Met Kars Veling bouwen aan de basis

22-06-2002 20:02 22-06-2002 20:02

Zaterdag 22 juni ontmoette ruim 600 leden van de ChristenUnie elkaar tijdens een extra UnieCongres. Tijdens dit congres werd het rapport 'Bouwen aan de basis' toegelicht en besproken. Acht aanbevelingen van het bestuur uit het rapport over onder andere de koers, de evaluatie van de kandidatenlijst, de structuur binnen de partij werden door het congres aangenomen. Een motie over het advies van aftreden van Kars Veling werd door een grote meerderheid verworpen. Kars Veling is en blijft dé fractievoorzitter van de ChristenUnie.

Daarnaast werden nog 26 andere moties door verschillende kiesverenigingen ingediend en in het middagprogramma ter stemming gebracht. In een goede sfeer werd onder andere besloten voor (voorstel van) fusie van GPV en RPF in de ChristenUnie. Momenteel is de ChristenUnie organisatorisch nog geunieerd. Lokale kiesverenigingen kunnen daarnaast een voorstel tot een lokale fusie vanaf heden ook direct bij het bestuur indienen. Tijdens volgende campagnes en samenstellingen van kandidatenlijsten voor nieuwe verkiezingen zal er meer vanuit de basis van de partij (de leden) invloed moeten zijn, is een volgende aangenomen motie. Het congres heeft tenslotte laten weten flink te willen investeren in de communicatie binnen de partij. Dit blijkt duidelijk uit de aangenomen motie om binnen een week de leden een verslag aan te bieden van het geslaagde extra UnieCongres.

Alle aangenomen moties en aanbevelingen op een rij:

Acht aanbevelingen

1.1. Voortgezet onderzoek is nodig met betrekking tot de omvang van de vaste kern, de potentiële doelgroep en de motieven van kiezers om wel of niet op de ChristenUnie te stemmen.

2.1. De ChristenUnie moet zich voor de ondersteuning van zijn politieke werk nu primair richten op contact met de eigen vaste achterban om deze opnieuw te werven, te binden en te activeren. Daartoe moeten al op korte termijn nieuwe plannen worden opgesteld.

2.2. Politieke inhoud, visie en geloofsbetrokkenheid moeten centrale elementen zijn in de communicatie van de ChristenUnie. De gerichtheid op de christelijk-politieke boodschap moet doorwerken in partijpublicaties zoals HandSchrift, in congressen en campagnebijeenkomsten.

3.1. Het bestuur dient de evaluatie van de kandidaatstelling zo spoedig mogelijk af te ronden en gaat tijdig over tot instelling van een enkelvoudige commissie die de voorbereiding van de nieuwe kandidaatstelling voor de Tweede Kamer ter hand gaat nemen. Daarbij moeten de criteria waaraan aspirant-Kamerleden moeten voldoen tegen het licht gehouden worden. Bij de werving en selectie van kandidaten worden de kiesverenigingen en provinciale contactraden betrokken.

3.2. De gekozen Tweede Kamerfractie wordt aangemoedigd het werk met kracht voort te zetten. Er wordt van de fractie een duidelijke politieke koers en een stevige christelijke oppositie verwacht. De koers van de fractie moet ook aan de basis worden herkend.

4.1. In het kader van de huidige partijstructuur wordt gewerkt aan grotere betrokkenheid en participatie van leden.

4.2. In het kader van de voorgenomen fusie zal een zodanige reorganisatie van de partij plaatsvinden, dat interne betrokkenheid en participatie daardoor bevorderd worden.

4.3. Verdere ontwikkeling van een partijcultuur is wezenlijk voor de beleving van een ChristenUnie-identiteit. De ChristenUnie moet gericht gaan nadenken over de centrale aspecten van de partijcultuur.


Twaalf moties
Het congres verzoekt het bestuur:

Motie bij aanbeveling 1.1
- bij het onderzoek zoals genoemd in aanbeveling 1.1 ook de nieuwe kiezersgroep goed in beeld zien te krijgen. Het congres verzoekt deze aanbeveling dienovereenkomstig uit te werken.

