ChristenUnie: de vervuiler betaalt

file snelweg 610x192_203-07-2008 12:53 03-07-2008 12:53

Het uitgangspunt, dat de vervuiler betaalt, zou ook moeten gelden voor kampeerauto's en brommers. Terwijl er allerlei toeslagen voor bedrijfsauto's worden opgelegd en de fijnstofproblematiek in de stad nog steeds toeneemt, worden kampeerauto's en brommers op dit moment uitgezonderd van de CO2-toeslag. In het debat over de fiscale vergroening vraagt woordvoerder Ernst Cramer het kabinet om maatregelen te nemen.

Ernst Cramer in het debat over fiscale ontgroening (alleen uitgesproken tekst geldt):

Mobiliteit
• Ik begin met mobiliteit. Gister is er al uitgebreid stilgestaan bij de lange termijn visie bij het debat over Anders Betalen voor Mobiliteit. De maatregelen die we hier nu bespreken beslaan als het ware de korte termijn visie. Vorig jaar heb ik bij het Belastingplan een motie ingediend om de wirwar aan maatregelen rondom vergroening en mobiliteit te reduceren, waarbij CO2 het uitgangspunt moet zijn. De motie Huizinga - Heringa had dit uitgangspunt ook. Momenteel bestaat er een complex aan regelingen. Dat kan en moet overzichtelijker. De CO2 uitstoot als grondslag voor belastingen is een goed uitgangspunt. Bij de uitwerking er van moet wat mijn fractie betreft goed gelet worden op de maatvoering, de administratieve lastendruk en de effecten.

• Als ik dan kijk naar de voorstellen van de staatssecretaris, constateer ik dat die niet helemaal in lijn zijn met mijn motie. Met name waar het gaat om de vormgeving van de BPM op basis van absolute CO2 uitstoot. Zoals gezegd is de CO2 grondslag goed en logisch. Maar het voorstel houdt klassen en bonussen in stand. Een complex systeem. Waarom doen we het niet op de meest simpele manier? Misschien kun je omwille van de eenvoud de CO2 uitstoot nog indelen in een aantal klassen, waarbij voor iedere klasse één bepaald bedrag geldt. Is de staatssecretaris bereid vanuit dit principe naar de vormgeving van de BPM te kijken? Graag een reactie.

• Het moratorium om kampeerauto's uit te zonderen van de CO2-toeslag en de fijnstofdifferentiatie blijft van kracht. Waarom? We gaan straks wel allerlei toeslagen voor bedrijfsauto's opleggen, maar de kamperende Nederlander mag rustig rond blijven rijden zonder te betalen. Ik wil hier toch echt een nadere onderbouwing voor horen.

• De staatssecretaris wil het MRB-tarief voor zeer zuinige auto's en aardgasauto's gaan verlagen. Wat zijn ‘zeer zuinige auto's? Bij het Belastingplan 2008 heb ik al aangegeven dat de overheid niet op soort technologie moet sturen. De markt ontwikkelt zich, gelukkig, op dit punt verder. Ik pleit er daarom voor CO2-uitstoot als uitgangspunt te nemen voor de noemer ‘zeer zuinige auto' en niet een bepaalde technologie. Is dit ook de lijn van de staatssecretaris?

• Voor vuile vrachtauto's bestaat juist de intentie om de MRB te verhogen. Graag wil ik hier toch een nadere onderbouwing van de staatssecretaris op horen. Met name wat het effect hiervan is op de concurrentiepositie van de sector. Maar ook hoe de maatregel zich verhoudt tot het internationale aspect van het vrachtverkeer. Neemt de staatssecretaris deze punten mee in zijn afweging?


• De gedifferentieerde bijteling voor auto's van de zaak noemt de staatssecretaris een succes. Maar om de overstap naar een zuinigere auto verder te stimuleren, wil hij een tussentarief gaan invoeren. Mijn fractie kan zich hier in vinden. Het gat tussen de twee tarieven is nu inderdaad groot. De vraag is wel welke auto's voor het tussentarief in aanmerking komen. Maar ook hangt er aan dit voorstel een prijskaartje. Wat is het budgettair beslag van het voorstel? En moet dit binnen de regeling opgevangen worden, bijvoorbeeld door voor zeer vervuilende auto's een hoger tarief in te voeren? Graag een toelichting.

