Bestuursverklaring over Eurofractie zoals uitgesproken op congres

13-11-2004 16:45 13-11-2004 16:45

Sinds vorig jaar is er overleg geweest met de eurofractie over de vraag waarom vanaf 2001 niet gerappor­teerd werd volgens de regels van de gedragscode die de parlementariërs medio 1999 met elkaar over­een­kwamen. Het bleek dat twee van de drie parlementariërs daaraan aanvankelijk niet wilden deelnemen. Hans Blokland had uit solidariteit besloten om dan ook niet te publiceren. In het voorjaar besloten de leden van de fractie – onder druk van de mediadiscussie over het declaratiegedrag van onze europarlementariërs (aangezwengeld door een perspublicatie van de PvdA over terugstorting) - toch tot publicatie over te gaan.
 
Het was die publicatie die de media  vervolgens tot doorvragen leidde. Daarin stond namelijk dat €480 per maand niet verantwoord was. Het bestuur heeft onmiddellijk contact gezocht met het SGP bestuur om met hen hierover af te stemmen. Beide besturen stonden (en staan) op het standpunt dat niet verantwoorden onjuist is. In een overleg tussen de parlementariërs en de beide besturen werd door de parlementariërs aangegeven dat er voldoende bewijsstukken, ook van de Europese rekenkamer, zouden zijn die aanga­ven dat de besteding van de onkostenvergoedingen volgens de afspraken heeft plaats­gevon­den.
 
Enkele dagen later bleek dat deze informatie toch niet voorhanden was. Het bestuur werd hierdoor in verle­gen­heid gebracht. Het mag niet zo zijn dat europarlementariërs van de ChristenUnie ter discussie staan omdat zij zich niet aan wet- en regelgeving hebben gehouden. Het bestuur besloot daarom een extern en onafhankelijk onder­zoek te laten uitvoeren naar de feiten.
 
Het onderzoek wees uit dat er geen sprake van fraude was. Hans Blokland werd door de onderzoekers als integer gekenmerkt. De europarlementariërs bleken zich evenwel niet aan de gedragscode te hebben gehouden, zeker waar het gaat om het afleggen van verantwoording, een centraal thema in die gedrags­code. De onderzoekers vinden overigens dat de gedragscode  slecht opgesteld en lastig controleerbaar is. Zij spraken op grond van steekproeven de verwachting uit dat ook de €480 per maand volledig verantwoord zou kunnen worden.
 
Hans Blokland deed begin juni uit eigen beweging de toezegging dat hij zijn autokosten zou laten herbe­rekenen en eventueel teveel ontvangen vergoedingen zou terugstorten, dat hij zijn administratie op orde zou brengen zodat in de toekomst inzichtelijk gerapporteerd zal worden en dat hij zijn standpunt m.b.t. het niet verantwoorden van €480 per maand door een onafhankelijke derde zou laten verifiëren. Op grond van deze toezeggingen besloot het bestuur Hans Blokland het volledige vertrouwen te schenken, zodat hij op een geloofwaardige wijze de campagne voor de Europese verkiezingen zou kunnen vervolgen. Op verzoek van het bestuur heeft Hans bij de overige Nederlandse Europarlementariërs aangedrongen om tot een nieuwe en hanteerbare gedragscode te komen. Dat proces loopt nu.
 
Eind september hebben we weer over deze zaak met Hans Blokland gesproken. Hans heeft in die ge­sprek­ken aangegeven, mede door het ingewonnen advies van een deskundige, onjuist te hebben gehandeld  bij het niet verantwoorden van de € 480, per maand. Met ingang van 2004 zal deze onjuistheid dan ook worden hersteld en zal volledige verantwoording van de onkostenvergoeding plaats vinden. Hans Blokland meldde dat herberekening van de autokosten door een Register accountant ertoe heeft geleid dat hij (berekend over 3,5 jaar)  €3100 naar het Europese parlement zou moeten terugstorten, dat heeft hij ook gedaan. Tevens gaf hij aan dat de lijn, die hij in 1999 had ingezet, om een deel van zijn onkostenvergoeding in de kas van de fractie te storten, om zo het parlementaire werk te ondersteunen, zal worden doorgezet. Dat bedrag heeft hij met ingang van medio 2004 verhoogd, omdat er uit Europese fondsen minder geld direct beschikbaar komt voor de fractie. Voor het bestuur zijn de door Hans ondernomen acties voldoende om de discussie over het declaratiegedrag uit de voorbije zittingsperiode te sluiten. Het spreekt vanzelf, dat het bestuur nauwlettend zal toezien op de uitvoering van de intussen gemaakte afspraken.
 
In de zomermaanden vond de groepsvorming in het Europese parlement plaats. De insteek was om in de­zelfde groep aanwezig te blijven als waar we de afgelopen jaren met veel vrijheid hadden kunnen werken. Hoewel de groep in het onderhandelingsproces van aard veranderde leek dit toch een goed plaats te kun­nen zijn. Er is geen programmatische binding in de groep. Er zijn afspraken dat partijen die “fascistische” uitspraken doen of acties in die richting ondernemen zullen worden verwijderd. Op het laatste moment werd door de groep besloten om ook Lega Nord toe te laten. Onze parlementariërs stemden tegen. Ze hadden de mogelijkheid om een veto uit te spreken, maar besloten dat niet te doen.
Deze aansluiting heeft veel onbegrip in de achterban veroorzaakt. Ook het bestuur heeft uitgesproken het te betreuren dat onze fractie in een groep zit met Lega Nord. Wij hebben aan Hans Blokland gevraagd, zo dat ook maar enigszins mogelijk is, stappen te ondernemen om deze ongewenste associatie ongedaan te maken. Groepsvorming in het Europese parlement is overigens een zelfstandige verantwoordelijkheid van de fractie.
 
Naar de mening van het bestuur is er door deze beide affaires schade toegebracht aan het imago van onze partij en is het vertrouwen van bestuur en leden in de Eurofractie afgenomen. Het bestuur heeft deze onder­werpen indringend met Hans Blokland besproken en haar zorg hierover kenbaar gemaakt. Op dit punt aan­ge­komen stopt de bevoegdheid van het bestuur, omdat volgens de democratische spelregels een gekozen parlementariër zonder ‘last’ zitting heeft in het parlement. Het is nu geheel aan Hans om te beoordelen of hij dit afgenomen vertrouwen kan herstellen. Criterium is dat hij zijn parlementaire en volksvertegen­woordigende werk vruchtbaar kan voortzetten.

Download: Bestuursverklaring over Eurofractie
Labels
Congres

« Terug

Reacties op 'Bestuursverklaring over Eurofractie zoals uitgesproken op congres'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2004 > november

Geen berichten gevonden