Motie bij aanbeveling 2.1
- tot de instelling van een werkgroep ‘allochtonen, minderheden, multiculturele samenleving’, die allochtonen stimuleert om actief te worden binnen de ChristenUnie, die netwerken van minderheden benadert om hen bekend te maken met de ChristenUnie en – in samenwerking met de Tweede Kamerfractie en het Wetenschappelijk Instituut – gaat werken aan een uitgewerkt standpunt over de multiculturele samenleving.

Moties bij aanbeveling 2.2
De ChristenUnie communiceert duidelijke politieke standpunten en een heldere visie vanuit een persoonlijke bijbelse geloofsovertuiging. In alle publicaties en op alle bijeenkomsten moet deze, op de bijbel gefundeerde politieke boodschap, op een voor alle kiezers duidelijke wijze verwoord worden.

- op korte termijn een visie te ontwikkelen op de organisatie en de verdeling van taken en verantwoordelijkheden van de volgende campagne, waarbij specifiek aandacht is voor het inzetten van zoveel mogelijk mensen in teamverband, inclusief een nieuw draaiboek voor de verkiezingscampagne. Bij een volgende verkiezingscampagne op provinciaal/regionaal niveau campagneteams in te stellen die door het landelijk campagneteam worden aangestuurd/ondersteund. Bij een volgende verkiezingscampagne goed samen te werken met de leden van de jongerenorganisatie PerspectieF.

- dat de communicatie in de aanpak van de ChristenUnie een kernelement moet worden, zodat de partij aan de oorspronkelijke achterban en aan nieuwe doelgroepen helder en duidelijk maakt waarvoor zij staat.

- het curatorium van de Groen van Prinstererstichting te vragen voorstellen te ontwikkelen tot instelling van een breed samengestelde studiecommissie “Politieke inhoud ChristenUnie”. Opdracht voor commissie: eenduidige selectie van politieke kernbegrippen te maken en hierop een gezaghebbende toelichting te schrijven. Vraag aan commissie: vooraf een open conferentie te organiseren waarin gezichtspunten aan bod komen, onder meer door een uitnodiging voor papers te publiceren.

Motie bij aanbeveling 3.1
- het evaluatierapport over de kandidaatstelling voor te leggen aan het volgende Uniecongres. Naar aanleiding van het evaluatierapport voor het volgende congres te komen met voorstellen voor wijzigingen in de procedure van de kandidaatstelling en beleid t.a.v. de werving en selectie van en de communicatie met aspirant-kamerleden en diegenen die hen hebben voorgedragen. Dit voorstel voor criteria voor aspirant-kamerleden voor te leggen aan het volgende Uniecongres.

Motie bij aanbeveling 3.2
- te constateren dat het nu tijd is om de gelederen weer te sluiten en samen aan de slag te gaan om:
• het profiel en de identiteit van de ChristenUnie meer onder de korenschoof vandaan te halen. • onze vertegenwoordigers in de Tweede Kamer hierbij volop te steunen en Gods zegen toe te bidden • het congres verzoekt het bestuur in de geest van deze motie te handelen.

Moties bij aanbeveling 4.2
- ruim voor het najaarscongres van 2002 een formeel voorstel tot fusie in te dienen dat tijdens dit najaarscongres in stemming kan worden gebracht. In dit voorstel te voorzien in vernieuwde statuten en reglementen met daarin een heldere verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen Uniebestuur, Uniecongres en andere organen binnen de gefuseerde partij, alsmede aangepaste modelreglementen voor lokale en provinciale unies.

- lokale fusies mogelijk te maken en verzoeken van lokale unies voor toestemming tot fusie vanaf heden te honoreren.

Extra moties
- Het congres verzoekt het bestuur een goed verslag van deze dag te maken en dit binnen een week aan de leden te versturen.

- Het congres verzoekt het bestuur dat de aanbevelingen worden uitgewerkt tot een concreet plan van aanpak en een periodieke evaluatie en rapportage plaatsvindt op basis hiervan en in samenspraak met de partijleden.
Labels
Congres
Partij

« Terug

Reacties op 'Met Kars Veling bouwen aan de basis'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2002 > juni

Geen berichten gevonden