• Het laatste punt dat ik in het blokje mobiliteit wil aankaarten, is de milieubelasting voor brommers. Bij deze voertuigen speelt vooral de fijnstof problematiek. De staatssecretaris vindt het teveel gedoe om voor brommers een belasting in te voeren. Maar dan maakt hij er zich wel heel makkelijk van af. Brommers zijn vervuilend. En daar kan best eens naar gekeken worden. Zet een aantal creatieve voorstellen op een rijtje, waarbij de administratieve lasten niet hoog zijn, maar wel recht gedaan wordt aan het principe ‘de vervuiler betaalt'. Graag een toezegging.

Vliegbelasting
• Over de vliegbelasting is al veel te doen geweest. Met de staatssecretaris ben ik van mening dat de vliegbelasting boven alles een rechtvaardige maatregel is. En dat eventuele milieu- of gedragseffecten dan mooi meegenomen zijn.

• De staatssecretaris lijkt bereid te kijken naar differentiatie naar afstand. Met name waar het gaat om de middellange afstand. Ik kan mij voorstellen dat voor deze categorie een tussentarief komt. Nu is het gat tussen korte (11 euro) en lange afstand (45 euro) best groot. Er worden nu varianten doorgerekend. Is het de bedoeling dat eventuele differentiatie op afstand nog in het komend Belastingplan meegenomen gaat worden? Graag een reactie.

• In de discussie over de vliegbelasting is met name het concurrentie effect steeds genoemd. Daarom pleit mijn fractie al langer voor Europese afspraken op dit terrein, bijvoorbeeld door het invoeren van kerosine accijns. Gaat de staatssecretaris hier nu ook actief voor pleiten in Europa? Graag een toezegging.

Verpakkingsbelasting
• Ik kom bij het punt van de verpakkingsbelasting. Een ‘hot issue' op dit moment. De kern van het probleem zit volgens mij in de spanning die er bestaat tussen enerzijds de wens van administratieve lastenverlichting en anderzijds de wens om te komen tot fiscale vergroening van het belastingstelsel. De staatssecretaris heeft beide thema's tot zijn speerpunt benoemd. Hij zal de spanning zelf dan ook wel bijna lijfelijk ervaren. Het lijkt me zinvol als de staatssecretaris toelicht welk speerpunt voor hem prevaleert en hoe hij met de genoemde spanning omgaat.

• Er vinden momenteel gesprekken plaats met VNO-NCW om de verpakkingsbelasting te finetunen en de administratie te vereenvoudigen. Ik denk dat dit ook het beste niveau is waarop afspraken gemaakt kunnen worden. Maar ik constateer wel dat veel praktische oplossingen de milieuprikkel verminderen. Terwijl dat toch een duidelijke doelstelling was van het voorstel. Is de milieuprikkel niet meer leidend is in de vormgevingsdiscussie? En waar kan dit dan toe leiden? Ook hier de vraag waar voor de staatssecretaris de balans ligt tussen administratieve lastenverlichting en de wens om de milieudruk te verminderen?

 

• Tot mijn genoegen constateer ik dat de staatssecretaris nu ook tot het inzicht is gekomen dat de belasting op biokunstof omlaag kan. Bij het Belastingplan heb ik hier ook al sterk voor gepleit. Toen was het allemaal niet logisch volgens de staatssecretaris. Maar goed, ik ben blij dat hij toch tot inzicht is gekomen. Blijft staan dat er nog geen gedegen onderzoek ligt naar de milieudruk van biokunstof. Dit onderzoek is toegezegd. Ik vraag de staatssecretaris dit onderzoek voor de behandeling van het Belastingplan 2009 aan de Kamer te doen toekomen. Graag een toezegging.

 

 

Labels
Ernst Cramer
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie: de vervuiler betaalt'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2008 > juli

Geen berichten gevonden