Brief bestuur over kandidaatstelling

31-10-2002 13:13 31-10-2002 13:13

Vele besturen en leden hebben gereageerd op de berichten in de media over Kars Veling. Het bestuur weet zich voor deze communicatie verantwoordelijk en biedt u daarvoor zijn oprechte excuses aan. In deze brief willen wij u nader informeren over onze motieven die geleid hebben tot het besluit om als bestuur de kandidatuur van Kars Veling niet te steunen.

Verkiezingsuitslag
De verkiezingsuitslag van 15 mei jl. was voor ons allen teleurstellend. De verwerking van dit feit en de doorvertaling in nieuw beleid kost tijd en energie. Het negatieve verkiezingsresultaat en niet in mindere mate de reactie vanuit de eigen gelederen op dit resultaat, hebben er toe geleid dat onze fractievoorzitter en politiek leider zich genoodzaakt zag vanwege oververmoeidheid zijn werkzaamheden tijdelijk neer te leggen. Tot aan de herfstvakantie was hij niet in staat om zijn werk uit te voeren. Er zou daarna gesproken worden over een mogelijk tijdstip van werkhervatting. Toen Kars op donderdag 17 oktober jl. aankondigde dat hij weer voor het lijsttrekkerschap in was, rezen daarover dan ook direct twijfels.

Lijsttrekker
Op vrijdag 18 oktober jl. hebben wij als bestuur en adviseurs (de fractievoorzitters van de Eerste Kamer- en Eurofractie en de directeuren van het bureau en van het Wetenschappelijk Instituut) gesproken over de komende verkiezingen en over de lijsttrekker. De komende verkiezingscampagne vraagt net als elke andere verkiezingscampagne grote inzet van alle direct betrokkenen en in het bijzonder van de lijsttrekker. Wij stelden ons de vraag of we Kars Veling in de huidige omstandigheden voor deze taak konden en mochten plaatsen. Unaniem waren bestuur en adviseurs het er over eens dat het afbreukrisico voor hem en daarmee voor de gehele partij erg groot zou zijn.

In de tweede plaats constateerden we dat Kars Veling door zijn ziekte nog niet actief aan het politieke debat heeft kunnen deelnemen. Daardoor was hij niet in de gelegenheid om de kritiek, die geuit is over het onvoldoende helder naar voren brengen van onze standpunten, te weerleggen. Dat plaatst hem in de campagne op een behoorlijke achterstand. Ook dit kan op hem, en met hem op de partij, een negatieve uitwerking hebben.

Communicatie
Het bestuur vond het in het belang van Kars en in het belang van de partij om ten aanzien van zijn toekomstige positie een besluit te nemen en u daarover te informeren. Op basis van beide motieven besloten we om hem niet te vragen opnieuw onze lijsttrekker te worden. Diezelfde dag heeft een delegatie van het bestuur hierover met Kars een gesprek gevoerd. Het gesprek was goed en bood een gemeenschappelijk uitzicht, maar leidde niet tot eenstemmigheid over het bestuursbesluit en de onderliggende overwegingen. Het streven toch te komen tot een gezamenlijke persverklaring heeft geleid tot een persbericht dat helaas veel irritatie, vragen en onduidelijkheid heeft opgeroepen. Dat deze informatie via de pers tot u kwam zo kort na de brief waarin gevraagd werd kandidaten in te dienen blijkt ook veel vragen opgeroepen te hebben. Het bestuur weet zich voor deze communicatie verantwoordelijk en biedt u daarvoor zijn oprechte excuses aan.

Verantwoordelijkheid
De critici die aangeven dat wachten tot het Uniecongres van 9 november a.s. tot de mogelijkheden behoorde, hebben ons inziens nagelaten te verdisconteren dat niet optreden van het bestuur ook vele problemen en narigheid had opgeroepen. Het bestuur moet met gedelegeerd gezag kunnen optreden, omdat de leden (kiesverenigingen) niet altijd geraadpleegd kunnen worden. Het bestuur heeft gemeend haar verantwoordelijkheid te moeten nemen in het belang van betrokkene, de huidige fractie en de partij als geheel. In de nabije toekomst zullen we binnen de ChristenUnie nog eens met elkaar moeten spreken over de vraag wat we onder ‘democratie’ binnen de ChristenUnie verstaan in relatie tot de verantwoordelijkheid die een bestuur krijgt van haar ledenvergadering.

Op 28 oktober jl. heeft Kars in een gesprek met een bestuursafvaardiging meegedeeld zijn loopbaan buiten de Tweede Kamer te willen vervolgen. Hij acht het niet verstandig om als ex-fractievoorzitter plaats in te nemen in een nieuwe fractie. Het bestuur respecteert deze keuze.

Uniecongres
Inmiddels zijn de voorbereidingen voor het Uniecongres in een vergevorderd stadium. Wij zullen dan opnieuw met elkaar van gedachten wisselen over de lijsttrekker en de kandidatenlijst. Wij hopen u op 9 november a.s. te ontmoeten.


Met vriendelijke groet,

namens het bestuur van de ChristenUnie


Thijs van Daalen, voorzitter
Labels
Congres
Partij

« Terug

Reacties op 'Brief bestuur over kandidaatstelling'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2002 > oktober

Geen berichten gevonden