Subsidie voor schuldhulpverlening, ook door kerken

collectezakkendinsdag 13 oktober 2009 20:08

De Tweede Kamer heeft vandaag een motie aangenomen waardoor vrijwilligersorganisaties die zich bezighouden met schuldhulpverlening, waaronder kerkelijke diaconieën, subsidie kunnen krijgen. In reactie op de motie, die was ingediend door Cynthia Ortega-Martijn, heeft staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken) beloofd dat zij 5 miljoen euro beschikbaar stelt.

Cynthia Ortega-Martijn is bijzonder gelukkig met de aangenomen motie en de toezegging van de staatssecretaris. In juni jl. presenteerde zij een notitie over schuldhulpverlening, het manifest ‘Schulden te lijf’. Daarin vroeg zij onder meer aandacht voor de betrokkenheid van vrijwilligers bij schuldhulpverlening: ,,Gemeenten zouden de samenwerking met kerken, christelijke geloofsgemeenschappen en particuliere christelijke organisaties voor schuldbemiddeling moeten intensiveren en verbeteren. Steeds vaker kloppen mensen aan bij kerken om hulp. In de praktijk blijkt dat een substantieel deel van de mensen met schulden niet worden geholpen door de reguliere professionele schuldhulpverlening, zoals de gemeentelijke kredietbank en gecontracteerde schuldhulpverleningsinstanties. Mensen geven aan dat ze terechtgekomen zijn in een complexe papieren rompslomp waaruit ze geen uitweg zien. Kerkelijke diaconieën moeten vaak bijspringen om zaken inzichtelijk te maken en interventies te plegen met verschillende instanties. Daardoor staat het onderwerp schuldhulp hoog op de diaconale agenda,’’ aldus Ortega.

,, Gebleken is dat kerken en christelijke geloofsgemeenschappen een zeer belangrijke bijdrage op het gebied van preventie (waaronder het tijdig signaleren van problemen) en nazorg (kunnen) verlenen. Het is daarom logisch dat de gemeenten, evenals dat gebeurt op het gebied van de WMO, werken aan structurele vormen van samenwerking met deze kerken en christelijke geloofsgemeenschappen, die actief zijn op het gebied van schuldhulp. Christelijke schuldhulpverleningsorganisaties hebben door de jaren heen veel expertise opgebouwd met preventieprogramma’s. De ChristenUnie wil de professionele producten en diensten die deze (vrijwilligers)organisaties aanbieden, waarderen.’’

Een van de concrete voorstellen uit het manifest ‘Schulden te lijf’ luidde: ‘Investeer een deel van het extra gereserveerde budget voor schuldhulp (130 miljoen) in preventie en nazorg, door het faciliteren van regionale en landelijke projecten.’ Ortega constateert verheugd dat staatssecretaris Klijnsma dat voorstel overneemt door 5 miljoen euro beschikbaar te stellen voor het werk van vrijwilligersorganisaties op het gebied van schuldhulpverlening.

 


De aangenomen motie van Cynthia Ortega-Martijn, ondersteund door haar collega's Spekman (PvdA) en Blanksma–Van den Heuvel (CDA), luidt alsvolgt:

 

Motie ter beschikking stellen van middelen voor landelijke vrijwilligersorganisaties

De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat schuldhulpverlening in deze tijd van economische crisis belangrijk is; overwegende dat vrijwilligersorganisaties een belangrijke rol kunnen spelen bij hulp aan mensen die in financiële problemen zijn gekomen of dreigen te komen; overwegende dat een goede samenwerking tussen deze organisaties en professionele schuldhulporganisaties én gemeenten noodzakelijk is;

Verzoekt de regering om van de 130 mln extra middelen voor schuldhulpverlening een substantieel deel beschikbaar te stellen voor landelijke vrijwilligersorganisaties, die in samenwerking met gemeenten en/of professionele schuldhulporganisaties projecten starten die het ondersteunende ‘werk’ van vrijwilligers bij schuldhulpverlening bevorderen en daarmee de effectiviteit van schuldhulpverlening verbeteren, en gaat over op de orde van de dag.

Labels
Cynthia Ortega
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'Subsidie voor schuldhulpverlening, ook door kerken'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2009 > oktober