Gouden stadsregels in steeds meer plaatsen

woensdag 04 juni 2003 15:02

Het Goudse ChristenUnie project “10 leefregels” krijgt in steeds meer plaatsen navolging. In Langedijk, Haarlem, Putten en Lelystad is op initiatief van de ChristenUnie een normen en waardendebat gestart. Andere gemeenten waar initiatieven zijn ontplooit zijn o.a. Utrecht, Nunspeet, Nieuw Lekkerland, Emmen, Rotterdam, Dalfsen, Staphorst en Groningen.

Het Goudse ChristenUnie project “10 leefregels” krijgt in steeds meer plaatsen navolging. In Langedijk, Haarlem, Putten en Lelystad is op initiatief van de ChristenUnie een normen en waardendebat gestart. Andere gemeenten waar initiatieven zijn ontplooit zijn o.a. Utrecht, Nunspeet, Nieuw Lekkerland, Emmen, Rotterdam, Dalfsen, Staphorst en Groningen.

Langedijk
Op aangeven van de ChristenUnie is er een DenkTank geformeerd over Waarden & Normen. Deze is op 31 maart 2003 geinstalleerd. De denktank bestaat uit vertegenwoordigers van kerken, scholen, het verenigingsleven, ouderenbonden, jeugdwerk, jeugdpanel, allochtonen en burgers op persoonlijke titel.

Tijdens de Algemene Beschouwingen in oktober 2002 bood de plaatselijke fractie van de ChristenUnie een nota over het opstarten van een discussie over waarden en normen in Langedijk. Het voorstel om hier daadwerkelijk wat mee te doen werd raadsbreed ondersteund. De afgelopen maanden werd binnen het fractievoorzittersoverleg gesproken hoe hier vorm aan te geven. Dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat er een denktank is samengesteld die voorstellen moet doen over het opstarten van het bewustwordingsproces in de gemeente Langedijk.

Putten
Tijdens de begrotingsbehandeling 2003 nam de Puttense gemeenteraad unaniem een motie van de ChristenUnie-fractie aan om te komen tot een discussie over waarden en normen. Nadien heeft onze oud-fractievoorzitter Cor Houweling zich aan het schrijven van een startnotitie gezet, die hij aan de fractie heeft voorgelegd.

De presentatie van de notitie aan het gemeentebestuur was voor de locale krant 'De Puttenaer' aanleiding voor een uitgebreid interview met fractievoorzitter Andries van den Berg. Donderdagavond 22 mei 2003 is de startnotitie in de Commissie ABZ besproken. Alle fracties (CDA, VVD, Gemeentebelangen, PvdA en SGP) hadden veel waardering voor het initiatief van de ChristenUnie en de inhoud van de startnotitie. Andries van den Berg: “De stellingname van de VVD viel op: de vorige generatie heeft het onderwerp laten liggen en hoe bereiken we de ouders, die de bron van het leren van waarden en normen zijn? We hebben deze stellingname met graagte gebruikt om het gezin als hoeksteen van de samenleving te positioneren. De PvdA-fractie nodigde de ChristenUnie uit in de uitwerking van de plannen het voortouw te nemen, maar was van mening, dat niet de fractie maar het bestuur en/of leden zich aan deze klus zouden moeten zetten. De fracties van de VVD en de SGP boden aan daarbij te willen helpen. Andere fracties waarschuwden voor 'overkill' op de korte termijn; waarden en normen is een zaak van lange adem en vele jaren en vraagt om een gestructureerde aanpak. Daar waren we het natuurlijk graag mee eens. Al met al kunnen we stellen, dat de ChristenUnie-fractie Putten het debat over waarden en normen op een succesvolle wijze op de agenda heeft gezet. Een werkgroep gaat nu aan de slag om woorden in daden om te zetten.”

Haarlem
Ook de ChristenUnie-SGP fractie in Haarlem heeft het Goudse project met succes gekopieerd. Tijdens de begrotingsbehandeling 2003 diende ChristenUnie-SGP-raadslid Teus Vreugdenhil een motie in om ook in Haarlem stadsregels in te voeren. Vreugdenhil hekelde de, zoals hij dat noemde, cultuur van onverschilligheid in de samenleving. Zinloos geweld, integratieproblemen en jeugdcriminaliteit zijn daarvan uitingen, zo betoogde hij. “Veel burgers ervaren een gebrek aan normen in de samenleving. De individualisering is in de ogen van velen te ver doorgeslagen. Een samenleving waarin iedereen zelf wel uitmaakt wat wel en niet kan, is uiteraard onleefbaar.”

Vreugdenhil wil het tij keren en vindt dat mensen elkaar weer moeten durven aanspreken op ongewenst gedrag. Huis-aan-huis zsal een folder verspreid worden met daarin 35 leefregels. Mensen kunnen dan aankruisen welke tien ze het belangrijkst vinden. De meeste genoemde regels worden de ‘tien geboden van Haarlem’ waaraan Haarlemmers zich moeten houden. Verder wil de ChristenUnie-SGP een themaweek houden over normen en waarden op scholen. Om de plannen uit te voeren had Vreugdenhil 50.000 euro nodig. Het voorstel van de ChristenUnie-SGP fractie is aangenomen door de gemeenteraad van Haarlem. Er werd uitgebreid over bericht in de plaatselijke media en de provinciale TV-zenders. Het haarlems Dagblad hield zelfs een telefonische enquête onder haar lezers en vulde naast enkele voorpagina artikelen een hele pagina met reacties. Een mooi succes voor een éénmansfractie!

Meer info:
Labels
In het land

« Terug

Reacties op 'Gouden stadsregels in steeds meer plaatsen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2003 > juni

Geen berichten gevonden