Geen contact met Hamas, robuuste vredesmissie Gaza

vlaggen israel palestinadonderdag 15 januari 2009 19:15

De Tweede Kamer heeft ingestemd met twee moties van de ChristenUnie over het Gaza-conflict. Daarmee wordt het kabinet opgedragen geen contact aan te gaan met Hamas, ook niet in Europees verband. Verder moet er een duurzaam staakt-het-vuren komen onder toezicht van een internationale vredesmacht, die in staat moet zijn de wapensmokkel naar Gaza te beletten en die toeziet op een gecontroleerde openstelling van de grens tussen Gaza en Israël.

 

Tweede Kamerlid Joël Voordewind, die de moties indiende, is ermee ingenomen dat hij een meerderheid van de Tweede Kamer achter zijn lijn kreeg: ,,Dit zijn twee belangrijke signalen van de Kamer. Hamas mag, na alle raketbeschietingen op Israël, niet beloond worden doordat er nu rechtstreeks gesprekken met hen zouden worden aangegaan. Door mijn motie vraagt de Kamer het kabinet zich er ook binnen Europees verband voor in te spannen dat er geen directe gesprekken met deze terroristische organisatie worden aangegaan. Een staakt-het-vuren en een internationale missie kan tot stand komen via Egyptische bemiddeling. Laat daarna eerst maar Hamas bewijzen dat zij daadwerkelijk Israël wil erkennen en dat haar wapens, inclusief de toevoer, niet meer gericht zijn op Israël."

Een internationale missie mag geen tandeloze toeschouwer worden die alleen maar de invoer van wapens naar de Gaza inventariseert. Het moet een missie zijn die ook daadwerkelijk in staat is om de wapentoevoer naar de Hamas en de Gaza te stoppen, niet alleen aan de grens maar ook via de tunnels en anderszins. Voordewind: ,,Alleen dat kan Israël het vertrouwen geven dat het bestand een duurzame uitwerking heeft op de Gaza. Tegelijkertijd moeten we het Palestijnse volk weg zijn economische ontwikkeling gunnen door de grenzen gecontroleerd open te stellen voor economische verkeer en hulpgoederen.''

Tijdens het Kamerdebat over Gaza heeft de ChristenUnie haar afschuw geuit over de vele burgerslachtoffers. Voordewind: ,,Dit conflict kent slechts slachtoffers. Hier is geen winnende partij aan te wijzen; aan beide zijden wordt veel geleden. Ik wil me richten op de toekomst, conform het adagium uit ons verkiezingsprogramma dat ook in het Coalitieakkoord is opgenomen: veilige grenzen voor Israël en een levensvatbare Palestijnse staat."

De moties

Motie over robuuste vredesmacht

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat Nederland samen met Denemarken aan het EU-voorzitterschap heeft voorgesteld om tot een waarnemersmissie te komen aan de grens tussen de Gaza en Egypte; overwegende, dat het doel van deze missie is te komen tot beëindiging van wapensmokkel door tunnels of anderszins en gecontroleerde openstelling van grensposten voor humanitaire hulp en normale goederenstromen; overwegende, dat een dergelijke internationale of EU-missie een constructieve bijdrage kan zijn bij het komen tot een staak-het-vuren; overwegende, dat de huidige inactieve grensmissie EUBAM-Rafah op de grens tussen Egypte en Gaza ontoereikend is (geweest) en dat de voorliggende waarnemingsmissie een robuuster mandaat behoeft; verzoekt de regering via de EU er bij Egypte, Israël en bij de Palestijnse Autoriteit op aan te dringen dat er een internationale c.q. EU-missie komt, met een robuust mandaat ter voorkoming van wapensmokkel via de grens, door tunnels of anderszins en eveneens toeziet op gecontroleerde openstelling van grensposten voor humanitaire hulp en normale goederenstromen; en gaat over tot de orde van de dag.

Motie over geen contacten met Hamas

De Kamer gehoord de beraadslagingen, overwegende dat het hoognodige staakt het vuren en een eventuele internationale missie, dat moet toezien op het bestand, overeengekomen kan worden door bemiddeling van Egypte; van mening dat Hamas haar ware gezicht laat zien door het staakt het vuren- bestand niet te hebben willen verlengen, de raketbeschietingen op Israëlische burgerdoelen voortzet en zijn eigen bevolking inzet als menselijk schild; van mening dat de Hamas nog steeds niet voldoet aan de drie voorwaarden van het Kwartet; verzoekt de regering zowel géén bilateraal contacten aan te gaan met de Hamas als bij de EU er op aan te dringen eveneens géén contacten aan te gaan met de Hamas, zolang deze organisatie niet voldoet aan de drie voorwaarden van het Kwartet; en gaat over tot de orde van de dag.

 

Labels
Buitenlands beleid
Israël
Joël Voordewind
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'Geen contact met Hamas, robuuste vredesmissie Gaza'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2009 > januari

Geen berichten gevonden