Gezamenlijk sportinitiatief ChristenUnie-SGP en VVD Gorinchem

vrijdag 25 juni 2004 14:37

“Naar een meer directe vorm van financiering van (sport)verenigingen”
 
De gemeente Gorinchem subsidieert reeds geruime tijd (sport)verenigingen zonder dat dit direct in verband wordt gebracht met de kosten van het gebruik van de benodigde sportfaciliteiten, zoals accommodaties, velden, enz. Voor zowel de gemeente als de sportverenigingen geen juiste gang van zaken, omdat hierdoor geen goed inzicht wordt geboden in de mate waarin verenigingen gesubsidieerd worden. Althans, zo menen de fracties van ChristenUnie–SGP en VVD. Zij kwamen vorig najaar tijdens de algemene beschouwingen ieder afzonderlijk tot de conclusie, dat hierin verandering moet worden gebracht. Een initiatief voor een voorstel vanuit de raad werd genomen.

Achtergrond
Achtergrond voor dit initiatief vormt het grote gebrek aan directe stimulans geredeneerd vanuit het sportbeleid. Sportfaciliteiten kosten nu eenmaal geld en dat geld dient door de gebruiker te worden opgebracht. Om sporten vanuit bijvoorbeeld maatschappelijk of gezondheidskundig oogpunt te bevorderen kan op de kosten voor het gebruik een subsidie worden gegeven.

Tot dusver faciliteert de gemeente het gebruik van de sportcomplexen, hetgeen neerkomt op het aanzuiveren van de tekorten die de verenigingen zelf aangeven. Een rechtvaardige verdeling op basis van werkelijk gemaakte kosten ontbreekt volgens de fracties van VVD en ChristenUnie–SGP. Zo leidt het huidig subsidiestelsel tot ongelijkheid voor verenigingen: een vereniging die gebruik maakt van een gemeentelijke voorziening heeft extra voordeel t.o.v. een vereniging die een eigen voorziening heeft.
Deze financieringsvorm bevordert niet de zelfstandigheid van de vereniging. In sommige gevallen leidt dit tot een kommervol bestaan van een vereniging.
Het idee om te gaan samenwerken wordt met het huidig stelsel niet gestimuleerd. Dit is recentelijk weer gebleken in de discussie t.a.v. het wederzijds gebruik van voetbalvelden en de verhuizing van een voetbalcomplex.

Essentie voorstel
In het initiatiefvoorstel is een aanzet voor een verandering van het subsidiestelsel. Het college wordt gevraagd een onderzoek te doen naar alternatieve, meer transparante vormen van sportsubsidiëring. Daarbij wordt nadrukkelijk gewezen op de situatie in de gemeente Enschede. Daar is al enige tijd een vorm van zogenaamde directe subsidiering met succes ingevoerd. Gevraagd wordt het onderzoek te laten begeleiden door een klankbordgroep waarin raadsleden zitting hebben.

De fracties van ChristenUnie – SGP en VVD beogen met dit voorstel nadrukkelijk geen bezuinigingen te realiseren.

[file=316]
Labels
In het land

« Terug

Reacties op 'Gezamenlijk sportinitiatief ChristenUnie-SGP en VVD Gorinchem'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2004 > juni

Geen berichten gevonden