ChristenUnie: geen huurders in de kou laten zitten

nieuwbouw309-12-2008 15:57 09-12-2008 15:57

De Tweede Kamer heeft twee ChristenUnie-moties aangenomen waarin het kabinet wordt gevraagd te onderzoeken of de huurprijs van een woning kan worden verlaagd als de verhuurder onvoldoende energiebesparingsmaatregelen heeft toegepast. Kamerlid Cynthia Ortega-Martijn: ,,Huurders kunnen nu letterlijk in de kou zitten doordat de verhuurder niks doet aan bijvoorbeeld isolatie. De energiekosten zijn dan torenhoog en dat moet in mindering op de huurprijs worden gebracht."

Recent zijn convenanten tussen overheid en woningbouwcorporaties gesloten voor energiebesparingen. De door de ChristenUnie voorgestelde maatregel spoort de onwillige verhuurder, ook de particuliere verhuurder, aan om werk te maken van energiebesparingen.

Ook is een meerderheid van de Tweede Kamer het met de ChristenUnie eens dat particuliere huiseigenaren gestimuleerd moeten worden om energiebesparingen in hun huis toe te passen. De ChristenUnie wil dat de regering een fonds opricht waaruit huiseigenaren een bedrag kunnen lenen om deze aanpassingen te bekostigen. Ortega-Martijn: ,,Energiebesparingen kunnen niet vrijblijvend zijn; dat vinden we allemaal. Dan moeten we ook concrete mogelijkheden bieden zodat mensen echt aan de slag kunnen gaan met de inspanningen in en rondom het huis."

Met deze voorstellen onderstreept de ChristenUnie de ambities van het kabinet zoals verwoord in de Nota Schoon en Zuinig.

Aangenomen moties

Motie van de leden Ortega-Martijn en Depla: De Kamer, gehoord de beraadslagingen, overwegende, dat het kabinet conform Schoon en Zuinig voor de gebouwde omgeving 6 tot 11 Mton/jaar emissiereductie van CO2 wil komen in 2020; constaterende dat er voor nieuwbouw EPC-normen zijn opgesteld; overwegende, dat een vergelijkbare normstelling voor de energieprestatie voor bestaande woningen en utiliteitsbouw wordt onderzocht; overwegende, dat het ontbreken van een dergelijke norm het momenteel niet mogelijk maakt om een lage energieprestatie aan te merken als een tekortkoming of gebrek; verzoekt de regering te onderzoeken of het Besluit Huurprijzen Woonruimte kan worden aangepast zodat onvoldoende energiebesparingsmaatregelen kunnen leiden tot huurverlaging door het aanmerken als gebrek en de Kamer hierover medio 2009 te informeren; en gaat over tot de orde van de dag.

Motie van het lid Ortega-Martijn: De Kamer, gehoord de beraadslagingen, overwegende, dat het kabinet conform Schoon en Zuinig voor de gebouwde omgeving 6 tot 11 Mton/jaar emissiereductie van CO2 wil komen in 2020; constaterende, dat in Schoon & Zuinig een rijksbijdrage aan een zichzelf in stand houdend (revolving) fonds voor laagrentende leningen als maatregel om energiebesparende maatregelen te stimuleren is voorgesteld; overwegende, dat met een lening wordt ingehaakt op de eigen verantwoordelijkheid van particulieren voor de kwaliteit van de eigen dagelijkse woon- en leefomgeving en een dergelijk fonds een extra economische impuls geeft; verzoekt de regering, in de begroting 2010 te komen met een uitwerking van dit voorstel; en gaat over tot de orde van de dag.

Labels
Cynthia Ortega
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie: geen huurders in de kou laten zitten'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2008 > december

Geen berichten gevonden