,,Zorgleerling komt met dit kabinetsbeleid op de achterste rij van de klas"

klaslokaal16-02-2011 10:40 16-02-2011 10:40

De ChristenUnie blijft tegen de bezuiniging in het passend onderwijs. In het verkiezingsprogramma stelde de ChristenUnie juist een investering voor in extra begeleiding in de klas en kwaliteitsverbetering van het regulier en speciaal onderwijs. Het kabinet erkent dat met de bezuiniging de klassen groter worden, er meer zorgleerlingen in het regulier onderwijs komen en dat de begeleiding in de klas minder wordt. Deze bezuiniging raakt de klas keihard. Het kabinet heeft bovendien nog niet eens onderzocht wat de effecten zijn op schooluitval, kwaliteit in de klas en op jeugdzorg.

Voordewind: ,,Mij kun je niet wijsmaken dat de begeleiding van een kind er beter op wordt. In wie wordt nu eigenlijk geïnvesteerd? Dit kabinetsbeleid zorgt ervoor dat de beste kinderen vooraan in de klas komen te zitten en de zorgleerlingen op de achterste rij.”

Voordewind zal, net als bij de laatste onderwijsbegroting, het voorstel doen om de prestatiebeloning te schrappen om de bezuiniging op speciaal onderwijs te verzachten. ,,Het is niet de tijd van extraatjes in de begroting, zeker niet als je op onderwijs bezuinigt. Toch staat er een extraatje op de begroting ingeboekt, namelijk de prestatiebeloning. Deze wordt bekostigd door te bezuinigen op primaire zorg voor leerlingen. Mijn motie om af te zien van prestatiebeloning werd verworpen bij de begroting, maar toch vraag ik nog eens om dit te herzien. Daarvoor krijgen wij de steun van vakbonden en de leraren zelf. We kennen al de functiemix, daar moeten we mee doorgaan. Bovendien moeten we af van de nullijn voor leraren. Maar prestatiebeloning is in deze tijden niet te verantwoorden.”

‘Explosieve stijging’

Onder het mom van een explosieve toename van het aantal rugzakjes wordt er gekort. Cluster 1, 2 en 3 zijn redelijk stabiel gebleven, maar worden wel gekort. Cluster 2 zelfs met 22%. Cluster 1 en 2 hebben een ‘relatief stabiel aantal leerlingen’ (brief kabinet). Ook cluster 3 stijgt maar licht. Toch worden zij flink gekort op het budget. Voordewind: ,,Het is toch niet eerlijk om op basis van een algemene stelling - ‘explosieve groei van het aantal zorgleerlingen’ – in de volle breedte de budgetten fors te korten, terwijl daar in 3 van de 4 clusters geen sprake van is.”

‐ Cluster 1: voor kinderen met visuele handicaps;

‐ Cluster 2: voor kinderen met communicatieve handicaps (gehoor, taal‐ en/of spraakproblemen);

‐ Cluster 3: voor kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke handicap;

‐ Cluster 4: voor kinderen met psychiatrische of gedragsstoornissen

Bureaucratie

Ook het beeld dat dit kabinet de bureaucratie aan pakt klopt niet. Die indruk wordt steeds  gewekt. De ChristenUnie heeft hiervoor een motie ingediend tijdens de begrotingsbehandeling dat wel op de bureaucratie, maar niet in de klas bezuinigd mag worden. Voordewind: ,,Het korten van 55% van het budget van begeleiding in de klas mag je vervolgens niet als het terugdringen van bureaucratie verkopen.”

De ChristenUnie vindt dat het nieuwe stelsel van passend onderwijs de keuzevrijheid van ouders inperkt. De nieuw op te richten samenwerkingsverbanden gaan teveel fungeren als centraal aanmeldpunt terwijl ouders vaak heel bewust voor een bepaalde stroming kiezen. Tweede Kamerlid Joël Voordewind: ,,Die keuze mag niet door een samenwerkingsverband worden gemaakt. Bovendien hebben ouders weinig grip meer op de afweging tussen regulier en speciaal onderwijs.”

Voordewind zal het voorstel doen om het recht van ouders vast te leggen dat hun eerste voorkeur voor een school leidend is. Als een school daar van af wil wijken, zal ook moeten worden aangetoond dat de school niet in staat is om aan de zorgplicht te voldoen.

De leidende rol van samenwerkingsverbanden brengt ook andere risico’s mee. Zo kan de optie van leerlingenvervoer naar de achtergrond verdwijnen, omdat het goedkoper is om een kind in de buurt te plaatsen. Die keuze kan lijnrecht tegen de voorkeur van ouders ingaan.

Ook vraagt Voordewind aandacht voor de huidige identiteitsgebonden samenwerkingsverbanden. Die zullen gaan verdwijnen in het nieuwe beleid. Voordewind: ,,Op deze manier zijn we allerlei beslissingen over onderwijsvoering aan het centraliseren. Daar wil ik voor waken. Financieel interessante keuzes mogen niet de kernwaarden van ons onderwijs aantasten.”

Labels
Joël Voordewind
Onderwijs
Tweede Kamer

« Terug

Nieuwsarchief > 2011 > februari

Geen berichten gevonden