Inbreng ChristenUnie tweede termijn debat Afghanistan

foto Defensie - afghaanse politie op trainingdonderdag 27 januari 2011 15:04

De inbreng van de ChristenUnie in de tweede termijn van het Algemeen Overleg over de missie Afghanistan zoals deze wordt uitgesproken door Tweede Kamerlid Joël Voordewind.

Voorzitter, ik dank de bewindslieden voor de antwoorden van het kabinet in eerste termijn en de brief die we vanmorgen hebben ontvangen.

In de beantwoording en in de brief komt het kabinet aan belangrijke bezwaren van de ChristenUnie-fractie tegemoet, zoals ik ze gisteren heb opgesomd. Dat waardeert mijn fractie.

We zien daarmee dat het kabinet bereid is om de missie zodanig aan te passen cq. om te bouwen, dat de politie ook daadwerkelijk de taken zullen gaan doen die horen bij de politie, met uiteraard begrip voor de complexe veiligheidssituatie waarin men moet leven in Afghanistan.

Ik noem de toezeggingen aan de ChristenUnie die voor mijn fractie belangrijk zijn:

 1. De basisopleiding wordt verlengd.

 2. Het Curriculum van de NTM-A-training wordt meer gericht op kennis van de wet, ethiek, respecteren van de mensenrechten en op alfabetisering.

 3. De Afghan Uniformed police zal niet gemandateerd zijn om militaire taken uit te voeren, en indien dit wel het geval is, volgen er sancties, waarbij het ook kan betekenen dat er gestopt wordt met de NAVO-trainingen.

 4. Onze militaire en trainers zullen zo snel als mogelijk ondergebracht worden in beschermde slaapgelegenheden.

 5. Onder de juridische experts zal minstens 1 expert gespecialiseerd zijn in religieuze minderheden om aandacht te vragen voor ondermeer de positie van christenen en het kabinet zal zich tot het uiterste inspannen om de 2 bekeerde christenen die nu de doodstraf dreigen te krijgen, vrij te krijgen.

 6. Er geen geld betaald aan de missie uit de middelen voor armoedebestrijding.

Voorzitter, de brief en dus sommige toezeggingen roepen ook vragen op bij de fractie van de ChristenUnie over de hardheid van de toezeggingen en de precieze invulling ervan. Voordat mijn fractie een afgewogen oordeel kan vellen in de derde termijn, vraag ik aan het kabinet een verdere verduidelijking en specifieke invulling. De Kamer stelt nu de randvoorwaarden vast waaronder we ja zeggen tegen de missie. Dus precieze helderheid is cruciaal.

Ik noem de cruciale punten voor de ChristenUnie, waar wij helderheid en toezeggingen willen hebben.

Overeenkomst niet-militaire inzet:

 1. Dat luistert nauw, want het gaat in essentie om een ontbindende voorwaarde voor het doorgaan van de missie. Kan de regering dat bevestigen? En hoe wordt de doorwerking/nakoming op provinciaal niveau geborgd? Dit moet echt concreter, want we hebben te maken met de nakoming van de toezegging in Kunduz, de gevaarlijkste noordelijke provincie. Duidelijk moet zijn in de overeenkomst die met Kabul wordt gesloten dat de Uniformed police geen offensieve en militaire zullen uitvoeren. Dus geen schouder aan schouder meevechten met de Afghaanse nationale politie.

 2. Hoe wordt dus de nationaal gesloten overeenkomst, geborgd op provinciaal niveau in Kunduz? Kan het kabinet ook toezeggen dat dat geregeld wordt voor de start van de missie?

 3. Als de politiecommandant in Kunduz zich hier niet aan houdt, dan zal Nederland maatregelen nemen. In het debat van gisteren noemde de minister 2 concrete sancties; aandringen op vertrek van de commandant of het stoppen van Nederland aan de NAVO-trainingsdeel. En kan de minister aangeven wanneer deze sancties zullen ingezet worden? Kan de minister deze sancties nogmaals noemen aangezien ze niet in de brief stonden?

 Training

 1. Nederland wil een stuwende kracht zijn in verbeteren van de kwaliteit van de opleiding. Betekent dit dat Nederland aanpassingen van het curriculum bij de NAVO zal bepleiten, maar dus zelf niet in staat is dit door te voeren als een kop bovenop de standaard NAVO-training van 6 weken? Men zegt alleen zelf al de alfabetisering te kunnen doorvoeren, maar de andere zaken dus niet? Waarom niet? De Duitsers doen toch ook een eigen trainingsprogramma die uitgebreider is dan de NAVO?
 2. Kan het kabinet toezeggen dat er een meer evenwichtige urenverdeling van de onderwerpen zal plaatsvinden, nog los van de genoemde onderwerpen nu?

 3. Lengte: wij zijn blij met de toezegging van de verlenging van de basisopleiding naar 8 weken. Kan Nederland zelfstandig daartoe besluiten? Ik wil klip en klaar horen dat Nederland de training verlengt.

 4. Onze experts zeggen dat het beter is de 8 en 10 weken aaneengesloten te laten plaatsvinden. Waarom wordt hier niet voor gekozen? Om de analfabeten alsnog na 8 weken het veld in te sturen wordt als onverantwoord gezien.

 5. Zijn die aanvullende 10 weken opleiding nu een voornemen of gaat dit echt gebeuren? Kan Nederland dat zelf besluiten?

 Rekrutering en tegengaan uitval

 1. Hoe gaat Nederland medeverantwoordelijk zijn voor de rekrutering? Hoe wordt dit concreet ingevuld?

 2. In de brief wordt niets gezegd over het actief terugdringen van het uitvalpercentage van nu 40%. Graag een concrete invulling hiervan.

 3. In de brief over de ODA gelden wordt het bedrag van 9 miljoen genoemd. Het totaalbedrag wat nu niet uit de armoedebestrijding wordt gehaald is 30 miljoen. Kan het kabinet dat bevestigen? En kan erkent worden dat de 50 marechaussees niet onder de ODA gelden vallen? In de brief staat dat dit wel het geval is, maar de staatssecretaris heeft erkent dat dit niet zo was. Graag bevestiging hiervan.

 Politiecommandant

 1. Hoe gaat Nederland toezien op de politiecommandant of er sprake is van eventuele corruptie of eenzijdige selectie van etnische groepen?

 Veiligheid

 1. Nederland gaat aandringen op verdere verbetering van de uitrusting van de opgeleide agenten. Waarom gaat Nederland dit niet gewoon regelen. Het is toch onverantwoord dat onze opgeleide agenten met een tekort aan bescherming de poort uitgaan?

 2. Lead Nation Duitsland. Als Duitsland stopt als Lead Nation zei collega Ormel gisteren dat de missie dan per direct moest stoppen. Vindt het kabinet dit ook? Hoe wordt dan de force protection geregeld? Vereist dat niet een nieuw weegmoment?

 3. Waarop baseert het kabinet de constatering dat de veiligheid in Kunduz de laatste maanden merkbaar is verbeterd? Ik heb een ander beeld gekregen van de situatie. Kan een structurele verslechtering ook betekenen dat we de missie voortijdig moeten afbreken? “nader bezien” is ons te vaag.

Financiën

 1. Voorzitter tot slot. Er zijn allerlei toezeggingen gedaan zoals verlenging van de trainingen, geen ODA-gelden, etc. die financiële consequenties hebben voor de begroting. Kan het kabinet dit doorrekenen en waar gaat het kabinet dit uit betalen?

Ik dank u wel.

 

Labels
Joël Voordewind
Tweede Kamer

« Terug

Nieuwsarchief > 2011 > januari

Geen berichten gevonden