Christenen hebben Europa veel te bieden

01-12-2005 13:59 01-12-2005 13:59

De Europese politiek kan christenen maar matig boeien, en als het ze al boeit is dat veelal uit angst. Maar het kan ook anders, stellen Jan Paul Manni en Johannes de Jong. Europese christenen kunnen elkaar opzoeken om een alternatief geluid te laten horen in een heidens Europa.

Door Jan Paul Manni en Johannes de Jong

Europa is over het algemeen niet populair bij de burger. Dit kwam recent nog heel duidelijk aan het licht bij het referendum over de Europese Grondwet. Zeker ook in orthodox-christelijke kring is er vaak een grote aversie tegen Europa en met name tegen de EU. In de periode voorafgaand aan het referendum gaven naast partijen als ChristenUnie en SGP veel evangelische en gereformeerde voormannen een duidelijk advies om ‘nee’ te stemmen. De ondertoon van veel argumenten was een expliciete afwijzing van het hele Europese project als zodanig. Men waarschuwde voor een Europa als superstaat: een ongecontroleerde en ondoorzichtige grootmacht, onchristelijk, ja zelfs het komende rijk van de antichrist.

 
Het is de vraag of deze opvattingen de christenen veroordelen tot een vijandige houding tegenover Europa. Zouden christenen zich dan nog wel moeten inlaten met het besturen van Europa? Vanuit bijbels oogpunt bekeken worden we opgeroepen om over landsgrenzen heen het Evangelie in woord en daad uit te dragen, om het zout en het licht in deze wereld te zijn. Daarnaast zien we al in het Oude Testament, met name tijdens de perioden van ballingschap, duidelijke aanzetten om ook in het openbare bestuur in een heidense omgeving het goede voor de samenleving te zoeken.
 
Machtspolitiek
In de persoon van Daniël komen deze beide aspecten terug. Hij was een gelovige die oprecht en open was over zijn toewijding aan God. Hij was trouw in het gebed, gehoorzaam aan God en niet geïnteresseerd in macht of eigen eer. Toch gebruikte hij de mogelijkheden om zich in te zetten voor een goed bestuur van heidense wereldrijken: hij diende zowel het Babylonische rijk als het Perzische rijk. Hij werd samen met zijn vrienden benoemd tot de staf van adviseurs van de koning.
 
Een gelovige op een toppositie in een vaak ondoorzichtig machtspolitiek proces. Babel was een verdorven rijk dat God niet erkende als Heer. Het leek in dat opzicht dus heel erg op de EU. Maar zonder Daniëls invloed zou het nog veel slechter zijn geweest. Daniël wist zelfs door een visioen dat het rijk dat hij diende eens vermorzeld zou worden door het Koninkrijk van God. Hij erkende dat God alle wereldgebeurtenissen in Zijn hand heeft. God ,,zet koningen af en stelt nieuwe koningen aan’’, sprak hij uit. Daniël gaf God de eer in het werk dat hij mocht doen. In de persoon van Daniël vinden we een alternatief rolmodel voor christenpolitici en bestuurders in Europa.
 
Christenen kunnen elkaar meer opzoeken en gezamenlijk proberen de politiek in Europa te beïnvloeden. Niet alleen op Europees niveau, maar ook daar waar het beleid uitgevoerd wordt: in de regio’s, de provincies en de gemeentes. Christenen kunnen elkaar helpen om samen een sterkere invloed te hebben in een ‘heidens’ Europa. Met het oog daarop is de ChristenUnie begonnen met de European Christian Political Movement (ECPM). In dit platform kunnen christelijke partijen en christenpolitici vanuit alle Europese landen (binnen en buiten de EU) elkaar opzoeken. Van het niveau van gemeenteraden tot het Europees Parlement, van een land als Bulgarije tot België.
 
Binnen deze beweging wordt vanuit een heldere christelijk-sociale basis nagedacht over actuele politieke kwesties. De bestaande politieke processen in de EU worden niet klakkeloos geaccepteerd, maar er wordt ook niet direct gekozen voor een vijandige houding. Wij willen als christenen constructief meedenken over actuele thema’s en vanuit de Bijbel antwoorden zoeken op maatschappelijke problemen. Zo stond de etnische en religieuze diversiteit in Europa centraal op het ECPM-congres dat de afgelopen dagen in Brussel gehouden werd.
 
We proberen op deze manier ook om een onderscheidend christen-democratisch geluid in Europa te versterken. Het bewijs dat dit hard nodig is, wordt geleverd door het feit dat in meerdere Europese landen kiezers net zo makkelijk op een christen-democratische partij als een liberale partij stemmen. Je ziet die tendens ook terug in de naamswijziging van de internationale organisatie van christen-democratische partijen: eerst heette die Christian Democrat International, maar recent heeft ze haar naam veranderd in Centrist Democrat International. Christenpolitici zouden er duidelijker voor moeten uitkomen wie de eer van hun werk toekomt.
 
Lokaal vlak
Christenen moeten er rekening mee houden dat wat we zien op het politieke niveau van de EU feitelijk begint op lokaal vlak. In heel Europa is er een ontwikkeling van secularisatie en individualisme. Daarom is het nodig dat we als christenen elkaar in allerlei verbanden, niet alleen politiek maar ook kerkelijk en maatschappelijk, en op alle politieke niveaus, opzoeken om ideeën uit te wisselen. Zo kunnen we ontdekken hoe we ons geluid in Europa duidelijk kunnen laten klinken, in de lijn van Daniël.
 
Jan Paul Manni is medewerker internationale samenwerking ChristenUnie.
Johannes de Jong is voormalig internationaal secretaris van PerspectieF, ChristenUnie-jongeren.
Zie ook: www.ecpm.info

Bron: CV-Koers
Labels
In de media
Internationaal
Opinie

« Terug

Reacties op 'Christenen hebben Europa veel te bieden'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2005 > december

Geen berichten gevonden