functie vervullen, zoals gemeenten vaak betogen, maar er moet wel toezicht zijn op het overmatig alcoholgebruik en op het drinken onder de wettelijk toegestane leeftijd. En de brandveiligheid moet natuurlijk in orde zijn. Nog veel te weinig gemeenten hebben hiervoor een gedragscode ontwikkeld", aldus Voordewind.


Motie drankketen

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat met name in drankketen regelmatig overmatig alcohol wordt gedronken door jongeren onder de geldende leeftijdsgrens, zonder dat er toezicht is;

constaterende, dat een pilot van de Voedsel en Warenautoriteit (VWA) om samen met 20 gemeenten illegale drankketen te sluiten nog geen resultaat heeft opgeleverd;

constaterende, dat ook in niet-commerciële keten vaak drankmisbruik door jongeren onder de geldende leeftijdsgrens plaatsvindt en dat, net als commerciële keten, ook niet-commerciële keten vaak niet voldoen aan wettelijke eisen van (brand)veiligheid;

van mening, dat de landelijke overheid een duidelijk signaal zou moeten afgeven aan gemeenten dat het tolereren cq gedogen van overmatig alcoholgebruik vanwege de schade die het aanbrengt aan de gezondheid van jongeren, niet acceptabel is;

verzoekt de regering, indien de doorstart van de pilot van de VWA na de zomer niet tot scherpe maatregelen heeft geleid om deze illegale keten te sluiten, te bevorderen dat de VWA en de gemeenten de hun beschikbare instrumenten inzetten om het functioneren van drankketen waar alcohol zonder vergunning tegen betaling en derhalve in strijd met de Drank- en Horecawet wordt verstrekt, in de praktijk onmogelijk te maken,

en verzoekt de regering inzichtelijk te maken hoeveel niet-commerciële drankketen zich in de pilotgemeenten bevinden, te bevorderen dat gemeenten met de betrokkenen tot controleerbare afspraken komen om overmatig alcoholgebruik onder de wettelijk toegestane leeftijd tegen te gaan en de (brand)veiligheid op orde te krijgen, daarbij gebruik te maken van de gedragscode voor huisregels rond veilig alcoholgebruik in buurt- en huiskamerketen (motie Joldersma cs., 27 565, nr. 37), en de Kamer hiervan op de hoogte te stellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voordewind
Bouwmeester

Labels
Joël Voordewind
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'Kamer steunt motie aanpak drankketen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2008 > juni

Geen berichten gevonden