ChristenUnie doet mee aan collegeonderhandelingen Doetinchem

16-12-2004 23:11 16-12-2004 23:11

Partijen bereiken overeenstemming over politieke koers
PvdA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie-SGP hebben gisteravond laat overeenstemming bereikt over de politieke koers in Doetinchem tot 2010. Over de invulling van de wethouderszetels wordt nog nader onderhandeld.

Bron: www.gemeente.doetinchem.nl 

Partijen bereiken overeenstemming over politieke koers.
PvdA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie-SGP hebben gisteravond laat overeenstemming bereikt over de politieke koers in Doetinchem tot 2010. Over de invulling van de wethouderszetels wordt nog nader onderhandeld. 

Bezuinigen...
In het ‘Koersdocument 2005-2010’ geven de coalitiepartijen de richting voor de komende vijf jaar aan. De zwakke financiële positie van de gemeente Doetinchem dwingt het nieuwe college tot ingrijpende bezuinigingen. Het terugdringen van het aantal ambtenaren met 10 procent levert een besparing op van € 2,5 miljoen. Ook wordt bezuinigd op de inhuur van extern personeel (interims en adviseurs).
Het college wil het uitgavenpatroon van de gemeente ook terugdringen door het vertragen of stopzetten van projecten. Zo wordt de ontwikkeling van Hamburgerbroek op een lager pitje gezet, waardoor de papierfabriek voorlopig op de huidige locatie kan blijven zitten. Een project dat wordt stopgezet, is de uitbreiding van het stadhuis. Projecten die eventueel worden uitgesteld zijn de tunnel onder de Europaweg (bij Wijnbergen), het multifunctioneel centrum Wijnbergen en het torenplan.

Behalve besparen op de uitgaven wil het college ook meer inkomsten genereren. Een project dat geld moet opleveren is de ontwikkeling van de Varkensweide. Hier komt een meerlagige parkeerfunctie, maar ook woningen en centrumvoorzieningen. De nieuwe schouwburg komt niet aan de Oude IJssel, maar op de plek van de markthal.

Ook een lastenverhoging voor de burger wordt niet uitgesloten als er geen verantwoorde keuzes meer te maken zijn en de kwaliteit van de samenleving onder druk komt te staan. Uitgangspunt daarbij is dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen.

...maar ook investeren
Het nieuwe college stelt in het koersdocument niet alleen vast dat er bezuinigd moet worden. Ook investeringen zijn nodig. Door herverdeling van gelden wil het college accenten verleggen.

Het dorps- en wijkgericht werken moet een nieuwe impuls krijgen. In samenwerking met de bewoners wordt voor elk dorp en elke wijk een visie opgesteld. Belangrijke onderwerpen daarin zijn voorzieningen voor ouderen, jeugd, vrijwilligers, integratie en emancipatie, andere voorzieningen en woningbouw, veiligheid, groenbeheer en milieu. De brede school moet een dragend element worden bij deze integrale samenhang. Het college wil brede scholen bouwen in de wijken Oosseld en Overstegen en in het dorp Wehl.

Op het gebied van werkgelegenheid streeft het college naar een grotere participatie in de samenleving. Onderwijs vormt daarin een belangrijke schakel. Enerzijds naar het individu, anderzijds naar het bedrijfsleven. Een kwalitatief goed aanbod van werk is van belang voor economische ontwikkeling. Verder wil het college ruimte bieden aan bedrijven, waarbij de aandacht in eerste instantie uitgaat naar het duurzaam revitaliseren van bestaande bedrijventerreinen. Ook nieuwe bedrijventerreinen zijn noodzakelijk om de gewenste groei aan te kunnen.

Een goede bereikbaarheid van voorzieningen is van groot belang voor de centrumfunctie van Doetinchem. In 2005 wordt aan de hand van een structuurvisie en op basis van bestaand en nieuw onderzoek de koers uitgezet voor de Doetinchemse infrastructuur. Vanwege de beperkte middelen wordt ingezet op het beter benutten van de bestaande infrastructuur en het oplossen van de huidige knelpunten om de doorstroming te bevorderen. Het voorlopig ongedaan maken van de afsluiting van de Loolaan is één van maatregelen die een oplossing moet bieden. Pas als de oplossingen niet binnen de huidige wegenstructuur gevonden kunnen worden, komt de oostelijke randweg weer in beeld. Verder wil het college het aandeel van het openbaar vervoer in de totale vervoersvraag vergroten (met name op piekmomenten) en betere faciliteiten treffen voor de fiets.

Het nieuwe college wil de stad Doetinchem een meer stedelijk karakter geven met respect voor de aanwezige natuurkwaliteiten. Door het stadsfront verder te ontwikkelen moet het centrum een meer stedelijke uitstraling krijgen. Om diezelfde reden wordt ook de ontwikkeling van De Veentjes en de huidige locatie van schouwburg Amphion zo snel mogelijk opgepakt. De schouwburg zelf komt op de plek van de markthal. Een uitstekende locatie met minder negatieve effecten voor de natuurwaarden. Het stedelijk karakter wordt ook benadrukt door aandacht voor cultuur. Culturele voorzieningen en uitingen bevorderen een stedelijke ontwikkeling en vormen tevens belangrijke vestigingsvoorwaarden voor bedrijven.

Ten slotte wil het nieuwe college een actief minimabeleid gaan voeren, hoewel het niet eenvoudig zal zijn om in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) de voorzieningen op peil te houden. Ook wil het college de doelmatigheid van de uitvoering van de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) verbeteren.

Het college is zich ervan bewust dat er financieel een moeilijke tijd aanbreekt. Dat vraagt om een goede samenwerking met andere partijen en burgers. Het college roept burgers, bedrijven, instellingen en andere maatschappelijke organisaties dan ook op om het collegeprogramma gezamenlijk gestalte te geven.

Labels
In het land

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie doet mee aan collegeonderhandelingen Doetinchem'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2004 > december

Geen berichten gevonden